Akčný plán zlepšuje život vo Svidníku

Jozef Baslár, prednosta Okresného úradu vo Svidníku

Podmienkou regionálnej pomoci formou regionálneho príspevku je zapojenie sa do výzvy, ktorú zverejňuje Okresný úrad v sídle najmenej rozvinutého okresu formou podania žiadosti o regionálny príspevok na predpísanom tlačive.

“V súčasnej dobe je podaných 15 žiadostí o regionálny príspevok na rok 2018, pričom časť z týchto zámerov sa bude realizovať až v roku 2019 z dôvodu súladu so Schémou na podporu lokálnej zamestnanosti,” informoval Jozef Baslár, prednosta Okresného úradu vo Svidníku.

Na základe Výzvy na predkladanie žiadosti o regionálny príspevok na rok 2019 sa prihlásilo 38 žiadateľov, pričom jeden žiadateľ bol vyradený z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok a jeden odstúpil pred hodnotením žiadosti. “Výbor pre rozvoj okresu Svidník na svojom zasadnutí schválil podporu pre 22 podnikateľských subjektov. Uvedené zámery boli spolu so zámermi zaradené do ročných priorít rozvoja okresu Svidník na rok 2019. Po ich schválení Radou pre najmenej rozvinuté okresy, budú uvedené zámery realizované v roku 2019.

PODPORA NA ROK 2020 BUDE ZVEREJNENÁ V ROKU 2019

“Podmienkou regionálnej pomoci formou regionálneho príspevku je zapojenie sa do výzvy, ktorú zverejňuje Okresný úrad v sídle najmenej rozvinutého okresu formou podania žiadosti o regionálny príspevok na predpísanom tlačive. Žiadosť musí byť v súlade so Schémou na podporu lokálnej zamestnanosti v zmysle dodatku č.1. Výzva pre podávanie žiadosti o poskytnutie RP na rok 2020 sa bude zverejnená v budúcom roku,” uviedol Baslár.

Poradenskú činnosť pri vypracovaní a podávaní jednotlivých žiadosti vykonáva Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník. “Okrem možnosti realizácie projektových zámerov formou podpory cez regionálny príspevok je možné zapojiť sa aj do výzvy, ktorú pre najmenej rozvinuté okresy zverejňuje Úrad vlády Slovenskej republiky. V tomto roku bola zverejnená dňa 16. 5. 2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Akčný plán predpokladá aj podporu formou európskych štrukturálnych a investičných fondov. V Akčnom pláne rozvoja okresu Svidník je pre všetkých 5 opatrení AP pre okres Svidník  suma 30 946 tis. Eur na spolufinancovanie projektov z eurofondov,” uviedol Baslár.

AKÉ SÚ DOPADY AKČNÉHO PLÁNU NA RADOVÉHO OBČANA?

“Realizáciou tzv. infraštruktúrnych projektov sa zvyšuje úroveň poskytovania služieb pre obyvateľov okresu. Podporou projektov vytvárania pracovných miest sa zvyšuje zamestnanteľnosť občanov okresu Svidník, čím dochádza nielen k znižovaniu miery nezamestnanosti ale zvyšuje sa sociálny status obyvateľov, rodín a v neposlednom rade pri získanom zdroji príjmov aj kúpyschopnosť obyvateľstva. Opatrenia ktoré sa dotýkajú pracovných miest pociťujú v prvom rade samotní uchádzači o zamestnanie, ktorí zamestnanie získali. Opatrenia, ktoré sa dotýkajú infraštrukturálnych projektov majú svoje premietnutie do reálneho života v dlhšom časovom intervale,”uviedol Baslár. (ver)

 

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.