O D P O Č E T P R Á C E P O S L A N C O V

Mgr. Marcela Ivančová

Milí Svidníčania,

o niekoľko týždňov sa zavŕši štvorročné funkčné obdobie samosprávnych orgánov nášho mesta. Považujeme za slušné a hlavne zodpovedné predložiť odpočet svojej činnosti v mestskom zastupiteľstve za uplynulé obdobie rokov 2014-2018. Predkladáme ho ako trojica preto, lebo máme k sebe programovo a názorovo najbližšie. Tak sme počas svojho pôsobenia hlasovali a vystupovali. Vždy sme sa snažili prinášať do rokovaní MsZ vecné návrhy a hlavne riešenia prospešné pre Svidník

Počas uplynulého obdobia sme obhajovali mnohokrát aj ťažké a nie vždy populárne riešenia. Vo svojom odpočte poslaneckej práce nemáme ambíciu sa len chváliť, ale snažíme  sa o čo najreálnejšie zhodnotenie svojho pôsobenia v MsZ. Preto svoj odpočet ponúkame v dvoch častiach. V prvej časti začneme trocha netradične, tým, čo sa nepodarilo. V druhej časti urobíme výpočet programových bodov, ktoré sme podporili a boli realizované.

1.        Niektoré  naše vízie  a  návrhy  sme  nedokázali presadiť aj napriek maximálnej snahe

a vynaloženému úsiliu. Napr.:

-          obnovu šatní a sociálnych zariadení pri školskom bazéne -          zastrešenie mestskej ľadovej plochy -          opravu telocvične za strojárňami

V tejto súvislosti finančné prostriedky poukázané mestu vo výške 250-tis. €  na ostatnom výjazdovom zasadnutí vlády vo Svidníku považujeme za premrhanú príležitosť zo strany vedenia mesta. Povedzme si otvorene, pri minimálnej snahe o predloženie racionálnejšieho návrhu účelu použitia týchto financií mohla byť aspoň jedna z vyššie spomenutých akcií, napríklad  zastrešenie  ľadovej plochy, zrealizovaná. 

Našou snahou bolo vždy postupovať slušne a s rozvahou, podľa svojho najlepšieho vedomia, na základe zdravého gazdovského rozumu, tak aby navrhované riešenia prispeli k zlepšeniu života v našom meste.

    2.    Programové body, ktoré sme presadili a boli realizované:

✓    pre  LEPŠÍ  ŽIVOT  v  meste:

- zvýšený dôraz na racionálne, hospodárne a účelné využívanie  mestských financií

- návrh opatrení na zvýšenie úrovne fungovania mestskej samosprávy

- podpora výstavby rodinných domov – II. etapa „nad strojárňami“

- podpora výstavby nových mestských nájomných bytov  

- nové parkovacie miesta pri bytových domoch medzi Ul. Sov. hrdinov a Ul. Goldbergerovou

- nové parkovacie miesta pri bytových domoch za SPŠ

- obnova chodníkov  na Ul. Stropkovskej,  Poštovej,  Goldbergerovej,  Polyvkovej, 8. mája,  Pavlovičovej, Sov. hrdinov, Kutuzovovej,  Komenského

- po dlhej sérii rokovaní v  MsZ  presadenie  obnovy  chodníka  na  Jedľovku  a  chodníka  od premostenia Ladomírky po Duklastav 

- výstavba nového chodníka s osvetlením na Ul. Gagarinovej 

- oprava miestnych komunikácií s priľahlými chodníkmi na Ul. kpt. Pavlíka, Víta Nejedlého, SNP, Záhradnej, Mierovej, Ľ. Štúra, 1. mája, 8. mája, Lipovej, Duklianskej

- prístupová komunikácia a úprava plochy pred ZŠ na Ul. Karpatská

- návrh a presadenie obnovy technologických zariadení školského bazénu

- obnova výdajnej steny, podláh a vybavenia školskej jedálne pri ZŠ na Ul. 8. mája

- investície do opráv a vybavenia MŠ, ZŠ a ZUŠ podľa ich potrieb 

- riešenie bytovej situácie MRK 

✓    pre   ATRAKTÍVNEJŠIE  A  MODERNEJŠIE  mesto:

- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste

- revitalizácia parku pri soche gen. Svobodu a finalizácia IV. etapy rekonštrukcie pešej zóny

- realizácia projektov na zníženie energetickej náročnosti budov mestských MŠ

- podpora realizácie zateplenia ZUŠ a ZŠ na Ul. Karpatská

- podpora budovania moderných detských ihrísk  

- maximálna podpora aktivačných prác pri starostlivosti o verejné priestranstvá a uplatnenie dlhodobo nezamestnaných

- predaje majetku mesta po dôkladnej analýze v príslušných orgánoch mesta

- podpora zverejňovania všetkých finančných operácií

✓    pre  KULTÚRNEJŠIE  A  BEZPEČNEJŠIE mesto: 

- podpora kultúry národnostných menšín   

- podpora kultúrnych a športových záujmových združení v meste

- spolupráca s predstaviteľmi cirkví 

- podpora poskytovania domácej opatrovateľskej starostlivosti

- podpora terénnych sociálnych pracovníkov

- podpora vzdelávacích projektov a voľnočasových aktivít pre deti i seniorov

- rozšírenie kamerového systému

- osvetlenie priechodov pre chodcov

- osvetlenie časti násypu pri Ladomírke

 

V závere tohto volebného obdobia sa chceme poďakovať Vám, vážení Svidníčania, za cenné podnety a názory, zamestnancom MsÚ za odborné usmernenia, kolegom poslancom za podporu našich spoločných návrhov a v neposlednom rade aj pánovi primátorovi.

 

Mgr. Nadežda Fedorková, Mgr. Marcela Ivančová, Mgr. Vladimír Kaliňák

Autor: redakcia
Mgr. Nadežda Fedorková	Mgr. Vladimír Kaliňák
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.