Dotácie do Prešovského samosprávneho kraja

Knižnice sú významnou súčasťou kultúry a vzdelávania, sú kultúrnou inštitúciou, ktorá vytvára zázemie pre samovzdelávanie, ponúka možnosti kvalitne využiť voľný čas, inšpiruje ku kultivácii záujmov a poskytuje rozsiahle spektrum inde nedostupných informácií. Ich fungovanie a stav, ako aj vzťah občanov k nim, odzrkadľujú stupeň vývoja našej spoločnosti. Verejné knižnice sa stávajú odrazovým mostíkom všetkých informačných potrieb používateľov a súčasne aj informačným centrom pre verejnosť.

Rozvíjajú nové služby a menia aj svoju každodennú prácu, aby tak zlepšili služby čitateľom. To všetko speje k tomu, že čoraz viac hľadajú nové možnosti ako získať viac finančných prostriedkov na nákup kníh. Jednou z možnosti na získanie týchto prostriedkov sú granty a dotácie. Tak ako po minulé roky aj v roku 2018 sa Podduklianska knižnica vo Svidníku zapojila do grantového systému a touto cestou získala na nákup knižného fondu 200.- € z rozpočtu mesta Svidník, 14 200.- € z Fondu na podporu umenia a príspevok v hodnote 8 000.- € od zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja. Zámerom a cieľom nákupu knižného fondu z poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Svidník bolo skvalitniť a vylepšiť situáciu v Podduklianskej knižnici vo Svidníku v doplňovaní knižničných fondov pre našich najmenších používateľov, deti a mládež do 15 rokov. Knižný fond v ktorom sú rozprávky, príbehy zo súčasnosti, zábavné príbehy pre chlapcov a dievčatá, rôzne knihy populárno-náučné a encyklopédie to všetko bude deťom slúžiť pri ich ďalšom vzdelávaní, ale hlavne pri trávení voľného času. Knihy zakúpené z tejto poskytnutej dotácie sú umiestnené v oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici a v bibliobuse. Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 15 titulov kníh, t.j. 28 exemplárov v hodnote 200.- €.

Pri nákupe kníh z príspevku PSK sme brali do úvahy všetky vekové kategórie našich používateľov a to deti, mládež, študentov a dospelých. Rozprávky, príbehy zo súčasnosti, zábavné príbehy pre chlapcov a dievčatá, rôzne knihy náučné, to všetko bude slúžiť hlavne deťom a mládeži. Pre dospelých používateľov a študentov stredných a vysokých škôl sme zabezpečili knižný fond z oblasti sociológie, psychológie, pedagogiky, ekonomiky, manažmentu, rôzne encyklopédie, slovníky, knihy populárno-náučné i všeobecného zamerania. Tento fond poslúži na ich ďalšie vzdelávanie a rozširovanie si svojich vedomosti ako aj pri využití voľného času.

Nákup kníh  z FPU ukončíme v roku 2019.

O zakúpených knihách z dotácií budeme čitateľskú verejnosť informovať a zároveň tieto publikácie propagovať na výstavkách kníh v priestoroch stacionárnej knižnice a v bibliobuse prostredníctvom plagátov, kde si budú môcť používatelia knižnice vybrať z tejto ponuky nových kníh, v okresných novinách a v časopise Poddukliansky knihovník, ktorý vydáva Podduklianska knižnica. Na webovej stránke Podduklianskej knižnice www.podduklianskakniznica.sk, sú uverejnené názvy titulov kníh zakúpených z dotácia mesta Svidník.

           

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k obohateniu a k zatraktívneniu nášho knižničného fondu.

 

 

 

                                                                   Nadežda Mičáková, PK Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.