ČO ZISTILA KONTROLA Z HYGIENY?

Na základe  uverejnených správ v médiách o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach v MŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku a už začatej prevádzke v tejto materskej škole bol dňa 4. 9. 2018 vykonaný zamestnankyňami RÚVZ so sídlom vo Svidníku štátny zdravotný dozor areálu a priestorov materskej školy.

Bolo zistené:  V zariadení materskej školy prebieha celková rekonštrukcia priestorov. Prístupové cesty, vstupy do tried pre deti a  školský areál boli neupravené, zatarasené stavebným materiálom. Odpady stavebného materiálu boli pohodené po školskom dvore, čo predstavovalo riziko úrazov pre deti. Celkové stavebné úpravy a rekonštrukčné práce prebiehajú v  hlavnej budove materskej školy, kde sa nachádzajú  dve triedy na prízemí a dve triedy na poschodí, tieto priestory neboli  pripravené na prevádzkovanie. Vonkajšie a vnútorné priestory predstavujú riziko ohrozenia zdravia detí. V dvoch samostatných budovách, v ktorých sa nachádza kuchyňa a trieda pre  2 - 3 ročné deti, prebiehali dokončovacie práce. Tieto  priestory so samostatnými vstupmi boli od hlavnej poschodovej budovy a od staveniska oplotené. V tento deň sme sa stretli aj s primátorom mesta Svidník, kde bolo dohodnuté, že po dôkladne vykonanej sanitácii v týchto priestoroch (kuchyňa a trieda pre  2 - 3 ročné deti), môže byť od 5. 9. 2018 prevádzka spustená.   

Na základe zistených skutočnosti RÚVZ so sídlom vo Svidníku začal správne konanie vo veci nariadenia opatrení:

1.         zákaz prevádzky v hlavnej poschodovej budove, v ktorej sa nachádzajú dve triedy na prízemí a dve triedy na poschodí so samostatnými vchodmi.

                                          

2.  zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie prevádzkovaných vnútorných a vonkajších priestorov MŠ tak, aby nepredstavovali riziko v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia a riziko úrazov detí. 

 Termín: bezodkladne a do ukončenia rekonštrukčných prác.

Zároveň   RÚVZ so sídlom vo Svidníku začína  správne konanie, vo veci nariadenia pokuty, za nedodržiavanie prevádzkového poriadku. 

(RUVZ SK)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.