Mesto čaká schválenie nových zásad hospodárenia a nakladania s majetkom.

VÄČŠIE PRÁVOMOCI PRIMÁTORA PRI NADOBÚDANÍ I PRENAJÍMANÍ MESTSKÉHO MAJETKU A ROVNAKO TAK ZVÝŠENIE PRÁVOMOCI VYKONÁVAŤ ZMENY V ROZPOČTE

Nové uznesenie by malo v prípade schválenia upraviť zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník. Nová vyhláška v prípade schválenia návrhu nahradí starú, ktorá je v platnosti od marca 2011. Existujúce zásady sú veľmi rozsiahle a zbytočne sa v nich opakujú ustanovenia platnej legislatívnej úpravy. Od roku 2011 do roku 2017 k nim boli naviac prijaté ďalšie tri dodatky. Návrh zásad, v ktorom sú obsiahnuté len ustanovenia, o ktorých má právomoc rozhodovať mestské zastupiteľstvo. V porovnaní s existujúcimi zásadami najpodstatnejšia zmena je zvýšenie právomoci primátora rozhodovať o nadobúdaní dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku do výšky 10-tis. eur a rozhodovať o nájme mestského majetku na dobu určitú do 5 rokov. „Do roku 2015 rozhodoval primátor  o nadobúdaní dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku do výšky 20-tis. eur a o nájme mestského majetku na dobu určitú do 5 rokov. Od roku 2015 prostredníctvom dodatku primátor rozhodoval o nadobúdaní dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku do výšky 1,00 tis. eur a o nájme mestského majetku na dobu určitú do 1 roka“, uviedol predkladateľ návrhu Ing. Nikolaj Vlčinov. Z rovnakého dôvodu má zastupiteľstvo na stole i návrh na zmenu zásad rozpočtového hospodárenia mesta. Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Svidník sú platné  od roku 2011 a v roku 2015 bol schválený k nim Dodatok č. 1. Aj v tomto prípade sú existujúce zásady zbytočne veľmi rozsiahle. Dodatok č. 1, ktorý bol schválený v roku 2015, prakticky zrušil právomoc primátora zasahovať do rozpočtového procesu v priebehu rozpočtového roka. „V porovnaní s existujúcimi zásadami najpodstatnejšia zmena je vo zvýšení právomoci primátora vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami do výšky z pôvodných 1,00 tis. eur na 50,00 tis. eur,“ upresnil v návrhu Vlčinov. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.