Obecný úrad Kružlová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

 

Zastúpený PhDr. Adriánom Gužom, – starostom obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základnej školy Kružlová, Kružlová 103, 090 02 Kružlová

s predpokladaným nástupom dňa 1. júla 2019

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

-       odborné a kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti požadované pre učiteľa základnej školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

-      vykonanie 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo získanie jej náhrady),

-      ku dňu uskutočnenia výberového konania mať najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

Ďalšie požiadavky:

-       znalosť legislatívy pre oblasť školstva, ktorá súvisí s predmetom činnosti základnej školy s právnou subjektivitou,

-       riadiace a organizačné schopnosti,

-       požadovaná prax projektového manažéra,

-       komunikatívnosť,

-       zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,

-       spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

-       občianska bezúhonnosť,

-       osobné a morálne predpoklady,

-      znalosť práce s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, internet, e-mail a i.),

-       spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

-      ovládanie štátneho jazyka,

-      ukončené funkčné vzdelávanie je vítané.

Požadované doklady:

1.       písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

2.       profesijný životopis,

3.       čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a životopise,

4.      overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o splnení kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek.

overená kópia dokladu o vykonaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo získaní jej náhrady). potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

7.       písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,

8.       písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

9.       lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti a činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca.

 

Termín a miesto podania žiadostí:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ Kružlová – NEOTVÁRAŤ“ osobne do 18.04.2019 do 12,00 hod. alebo poštou (rozhodujúci je dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky) na adresu:

 

Obec Kružlová

090 02 Kružlová

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.