Malých škôlkarov vedú k láske k tradíciám

Materská škola 8. mája vo Svidníku pripravuje predškolákov vo veku  od 3 do 6 rokov.

Jedným z jej cieľov a poslania výchovy je vytvárať u deti pozitívny vzťah k nášmu regiónu a formovať u nich hrdosť na tradície a regionálnu kultúru.

V rámci spolupráce s Podduklianskym osvetovým strediskom (POS) s pánom Mgr. Miroslavom Štoffom a jeho skupinou dievčat a chlapcov zo súboru Makovica sme ešte v mesiaci marci zrealizovali vzdelávaciu aktivitu: „Ako sa prababka obliekala.“ Nakoľko táto aktivita mala veľmi dobrú odozvu, pani učiteľky zo 4. triedy - vedúca MZ pani Mgr. Tatiana Kaliňaková a zástupkyňa školy Bc. Katarína Labunová navrhli zopakovať túto aktivitu, zrealizovať ju v rámci celej školy a obohatiť ju ešte o ďalšie zvyky v našom regióne. Pani učiteľky si pripravili svoju triedu a prispôsobili prostredie tak, aby čo najviac vystihovalo charakter minulej doby a prizvali aj starého rodiča pána Vladimíra Sluka, ktorý prijal pozvanie na akciu a počas realizácie robil hudobný doprovod účinkujúcim deťom z MŠ ako aj súboru Makovica.
Myslíme si, že je potrebné pozastaviť sa a trochu si zaspomínať aj na časy minulé. Aj keď bol život našich predkov ťažký, vedeli žiť, zabávať sa a radovať aj v tých ťažkých podmienkach. Zachovávali si zvyky pri svadbách, krstinách… A jedným z takýchto zvykov bolo aj stavanie májov, ktoré sa traduje a udržuje dodnes aj v našom krásnom meste.

Dnešná vzdelávacia aktivita sa realizovala dopoludnia pod názvom: „Prišiel máj, krásny máj, ty muzika pekne hraj!“ a prostredníctvom metódy zážitkového učenia v spolupráci s POS sme deťom priblížili ľudové zvyky a tradíciu stavania mája. Jeden takýto máj si deti na záver aktivity spoločne postavili. Pri stavaní mája zaspievali veselé ľudové piesne a zatancovali si v ľudových krojoch. Za sprievodu veselej piesne: „Máj, máj, máj zelený...“ tak príjemne skrášlili prostredie areálu materskej školy.

Ľuboslava Binderová

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.