Stanovisko Rady ZMOS k aktuálnej situácii pri prerokovávaní a schvaľovaní legislatívnych návrhov

Rada ZMOS na svojom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 1. júla 2019 v Liptovskom Jane prijala stanovisko k aktuálnej situácii pri prerokovávaní a schvaľovaní legislatívnych návrhov.

Rada Združenia miest a obcí Slovenska zásadne odmieta znižovanie príjmov pri súčasnom povinnom zvyšovaní výdavkov miest a obcí.

Rada ZMOS na svojom rokovaní 1. júla 2019 vyzýva poslancov NR SR aby nepodporili na septembrovej schôdzi NR SR poslanecký návrh zákona o dani z príjmov prerokovaný v prvom čítaní v júni 2019, ktorým sa má od 1. januára 2020 zvýšiť odpočítateľná položka zo súčasných 19,2 násobku životného minima na 21 násobok životného minima, čím by došlo k ďalšiemu reálnemu úbytku vlastných príjmov miest a obcí o cca 110 mil. – 115 mil. euro v rokoch 2020 – 2022. Podobne aj v prvom čítaní v NR SR prerokovaný návrh zákona o sociálnych službách v časti povinného financovania neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb z rozpočtov miest a obcí.  Neverejným poskytovateľom sa podľa návrhu nezapočíta do vzorca pre posudzovanie výšky finančného príspevku časť už zaplatenej sumy od klientov, ktorú ale budú musieť zaplatiť ešte raz mestá a obce z daní svojich občanov bez ohľadu na názor volených predstaviteľov o spôsobe naplnenia vlastnej originálnej pôsobnosti. Ustanovenia zmien o povinnom financovaní boli zradené do návrhu zákona až na rokovaní vlády SR, bez jeho prerokovania v pripomienkovom konaní a HSR.

ZMOS konštatuje, že uvedenými návrhmi sa zásadne a ničím neodôvodnene zasahuje do finančnej stability a financovania samospráv v rozpore s dohodnutými princípmi. Už v priebehu roku 2018 a začiatkom roku 2019 pritom boli prijaté legislatívne opatrenia, ktoré znížili príjmy miestnych samospráv v objeme cca 30 mil. euro (najmä zatraktívnením vyplácania 13. a 14. platu pre zamestnávateľov a možnosťou jeho uplatnenia u viacerých zamestnávateľov, viacerými zmenami v zákone o dani z príjmov zavedením nových odpočítateľných položiek a ostatných daňových zvýhodnení pre zamestnancov a živnostníkov v roku 2019).

Spolu so prudkým zvyšovaním povinných výdavkov miest a obcí v doteraz prijatej a pripravovanej legislatíve sa mestám a obciam v rokoch 2020 – 2022 zvýšia ich povinné bežné výdavky o viac ako 300 mil. euro oproti skutočnosti roku 2018, čím vzniká riziko paralyzovania výkonu samosprávnych funkcií v niektorých samosprávach.

ZMOS odmieta tvrdenia o tom, že mestá  a obce majú  neprimeraný prebytok zdrojov vo svojich rozpočtoch, ktorý je možné použiť na iné účely, a z ktorého môžu vykrývať znížený výnos a zároveň aj zvýšené zákonné výdavky. Na základe rozhodnutia svojej rady,  podpísalo ZMOS koncom júna minulého roka vyhlásenie k dohode o kolektívnych zmluvách na roky 2019 a 2020, čím sa prihlásilo k razantnému zvyšovanie platových  taríf vo verejnej správe pre svojich zamestnancov pre roky 2019 a 2020 vždy o 10 % . Podľa údajov za 1. štvrťrok 2019 je objem vyplatených miezd a odvodov v mestách a obciach o 14 % vyšší ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Prijatím novely zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme sa so súhlasom vlády SR nad rámec dohodnutý v kolektívnych zmluvách a spoločnom vyhlásení zvyšujú platové tarify v priemere o 3,2 % a tým mzdové nároky všetkým pedagogickým zamestnancom od 1.9.2019 so zavedením nového mzdového automatu.

Rada ZMOS týmto deklaruje, že mestá a obce v prípade prijatia návrhov zmien, nebudú schopné naplnil vlastné priority a rozpočtové ciele a zhoršenie ich rozpočtového hospodárenia bude mať výrazný negatívny dopad na hospodárenie celého okruhu verejných financií. Pritom práve konsolidácia rozpočtov miest a obcí v predchádzajúcich rokoch výrazne prispela  k celkovej konsolidácii verejných zdrojov, ako aj k plneniu úloh SR v oblasti deficitu verejnej správy a znižovaniu percenta verejného dlhu v pomere k HDP. Argumenty ZMOS prezentované na spoločnom rokovaní 6. mája 2019 akceptovala aj Rada rozpočtovej zodpovednosti.

O ďalších krokoch a postupoch miest a obcí budú prebiehať rokovania na úrovni orgánov ZMOS.

    

           

            Michal Kaliňák
            hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.