Ihrisko pri ZŠ 8.mája opravia, bude tam atletický ovál aj umelá tráva

Dva roky sa rozpráva o výstavbe ihriska s umelou trávou. Najprv sa uvažovalo s výstavbou pri heliodrome. Avšak táto lokalita je nevyhovujúca. Vedenie mesta našlo novú lokalitu. Ihrisko s atletickým oválom, aj umelou trávou bude pri Základnej škole na Ul. 8. mája. Poslanci tento zámer odobrili jednohlasne.

Šesť poslancov sa podpísalo pod minulotýždňové zvolanie mimoriadného mestského zastupiteľstva. Hlavným bodom programu mala byť informatívna správa o výstavbe ihriska s umelou trávou. Prezident futbalového klubu vo Svidníku Adrián Labun si ako hlavný iniciátor zastupiteľstva žiadnu správu nepripravil. Vedenie mesta však prišlo so správou i návrhom, ktorý poslanci jednohlasne podporili.

“Prvým bodom programu podľa pozvánky je informácia o výstavbe ihriska s umelým povrchom. Hlási sa niekto do rozpravy,” opýtala sa v úvode zastupiteľstva primátorka mesta Marcela Ivančová.

Do rozpravy sa hneď prihlásil poslanec Adrián Labun. “Ako prezident futbalového klubu vo Svidníku by som chcel asi požiadať mesto o podanie informatívnej správy respektíve, aby sme si ujasnili na zastupiteľstve už jasný postup ohľadom výstavby ihriska s umelým povrchom. Keďže na predchádzajúcom zastupiteľstve padlo, že lokalita heliodromu definitívne padá, na takom nezávislom stretnutí sme rozprávali že pripadá lokalita pri 3 základnej škole s tým, že my ako futbalový klub by sme s tým boli zmierení, keďže viem, že to ihrisko, ktoré sa momentálne nachádza na 3 ZŠ nevyhovuje rozmermi, potrebám futbalového klubu preto možno my žiadame, aby sme tam urobili ihrisko s umelým povrchom v tom veľkom rozmere” uviedol L. Labun.

Primátorka na jeho slová reagovala. “Na mesto Svidník bol doručený návrh programu, informácia o výstavbe ihriska s umelým povrchom. Nebolo jasné kto má tu správu pripraviť. Čakali sme, že 1FK pripraví správu, nie len otázky ale informatívnu správu o postupe, aké kroky vyvinul samotný futbalový klub. Pripravili sme predsa len informatívnu správu, aj keď sme čakali, že správa príde tými, ktorí žiadali zvolanie zastupiteľstva. Nechceme sa vyzúvať z tejto zodpovednosti,” skonštatovala M.Ivančová.

MOŽNOSŤ  TRÉNOVANIA PRE FUTBALISTOV, AJ OVÁL PRE MLÁDEŽ A VEREJNOSŤ

Do rozpravy k tomuto bodu vystúpili takmer všetci poslanci. Poslanca Martina Ždiňáka napríklad zaujímalo, prečo hlavný kontrolór mesta neskontrololoval pôvodné uzniesenie, ktoré hovorilo o výstavbe ihriska pri heliodrome a bolo v rozpore s územným plánom. “Prečo hlavný kontrolór mesta nikdy nespomenul, že tento zámer je neuskutočniteľný,” pýtal sa Ždiňák. Poslanca Jána Hirčka zasa zaujímalo prečo sa futbaloví nadšenci toho ihriska nedočkali. Zdôraznil, že podľa dôvodovej správy predkladanej ešte v roku 2017 samotným futbalovým klubom, mál práve 1. FK Svidník na starosti spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, takže je aj za súčasný stav zodpovedný. Upozornil, že mesto zaplatilo 9.600 eur za projektovú dokumentáciu pre výstavbu ihriska pri heliodrome, ktorá neposlúžila ani na právoplatné územné a nie to stavebné povolenie. “Pokojne to môžem nazvať neúspešná, až manažérsky nezvládnutá prípravná fáza výstavby ihriska s umelou trávou. Nezákonný postup dokonca napadol prokurátor. Boli sme zavedení a dnes sme na začiatku celého procesu,” povedal Hirčko. V závere svojho vystúpenie navrhol: „Som za to, aby sme podporili rekonštrukciu viacúčelového ihriska pri ZŠ 8. mája a tak by mohol jediný areál s atletickou dráhou vo Svidníku slúžiť pre účely nie len základným a stredným školám na okresné súťaže, ale aj širokej športovej verejnosti. Na existujúcom futbalovom ihrisku by sa mohol vymeniť povrch za umelú trávu a ihrisko by tak mohlo slúžiť na tréningový proces aj samotnému futbalovému klubu“.

Poslankyňa Katarína Siváková reagovala, aby sa za všetkým urobila hrubá čiara. „ Musíme za všetkým urobiť hrubú čiaru a pohnúť sa z miesta. Viacerí kolegovia poslanci sme sa zhodli v tom, že najlepšou lokalitou je areál pri „tretej“ základnej škole.“  Tieto slová podporil napríklad aj poslanec Jozef Poperník.  “Boli sme oklamaní a zavedení a kŕmení nereálnymi sľubmi. Mali by sme pripraviť nové ihrisko hoci s menšími rozmermi, ale hlavne, aby slúžilo,” povedal Poperník. Poslancovi Mišovi Iľkaninovi vadilo to, že ak by sa postavilo veľké ihrisko pri ZŠ 8.mája, tak by stálo blízko pri bytovkách. “Ľudia by tam žili akoro ako na tribúne. Teraz je to pokojná oblasť,” povedal Iľkanin. Poslanec Ján Vook si ani nevie predstaviť, že by také ihrisko bolo osvetlené, keďže je to v lokalite pri bytovkách.

“Myslíte si, že budeme trénovať do polnoci? Som stotožnený s tým, že máme ísť do tejto lokality pri škole, bez vybudovania tribúny i šatní,” reagoval na svojich predrečníkov A. Labun.

Poslanec Vladimír Kaliňák sa pridal do rozpravy. “Vieme že pri ZŠ 8. mája máme ihrisko, ktoré nie je v najlepšom stave, ktoré potrebuje investíciu a tak či tak my to ihrisko musíme opraviť. Čiže ak nemáme inú alternatívu oproti tej alternatíve, ktorú sme mali na heliodrome a sme ju schválili v roku 2017, tak opravme aspoň to ihrisko na 3 ZŠ kde majú možnosť trénovať deti a mládež. Myslím si, že zelený  pás, ktorý oddeľuje bytové domy od ihriska tam musí zostať. Plní funkciu izolačnú z hľadiska prašnosti, hlučnosti či vizuálnu hranicu,” zdôraznil Kaliňák.

IVANČOVÁ: ZISTÍME MOŽNOSTI

Poslanec Pavel Olejár vidí všetko skepticky a myslí si, že umelá tráva vo Svidníku nikdy nebude.

Primátorka zasa zdôraznila, že umelá tráva vo Svidníku bude. “Ak naozaj chceme postaviť ihrisko pri 3 ZŠ musí mať charakter školského športoviska. Čiže sme si dali vypracovať štúdiu, predbežný rozpočet. Máme 2 varianty rozpočtu. Jeden rozpočet s nižším nákladom pri jednoduchšom type povrchu- umelá tráva so zásypom, predpokladaná cena toho rozpočtu je 450 000 eur s DPH, sú v tom zemné práce, umelé povrchy a osvetlenie, budeme uvažovať tak o osvetlení, aby sme nenarúšali žiadne normy a komfort obyvateľov. Ďalší variant- s drahším povrchom 600 000 eur s DPH. To sú kroky, ktoré máme momentálne urobené. V prípade, že dnes rozhodneme a príjmeme nejaké záväzné stanovisko pokračujeme ďalej v projektových prácach. Urobíme to naopak, najprv zistíme možnosti, až potom budeme mínať peniaze na projektovú dokumentáciu,” skonštatovala primátorka Svidníka M. Ivančová.

Poslanca Matúša Majdu zaujímala zodpovednosť. “Kto je za to zodpovedný? Kto, keď urobíme hrubú čiaru za tou projektovou dokumentáciou, za tým predchádzajúcim riešením. Kto uhradí peniaze, tu projektovú dokumentáciu, to pôjde z tých peňazí ktoré dostal futbalový klub- 30 000 eur,” pýtal sa. Primátorka povedala, že zodpovednosť bude vyvodená.

Viceprimátor Goriščák nahlas rozmýšľal prečo sa výsledok nedostavil. "Dva roky sa ihrisko riešilo a výsledok sa nedostavil. Neviem či kolegov nezaujímalo v akom stave to ihrisko je, kedy sa začne s výstavbou, ale som presvedčený že po dvoch rokoch už malo stáť. Som rád, že primátorka dnes ponúka riešenia. Záleží na nás ako sa rozhodneme. Myslím si, že pri 3. ZŠ to ihrisko vieme postaviť. Bude postačujúce, bude funkčné, bude tam športový oval a budú ho môcť využívať všetci obyvatelia Svidníka,” pridal svoj diskusný príspevok do plena Michal Goriščák.

Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu a výstavbe futbalového ihriska s umelým povrchom, určili hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu o zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri plnení z uznesenia mestského zastupiteľstva č.400 z roku 2017 zo dňa 10.8.2017. A taktiež schválili opravu viacúčelového športového areálu s umelým povrchom ležiace na parcele KNC č. 202/277 a parcele KNC 202/1 v priestoroch existujúceho ihriska pri ZŠ na ulici 8. mája s finančným výdavkom z rozpočtu mesta Svidník do výšky 450 000 eur.

VERONIKA LAZORÍKOVÁ

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.