Energetické inovácie v najmenej rozvinutých okresoch

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník (ďalej ,,Centrum“) pomohlo obci Vyšná Jedľová zapracovať do návrhu obecnej práčovne technologické inovácie, ktoré nielen výrazne zvýšia jeho energetickú a ekonomickú efektívnosť, ale predstavia v okrese zaujímavú kombináciu využívania slnečnej energie na výrobu teplej vody a elektriny.

Obecná práčovňa vo Vyšnej Jedľovej má poskytovať služby sociálnym, ubytovacím, stravovacím a ďalším zariadeniam najmä v neďalekom okresnom meste Svidník. Na začiatku práčovňa poskytne prácu 5 pracovníkom a ich počet sa môže postupne zvyšovať. Regionálny príspevok z Úradu vlády SR vo výške 75-tisíc eur pokryje obci náklady na technologické vybavenie práčovne a časť ďalších nákladov. Zvyšok zabezpečí obec z vlastných alebo iných zdrojov tak, aby mohol byť tento obecný podnik po troch rokoch ekonomicky sebestačný.

Práčovne všeobecne patria k technologickým zariadeniam s vysokou energetickou náročnosťou a veľkou spotrebou vody. Práve energetická náročnosť je kľúčový faktor ovplyvňujúci ich ekonomickú životaschopnosť. Preto Centrum posúdilo technické parametre pôvodného návrhu práčovne a v spolupráci s vtedajším odborným spolupracovníkom Jurajom Zamkovským, splnomocnencom vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov, navrhlo zásadnú zmenu jej technologického vybavenia.  Podľa aktuálneho návrhu, ktorý bol Úradom vlády SR vysoko oceňovaný, bude práčovňa vybavená menším počtom energeticky účinnejších zariadení s oveľa lepšími technickými a výkonnostnými parametrami. Nový návrh je takmer o 20 % energeticky úspornejší ako prvotné návrhy.

Okrem toho, keďže pôjde o jednozmennú dennú prevádzku otvorenú v čase, keď obyčajne svieti slnko, Centrum navrhlo využiť južne orientovanú strechu budúcej práčovne aj na inštaláciu sústavy termických a fotovoltických panelov. Parametre tohto kombinovaného solárneho systému sú navrhnuté tak, aby boli nákladovo efektívne a pokryli primeranú časť spotrebovanej elektriny práčovne. Tento solárny systém by mal ročne ušetriť vyše 5700 kWh elektrickej energie, čo pri súčasných cenách elektriny predstavuje asi 740 eur. Pri životnosti termického solárneho systému 40 rokov a fotovoltického systému 20 rokov to po odpočítaní nákladov na prevádzku a údržbu predstavuje finančný prínos vyše 19 tisíc eur.

Pôvodný návrh technologického vybavenia obecného podniku práčovne uvažoval okrem už uvedených neefektívnych zariadení aj s nákupom cenovo predimenzovaného nového úžitkového vozidla do 3,5 t. Po optimalizácii návrhu, v ktorom sa počíta aj s cenovo primeraným vozidlom a využitím kombinovaného solárneho systému, sa celková plánovaná investícia nezvýši. Znížia sa však prevádzkové náklady práčovne, čo zlepší celú ekonomiku obecného podniku.

Treba podčiarknuť, že samosprávy – najmä malé obce – obyčajne nemajú kapacity na kvalitné a včasné energetické posúdenie vlastných projektov a zámerov. Je bežnou praxou, že obce v snahe čo najrýchlejšie využiť existujúce podporné verejné fondy realizujú energeticky náročné projekty, ktoré ich neskôr neúmerne zaťažujú.

Výsledkom práve energetickej optimalizácie a finančnej ekonomickej analýzy projektu v spolupráci s Centrom, vtedajším odborným spolupracovníkom splnomocnenca vlády a starostom Obce Vyšná Jedľová bolo podpísanie zmluvy dňa 24. júla 2018 o poskytnutí regionálneho príspevku na realizáciu obecného podniku v obci Vyšná Jedľová.

Vláda SR, ktorej zasadnutie sa v meste Svidník uskutočnilo 18. 9. 2018, prejavila ochotu podporovať aj projekty miestneho významu s nižším počtom zamestnancov. Práve takéto projekty môžu tvoriť jadro zamestnanosti regiónu. Tento projekt je ukážkou toho, že rozvíjať zamestnanosť sa dá aj cez prevádzky, ktoré nie sú energeticky náročné. Zároveň by sa Obecný podnik Jedľová mal stať jedným z pilotných projektov sociálneho podnikania na Slovensku.

 

Andrijková Veronika Ing. – CPRROS, n.o. , Miroslav Čepan, Mgr. – starosta obce Vyšná Jedľová 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.