Ak máte psa, musíte ho prihlásiť a zaplatiť poplatok

Každý daňovník je povinný  zakúpiť si evidenčnú známku pre každého  psa a zabezpečiť, aby pes známku nosil.

Zakúpenie evidenčnej známky stojí vo Svidníku 2,70 eur a vydanie náhradnej známky 3,50 eur.  Fyzické osoby platia za psa chovaného v bytoch nachádzajúcich sa v bytovom dome na

území celého mesta poplatok vo výške 36,51 eur. Za psa chovaného v rodinných domoch na území celého mesta poplatok vo výške 23,23 eur. No za psa chovaného v podnikateľskom objekte u právnickej osoby a fyzickej osoby je daňová povinnosť vo výške 59,74 eur za kalendárny rok.

V meste Svidník bola v roku 2018 vyrubená daň za psa 217 daňovníkom. “Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník to oznámi správcovi dane, ktorým je v tomto prípade Mesto Svidník, najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená,” informuje PR manažérka mesta Kristína Tchirová.

Od dane za psa sú oslobodené osamelo žijúce osoby s ťažkým zdravotným  postihnutím. Oslobodenie zaniká v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem občana s ťažkým zdravotným postihnutím evidovaná ďalšia osoba, ktorá nie je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Oslobodenie sa vzťahuje na držanie jedného psa.

(ver)

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.