ZMOS pracuje na zásadnej modernizácii miestnej územnej samosprávy

Združenie miest a obcí Slovenska už takmer rok realizuje národný projekt zameraný na modernizáciu miestnej územnej samosprávy. Ide o aktivity zamerané na zásadné reformy v prostredí miest a obcí, pričom sa projekt orientuje na viacero tematických oblastí.

Projekt reaguje na viaceré kľúčové aspekty činnosti miestnej územnej samosprávy a jeho záverom v roku 2021 bude formulovanie dokumentu, ktorý sa bude týkať tzv. nového komunálneho manažmentu, teda nového systému optimálneho fungovania miest a obcí s prihliadnutím na doterajší vývoj, prichádzajúce trendy, skúsenosti a aplikačnú prax miestnej územnej samosprávy v krajinách V-4.

Projekt je podporený Operačným programom Efektívna verejná správa s dĺžkou trvania 39 mesiacov. Tematicky sa orientuje na 4 projektové aktivity: príklady dobrej praxe, včasná intervencia, podpora medziobecnej spolupráce a rozbor kompetenčného zázemia miestnej územnej samosprávy. Súčasťou projektu je ako prierezová aktivita oblasť SMART.

V rámci tejto agendy v regiónoch organizujeme informačné workshopy s názvom „Smart ako nástroj modernizácie miestnej územnej samosprávy“ zamerané na prípravu územia na agendu smart, ktorá poskytuje komplexné, inovatívne a udržateľné riešenia.

Každý rok pripravujeme viaceré takto zamerané podujatia v rôznych regiónoch, kde starostovia, primátori, respektíve odborní zamestnanci samospráv V–4 a odborníci v danej téme predstavujú svoje konkrétne a v praxi osvedčené smart riešenia pre energetiku,  odpadové hospodárstvo,  verejnú dopravu, smart agendu a zdieľanú samosprávu.

Každé dva mesiace predstavujeme tri úspešné a v praxi osvedčené riešenia samospráv, ktoré nazývame príkladmi dobrej praxe. Ku každému z nich spracujeme manuál s názvom Kroky k úspechu, ktorý publikujeme na web stránke národného projektu a zároveň posielame na mailové adresy starostov, primátorov, poslancov zastupiteľstiev a predstaviteľov rôznych asociácií a združení pôsobiacich v samospráve.

Cieľom projektovej aktivity Včasná intervencia je zvyšovanie informovanosti miestnej územnej samosprávy o aktuálnej legislatíve s cieľom minimalizovať riziká spojené s prijímaním rozhodnutí v súlade s aktuálnou, a teda platnou legislatívou. V časovom predstihu sú samosprávam k dispozícii relevantné informácie, vďaka ktorým sa odstráni časový stres pri novelizácii právnych aktov a tiež rôzne vzory relevantných dokumentov, metodické návody a postupy.

V rámci aktivity rozbor kompetenčného zázemia miestnej územnej samosprávy sa sústreďujeme na audit kľúčových prenesených a originálnych kompetencií vrátane ich finančného zabezpečenia na úrovni miestnej územnej samosprávy. Získané poznatky budú zároveň porovnané s tým, ako sú tieto kompetencie vykonávané v susedných krajinách, na úrovni V – 4, keďže v roku 1990 bola miestne územná samospráva znovu obnovená aj v Českej republike, Poľskej republike a v Maďarsku. Koncom leta zverejníme prvý audit, ktorý sa bude týkať preneseného výkonu štátnej správy. Súbežne realizujeme audit kľúčových originálnych kompetencií.

V priebehu roka predstavíme aj audit fungovania spoločných obecných úradov a následne budeme formulovať východiská na podporu medziobecnej spolupráce, od čoho očakávame zvýšenie miery kooperácie a integrácie samospráv pre výkon svojich agend vrátane zabezpečovania verejnoprospešných činností a formovania lokálnej hospodárskej politiky. Pre podporu medziobecnej spolupráce predstavíme aj tzv. interaktívnu mapu partnerstva, ktorá ponúkne komplexný vizuálny prehľad o stave spolupráce a príležitostiach na participáciu samospráv v rámci medziobecnej spolupráce a na báze tzv. smart regiónov.

Projekt je koncipovaný pomerne široko, tak do vnútra miestnej územnej samosprávy, ako aj smerom k orgánom štátnej správy a pritom má výrazný zahraničný kontext s presahmi na nové trendy. Akceptujeme pritom fakt obrovského množstva kompetencií na pleciach miest a obcí vrátane potreby zásadných systémových zmien a modernizácie miestnej územnej samosprávy. Od leta minulého roka sme v rámci projektu zrealizovali 10 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 600 predstaviteľov samosprávy. Na jednotlivých projektových aktivitách participuje celkovo 118 odborníkov.

Problematika miestnej územnej samosprávy ma výrazné presahy na viaceré ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy, s ktorými máme v rámci projektu  uzatvorené memorandum o spolupráci (MV SR, MF SR, MH SR, ÚPPVII, MINDOP, ÚVO a NKÚ SR).

Dôležitosť a potrebu modernizácie miestnej územnej samosprávy znásobuje aj fakt, že delegáti minuloročného aj nedávneho snemu ZMOS schválili ako prioritu práve potrebu modernizácie miestnej územnej samosprávy.

 

                Michal Kaliňák

                hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

               

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.