Neprehľadné hospodárenie Technických služieb i pochybná rekonštrukcia mosta sú najpálčivejšími výsledkami kontroly hlavného kont

Nejasné financovanie pri kontrole hospodárenia Technických služieb mesta Svidník, viacnásobné porušenie zákona o verejnom obstarávaní či o slobodnom prístupe k informáciám, pochybné zmluvy Technických služieb. I tieto body budú súčasťou rokovania mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré sa uskutoční 21. februára 2019 v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku. Podľa správy kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník Ing. Ivana Sagana boli najzávažnejšie nedostatky zistené práve v hospodárení organizácie Mestských služieb vo Svidníku. Veľmi priaznivo nedopadla ani kontrola financovania a opravy pontónového mosta. Kontrolór túto kontrolu uskutočnil z vlastnej iniciatívy z dôvodu podozrenia, že pri rekonštrukcii dochádza k opakovanému porušovaniu povinností zo strany zhotoviteľa i objednávateľa stavby.

PROBLÉMOM SÚ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

Súčasťou prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Svidníku v tomto roku bude i správa hlavného kontrolóra mesta Svidník o kontrolnej činnosti za rok 2018. Predkladateľ návrhu a zároveň hlavný kontrolór mesta Svidník Ing. Ivan Sagan vykonal v roku 2018 celkom 15 tematických kontrol zameraných na dodržiavanie nariadení a predpisov v riadení samosprávy mesta Svidník. V roku 2018 sa Ivan Sagan zameral napríklad na efektívnosť projektu Obnovy verejného osvetlenia, kontrolu príjmov z predaja pozemkov a kúpnych zmlúv od roku 2014. Posvietil si i na kontrolu stavu vývoja dlhu mesta a efektívnosť členských príspevkov z rozpočtu mesta. Problémom je napríklad neprimerane vysoký členský príspevok  (10-tis. eur) pre Regionálnu rozvojovú agentúru, keďže každý úkon, ktorý táto agentúra realizuje pre mesto, je spoplatnený. Rovnako tak prebehla kontrola výdavkov mestského úradu na opatrovateľskú službu, kde neboli zistené žiadne nedostatky. Mesto pritom poskytuje opatrovateľskú služby pre zhruba 55 obyvateľov a celkové náklady na túto službu činia sumu zhruba 166-tisíc eur. Žiadne nedostatky neboli zistené ani v hospodárení ZUŠ vo Svidníku.

 

HOSPODÁRENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB I REKONŠTRUKCIA MOSTA DOPADLI SKÔR NA NEDOSTATOČNÚ. MESTU HROZIA POKUTY ZA CHYBY MINULÉHO VEDENIA MESTA

Horšie je to už s kontrolou hospodárenia v Technických službách mesta Svidník. Pri kontrole boli zistené závažnejšie nedostatky ako je evidencia spotreby PHM, podnikateľské aktivity bez súhlasu zriaďovateľa, neaktuálny cenník služieb, porušenie zákona o verejnom obstarávaní, porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, chýbajúca agenda GDPR. Ako problém sa javí i pochybná Zmluva o zneškodnení odpadu z dňa 15. 12. 2016 medzi verejným obstarávateľom Technické služby mesta Svidník a spoločnosťou AGB ekontrend s.r.o. Túto zmluvu podpísal riaditeľ Technických služieb vo Svidníku spolu s primátorom Mesta Svidník bez verejného obstarávania. Na porušenie zákona o verejnom obstarávaní kontrolór mesta poukazuje i v dokumente o plnení uznesení, kde vyslovene cituje Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý vo svojom vyjadrení uvádza, že došlo k porušeniu zákona pri zadaní zákazky bez procesu verejného obstarávania. Výsledkom je správne konanie, v ktorom bude stanovená finančná pokuta za porušenie postupu v procese verejného obstarávania. Rovnako tak nebolo doposiaľ splnené uznesenie mestského zastupiteľstva zo 7. marca 2018, ktoré dáva za úlohu vtedajšiemu primátorovi  pripraviť podrobnú písomnú analýzu možných finančných dopadov a rizík na rozpočet a chod mesta v prípade, že by mesto muselo vrátiť finančné prostriedky za projekty, zaplatiť pokutu alebo riešiť potrebu vrátenia alebo navýšenia finančných prostriedkov za zberný dvor. Pokuta hrozí i za verejné obstarávanie výstavby bytov nižšieho štandardu na Ul. Festivalovej, rovnako tak je na obzore pokuta za nevykonanie verejného obstarávania na uloženie odpadu, pochybenie pri obstarávaní a kúpe bytového domu B6, krachu – konkurzu skládky komunálneho odpadu v Šemetkovciach a problém uloženia    komunálneho odpadu.

V navrhnutých opatreniach kontrolór poukazuje na väčšiu disciplínu v procesoch verejného obstarávania. Rovnako tak odporúčal venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ivan Sagan rovnako tak odporúča venovať zvýšenú pozornosť odbornej príprave uznesení na schválenie. Kontrolór uskutočnil kontrolu i z vlastnej iniciatívy. Išlo o kontrolu rekonštrukcie a financovania opravy pontónového mosta. „Túto kontrolu som uskutočnil z vlastnej iniciatívy na základe podozrenia, že pri tejto akcii dochádza k porušovaniu viacerých povinností, jednak zo strany objednávateľa, ako aj zo strany zhotoviteľa,“ uviedol v predbežnej správe kontrolór mesta Ivan Sagan. Neprehľadný bol už výber zhotoviteľa, keď víťazom verejného obstarávania sa stal jediný účastník tohto konania.   S víťazom nebola spísaná žiadna zmluva o rekonštrukcii, neboli dohodnuté žiadne podmienky (technologické, materiálové). „Problematická bola Výzva potencionálnym zhotoviteľom na predmetnú zákazku, v ktorej bolo stanovené, že nebudú prevedené žiadne zálohové platby. Vyúčtovanie sa uskutočni až po ukončení stavby.  Napriek tomu, zodpovední zamestnanci mesta odobrili dve zálohové platby v hodnote 12-tis. eur.  Postup prác na rekonštrukcii mosta nešiel podľa Výzvy, ktorú by mal JGroupe, s.r.o. ako víťaz rešpektovať. Zmenila sa povrchová úprava konštrukcie mosta a drevené hranoly nie sú ešte ani do dnešného dňa osadené,“ upresnil Sagan. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.