V CHRÁME POSVÄTILI SVIECE

V sobotu 2. februára sa v gréckokatolíckej cirkvi slávil sviatok Stretnutia Pána, jeden z veľkých cirkevných sviatkov v byzantskom obrade, ktorý je spojený aj s posväcovaním sviec. Pri tejto príležitosti nám duchovné zamyslenie pripravil otec Dávid Šturák, kaplán gréckokatolíckej farnosti Svidník – mesto.

Štyridsiaty deň po Bohozjavení slávi východná cirkev sviatok Stretnutia Pána. Je jedným z dvanástich veľkých sviatkov liturgického roka, potvrdením čoho je to, že ikona tohto sviatku má svoje miesto aj na ikonostase v našich chrámoch. Stretnutie Krista so starcom Simeonom je stretnutím nového Človeka s človekom starým a naplnením očakávania celého ľudu Izraela, ktorý reprezentujú Simeon a Anna. Je to stretnutie Zákona a evanjelia, Starej a Novej zmluvy, starého a nového chrámu. Sviatkom Stretnutia Pána oslavujeme aj stretnutie Božieho dieťaťa so svojím ľudom, ktorý prichádza svojou smrťou a zmŕtvychvstaním zachrániť každého človeka. Kristus v tento deň ide v ústrety každému človeku, každému jednému z nás. On je ten, pri stretnutí s ktorým sa môže meniť náš starý človek na nové stvorenie, náš predošlý hriešny život na život spravodlivý. V tento deň sa posväcujú sviečky na znak toho, že Kristus je ten, ktorý osvecuje celý svet, „Svetlo zo Svetla, pravý Boh...“ Rovnako to vyjadruje aj samotný Simeon vo svojom chválospeve: „Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“ Nech nám aj tento sviatok pripomína Božiu dobrotu a zároveň nás povzbudí k tomu, aby sme vždy túžili po stretnutí s Kristom.

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.