Prideľovanie dotácií sa riadi novým nariadením

Účelom nového nariadenia VZN č. 5/2019 je stanoviť postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Svidník.

 

Najdôležitejšie zmeny v porovnaní s predošlým VZN sú:

◦ Mení sa termín podania žiadosti z 30. septembra na 30. november

◦ Objem schválených finančných prostriedkov nemôže byť väčší ako 2,5 % skutočných daňových príjmov rozpočtovaného roka spred dvoch rokov

◦ Jednej osobe na jeden účel (projekt) možno poskytnúť iba jednu dotáciu a to maximálne do 70% hodnoty projektu

◦ Dotáciu v celkovej výške nad 5 000,00 EUR je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku tej istej právnickej osobe alebo fyzickej osobe maximálne do výšky 70 % jej nákladov alebo výdavkov za posledné preukázateľné uzavreté účtovné obdobie

◦ Ruší sa povinnosť prijímateľa dotácií vo výške do 300,00 EUR zabezpečiť publicitu mesta Svidník

◦ Zavádza sa povinnosť pre žiadateľov o dotáciu nad 4 000,00 EUR zabezpečiť do dvoch mesiacov po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta umiestnenie loga mesta Svidník na dresoch športovcov

◦ Zavádza sa povinnosť pre žiadateľov o dotáciu nad 5 000,00 EUR predložiť pri podaní žiadosti kópiu účtovnej závierky za posledné uzavreté účtovné obdobie

◦ Ruší sa možnosť mestského zastupiteľstva schvaľovať mimoriadne dotácie v priebehu rozpočtového roka

(r)

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.