Začala výstavba severného obchvatu krajského mesta

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek spoločne s generálnym riaditeľom NDS Jánom Ďurišinom a ďalšími hosťami v utorok 30. júla poklepali základný kameň úseku R4 Prešov, severný obchvat I. etapa. Stalo sa tak symbolicky na mieste, kde bude o pár rokov vyúsťovať tunel Bikoš. Súčasťou Severného obchvatu Prešova, I. etapy, je aj preložka cesty I/68 v dĺžke takmer 2 km.

Zhotoviteľ ihneď začne s realizáciou diela prípravnými prácami vrátane zriadenia staveniska, prípravy územia či demolácií. Do konca roka 2019 pristúpi aj k výrubu drevín, archeologickému a pyrotechnickému prieskumu, realizácii prístupových ciest, geotechnickým prácam či preložkám inžinierskych sietí. 

Prvá etapa severného obchvatu Prešova bude dlhá 4,3 km. Úsek sa západne od mesta Prešov napojí na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ. Následne pokračuje po svahu vrchu Bikoš nad údolím Šarišského potoka. V km 1,669 na nachádza južný portál tunela Bikoš. Severný portál tunela je v km 2,824. Zo severného portálu tunela rýchlostná cesta križuje mostným objektom dlhým 457 m cyklistický chodník, rieku Torysa, železničnú trať Košice – Muszyna a cestu I/68. Na konci trasy sa nachádza mimoúrovňová križovatka Prešov – sever (Dúbrava) s cestou I/68.

Po dobudovaní prvej etapy severného obchvatu Prešova motoristi v osobných automobiloch ušetria takmer 9 minút v porovnaní s jazdou po pôvodných komunikáciách. Nákladným vozidlám nový úsek ušetrí približne 8 minút jazdy. Hlavným prínosom začínajúceho úseku R4 je, spolu s budovaným úsekom D1 Prešov západ - Prešov juh, vytvorenie obchvatu mesta, ktorý zabezpečí, že tranzitná doprava bude odklonená mimo intravilán. 

Lehota výstavby prvej etapy severného obchvatu Prešova je 44 mesiacov, zmluvný termín ukončenia výstavby je v marci roku 2023. Cena za vybudovanie úseku je 142 876 816 eur bez DPH, pričom jeho výstavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu. 

Čo sa týka druhej etapy úseku, akutálne prebieha na základe požiadavky ÚHP dopracovanie ekonomickej analýzy (CBA). Hotové sú dve CBA analýzy požadované ÚHP zo šiestich, na ďalších štyroch sa intenzívne pracuje. Na základe výsledkov CBA vydá ÚHP stanovisko či ďalšie pokračovanie prípravy bude v plnom alebo polovičnom profile. Na tento úsek má NDS vydané právoplatné územné rozhodnutie a  spracovanú dokumentáciu na stavebné povolenie na plný profil. V prípade, že padne rozhodnutie o pokračovaní v plnom profile, tak sme pripravení vyhlásiť súťaž začiatkom roku 2020. V prípade, že budeme musieť ísť do polovičného profilu, je potreba túto dokumentáciu prepracovať a tým pádom predpokladáme zhruba 12 mesačné oneskorenie. 

 

O úseku

Dĺžka úseku:  4 300 m

Tunel:  Bikoš, dvojrúrový

Dĺžka tunela:  1155 m

Počet mostov: 3

Dĺžka mostov:  885,3 m

Dĺžka protihlukovej steny:  700 m 


Popis stavby

Trasa je na začiatku úseku západne od mesta Prešov napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ. Následne je vedená po svahu vrchu Bikoš nad údolím Šarišského potoka. V km 1,669 na nachádza južný portál tunela „Bikoš“. Severný portál tunela je v km 2,824. Zo severného portálu tunela rýchlostná cesta križuje mostným objektom dĺžky 457 m cyklistický chodník, rieku Torysa, železničnú trať Košice – Muszyna a cestu I/68. Na konci trasy sa nachádza mimoúrovňová križovatka Prešov – sever („Dúbrava“) s cestou I/68. Súčasťou Severného obchvatu Prešova, I. etapy, je aj preložka cesty I/68 v dĺžke takmer 2 km.

 

Údaje o stavbe

Financovanie: štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 07/2019

Zmluvné ukončenie výstavby: 03/2023

Zhotoviteľ: Združenie Váhostav – SK, a. s. a TuCon, a. s.

 

(NDS)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.