Svidníčania málo separujú, môže to spôsobiť zvýšenie poplatkov za uloženie odpadu. VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY UŽ NEBUDÚ CELOROČNE.

Tohtoročná novela zákona o odpadoch určuje podmienky pri skladovaní odpadov,  prevádzkovania skládok, výpočtu výšky účelovej finančnej rezervy, nakladaniu s ňou a iné problémy spojené s prevádzkovaním skládok odpadov.

Od júla 2016 obce a mestá neplatia firmám za zber a odvoz triedeného odpadu – papieru, plastov, kovov a skla. Tieto položky za nich uhrádzajú výrobcovia a dovozcovia vytriedených komodít, ktoré poverili svojím zastupovaním organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Pre občana to znamená, že v súlade so zákonom o odpadoch neplatí za vytriedený papier, plasty, kovy a sklo. A od 1. mája 2017 ani za nápojové kartóny. 

Doposiaľ zákon určoval, že ak OZV zistí, že v nádobe na konkrétny triedený odpad sa nachádza viac ako 50 percent nejakej inej zložky, tak za takýto odpad OZV nezodpovedá. No po novom to bude inak a bude sa sledovať prípustná miera znečistenia vyjadrená percentuálne. Pre rok 2019 bude táto prípustná miera 45 %, o rok neskôr 40 % a od roku 2021 už len 35 %. To znamená, že ak v roku 2021 bude v nádobe na plasty 35 % nejakej inej zložky,  OZV nebude musieť za takýto odpad preplatiť náklady. Lenže niekto to bude musieť zaplatiť a to znamená, že sa zákonite zvýšia poplatky pre pôvodcu odpadu - teda občanov a podnikateľov. Preto je dôležité triedením zvyšovať podiel vytriedeného odpadu. 

Obce musia zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Cieľom je postupne znižovať množstvo komunálneho odpadu, a zároveň zvyšovať množstvo triedených zložiek.

Na zmenu zákona budú reagovať aj kompetentní v našom meste, ktorí plánujú zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. “Dali sme sa na náročnú cestu zvyšovania separovania odpadu, ale nie preto, že by boli zmeny ťažko realizovateľné, ale preto, že my, ľudia, musíme chcieť zmeny prijať a začať triediť,” vraví primátorka Marcela Ivančová. Aj preto od jari apeluje na obyvateľov mesta a intenzívne vysvetľuje potrebu odstránenia voľne stojacích veľkoobjemových kontajneroch (VOK), ktoré podporujú nesprávne triedenie. 

Na začiatku leta boli VOK stiahnuté z trvalého umiestnenia a výsledky sa dostavili takmer okamžite!  Po uplynutí troch mesiacov sú čísla pozitívne. “Občania sa pridávajú k správnemu a uvedomelému triedeniu. Množstvo odpadu vyvezeného na skládku v Šemetkovciach kleslo za 3 mesiace v porovnaní s minulým rokom cca o 26 %. Tento odpad sa nevyparil, ale je správne triedený a putuje nie bezhlavo do veľkoobjemových kontajnerov, ale tam kde má, na Zberný dvor (ZB) a na kompostáreň,” uviedla PR manažérka mesta Kristína Tchirová. 

Dodala, že počas obdobia intenzívnejšie kosenia boli na dvoch domových sídliskách počas víkendov osadené kontajnery na zelený odpad a výsledky hovoria, že mesto ide dobrým smerom. Zelený odpad bol vyvezený na kompostáreň a kompost z nej slúži opäť občanom. Každú sobotu od 14:00 do 18:00 h si ho môžu občania v množstve na domáce použitie prísť nabrať na ZB vo Svidníku.

Primátorka Marcela Ivančová vo svojich víziách o fungovaní odpadového hospodárstva intenzívne komunikovala s verejnosťou o umiestňovaní VOK počas roka 2 až 3 krát. “Práve posledné dva týždne boli tieto veľkoobjemové kontajnery na obvyklých miestach na väčší odpad z domácnosti. V nádobách sme našli aj komunálny odpad, alebo väčšie množstvo stavebného odpadu, ktorý patrí priamo na Zberný dvor a nie do VOK. Ale veríme, že väčšina ľudí je zodpovedná a takéto veci nebudú pravidlom,” dodala PR manažérka. 

Podľa nej sa v meste k správnemu triedeniu pridávajú aj rôzne inštitúcie a najmä školy sú dobrým príkladom toho ako podporovať triedenie vo svojich zariadeniach: “Príjemným príkladom je napríklad prednáška z 2. októbra na Strednej zdravotnej škole, po ktorej sa žiaci zaujímali o kompostovanie zvyškov jedál priamo v škole.”

V súčasnosti Svidníčania triedia len 31% svojho odpadu. No ak zostanú na tejto úrovni, poplatky len za uloženie odpadu na skládke sa môžu strojnásobiť. “Radi by sme v odpadovom hospodárstve napredovali ďalej a dosiali až méty ako monitorovanie naplnenosti kontajnerov, polozapustené kontajnery, či uzamykateľné stojiská. Tieto všetky ciele sa nám podarí napĺňať, ak sa verejnosť pripojí a budeme triediť viac a správne,” uzavrela Tchirová. 

Ako sa darí separovať vo Svidníku? 

V júni 2019 bolo vyvezených o 60 t menej odpadu ako v júni 2018 

V júli 2019 bolo vyvezených o 84 t menej odpadu ako v júli 2018

V auguste 2019 bolo vyvezených o 140 t menej odpadu ako v auguste 2018.

 

Koľko stáli veľkoobjemové kontajnery? 

Od 1.1.2019 do 31.8.2019 sa vyviezlo 528 veľkoobjemových kontajnerov. Celkové náklady za toto obdobie boli 36 652,91 eur, z toho 11 896,24 eur za vývoz a 24 756,67 eur za uloženie. Kontajnery sa stiahli z mesta 8.7.2019. Podľa uvedených čísel je zrejme, že voľne dostupné VOK boli neekonomické a rozhodnutie ich osadzovať len 2 až 3 krát v roku bude na prospech nás všetkých.

 

Koľko mesto vlani zaplatilo za odpad?

Za rok 2018 sa suma za vývoz a uloženie komunálneho odpadu vyšplhala na  232 256,21 eur. Ide o všetok odpad, ktorý sme nevytriedili a hodili bezhlavo do kuka nádob alebo do VOK.

 

Nádoby na triedený zber musia byť farebne rozlíšené 

Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky:

• modrá pre zložku papier

• zelená pre zložku sklo

• žltá pre zložku plast

• červená pre zložku kovy

• oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

Do doby umiestnenia nových nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby sa farebné rozlíšenie môže nahradiť umiestnením štítku s údajmi o tom, pre odpad z ktorých materiálov je zberná nádoba určená.

 

(ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.