Odpad môžete vyvážať už aj v sobotu

Odpadové hospodárstvo v meste Svidník prechádza zmenami a jednou z nich je aj vypočutie prosby občanov na otváraciu dobu zberného dvora v meste.

V meste Svidník máme 11 veľkokapacitných kontajnerov, ktorých účel sa však v súčasnosti míňa účinku. Ich využitie by malo byť na uloženie drobného stavebného odpadu, objemového odpadu z domácností, či odpadu, ktorý vzniká na cintorínoch. Je nám ľúto, že mnoho kontajnerov je využívaných nesprávne a občania sa obracali na mesto s prosbou o sprístupenie ZB aj v sobotu. Milí Svidníčania, zberný dvor bude pre Vás k dispozícii od 1. 6. 2019 aj v sobotu od 14:00 hod. do 18:00 hod. 

Mesto Svidník je ojedinelé v tom, že máme voľne rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery a občania ich mohli využívať kedykoľvek. Na jednom zo stretnutí k odpadovému hospodársku povedala primátorka Ivančová: "Zdá sa, že separovanie odpadu je detská hra, aspoň tak ju môže vnímať verejnosť, ale je to čoraz dôležitejšie, suma za uloženie odpadu sa odvíja od miery separácie. Som rada, že občania Svidníka všetkých vekových kategórií prijali výzvu na separáciu pozitívne a verím, že sa naše spoločné úsilie vyplatí." 

Jedným z krokov musí byť aj určenie pravidiel na prevádzkovanie veľkoobjemových kontajnerov v meste. Už v minulosti sme upozorňovali na fakt, že tieto kontajnery sú zneužívané na vyhadzovanie odpadu,  ktorý by mal byť odvezený poväčšine na zberný dvor (napr. starý nábytok) alebo iným spôsobom (napr. stavebný odpad). Veľkoobjemové kontajnery v meste nás všetkých ročne stoja vyše 50 000,- EUR, ktoré by sa v meste dali využiť iným, prospešnejším spôsobom.

Z novej legislatívy  vyplýva mestu povinnosť likvidovať čierne skládky komunálneho odpadu. Ďalšou zo zmien zahrnutých v zákone o uložení odpadov a v nariadení vlády  je zvýšenie položiek za uloženie odpadu na skládkach komunálneho odpadu – táto položka závisí od množstva vytriedeného odpadu a samozrejme od množstva komunálneho odpadu. V súčasnosti je miera vytriedenia odpadu v meste 31 %, poplatok za uloženie odpadu je podľa tohto nariadenia v roku 2019 8,- EUR, budúci rok sa zo zákona dvihne na 13,- EUR a v roku 2021 na 22,- EUR. Je to zmena zákona a mesto na ňu musí reagovať.

Vás, milí občania prosíme, aby ste využili novú pridanú otváraciu dobu ZB vo Svidníku a odviezli svoj drobný stavebný odpad alebo nadrozmerný odpad práve tam. Máte tiež možnosť využiť  službu TS Svidník a dali si priviezť kontajner k Vám. Ponúkame cenník tejto služby:

Cena na 1 km jazdy: 0,99,-eur/km

Cena za nákladku a výkladku: 15 min. 5,78,-eur

Cenu za prenájom kontajnera na 1 deň: 3,32,-eur

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať TS Svidník na č. 0917 450 442

V súčasnosti otvárame diskusiu o tom, aký systém prevádzky týchto kontajnerov nastaviť, hľadáme príklady dobrej praxe z iných miest a obcí. Podľa slov prednostu MsÚ z diskusie o odpadovom hospodárstve: "Je potrebné nastaviť funkčný kontrolný mechanizmus, ktorý poskytne informácie kde a kedy vzniká drobný stavebný odpad a ako bol zneškodnený. Túto požiadavku musíme vyriešiť už pri vydávaní stavebných povolení a ohlásení stavebných úprav.“ 

Milí podnikatelia, Vás prosíme, aby ste si odpad z vašej podnikateľskej činnosti likvidovali podľa stanovených pravidiel, VZN č.10/2011.

(tch)

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.