Separujeme len 31 % odpadu a zbytočne vyvážame 50 tisíc eur na skládku Vytlačiť

Z iniciatívy primátorky Svidníka Marcely Ivančovej sa v pondelok 6. mája 2019 uskutočnilo pracovné stretnutie na tému legislatívnych zmien týkajúcich sa odpadového hospodárstva a z toho vyplývajúcich dôsledkov pre mestá a obce, teda aj pre Svidník.  Na diskusiu boli pozvaní poslanci MsZ, členovia komisií, zástupcovia TS Svidník, mestskej polície a vedúci príslušných odborov úradu mesta.

 

 

Zámerom stretnutia bolo otvoriť diskusiu o dopade týchto zmien na rozpočet mesta. Z novej legislatívy  vyplýva mestu povinnosť likvidovať čierne skládky komunálneho odpadu. Ďalšou zo zmien zahrnutých v zákone o uložení odpadov a v nariadení vlády  je zvýšenie položiek za uloženie odpadu na skládkach komunálneho odpadu – táto položka závisí od množstva vytriedeného odpadu a samozrejme od množstva komunálneho odpadu. V súčasnosti je miera vytriedenia odpadu v meste 31 %, poplatok za uloženie odpadu je podľa tohto nariadenia v roku 2019 8,- EUR, budúci rok sa zo zákona dvihne na 13,- EUR a v roku 2021 na 22,- EUR. Je to zmena zákona a mesto na ňu musí reagovať.

Primátorka Ivančová: "Zdá sa, že separovanie odpadu je detská hra, aspoň tak ju môže vnímať verejnosť, ale je to čoraz dôležitejšie, suma za uloženie odpadu sa odvíja od miery separácie. Som rada, že občania Svidníka všetkých vekových kategórií prijali výzvu na separáciu pozitívne a verím, že sa naše spoločné úsilie vyplatí." Takto reagovala primátorka Ivančová na otázku prečo motivovať Svidníčanov separovať viac a správne. Diskusia priniesla návrhy ako pokračovať v propagácii, aké priority si má mesto určiť v odpadovom hospodárstve a ktoré najbližšie kroky je potrebné spraviť.

Jedným z krokov musí byť aj určenie pravidiel na prevádzkovanie veľkoobjemových kontajnerov v meste. Už v minulosti sme upozorňovali na fakt, že tieto kontajnery, ktorých má mesto na svojom území 11, sú zneužívané na vyhadzovanie odpadu,  ktorý by mal byť odvezený poväčšine na zberný dvor (napr. starý nábytok) alebo iným spôsobom (napr. stavebný odpad). Veľkoobjemové kontajnery v meste nás všetkých ročne stoja vyše 50 000,- EUR, ktoré by sa v meste dali využiť iným, prospešnejším spôsobom.

V súčasnosti otvárame diskusiu o tom, aký systém prevádzky týchto kontajnerov nastaviť, hľadáme príklady dobrej praxe z iných miest a obcí.

Prednosta úradu Miroslav Novák: "Je potrebné nastaviť funkčný kontrolný mechanizmus, ktorý poskytne informácie kde a kedy vzniká drobný stavebný odpad a ako bol zneškodnený. Túto požiadavku musíme vyriešiť už pri vydávaní stavebných povolení a ohlásení stavebných úprav.“

Pracovné rokovanie na tému znižovania počtu veľkoobjemových kontajnerov v meste sa v najbližšej dobe uskutoční aj s predstaviteľmi bytových spoločenstiev a iných dotknutých skupín verejnosti.

 
Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.