Nezaplatili ste mestu daň z nehnuteľnosti alebo miestne poplatky? Môžu vás zverejniť na úradnej tabuli a hrozí vám exekúcia.

Ak ste nezaplatili daň z nehnuteľnosti, daň za psa, niektoré ostatné miestne dane či poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, mesto ich bude od vás vymáhať! A prísť môžete aj o vodičský preukaz. 

Daň z nehnuteľností, daň za psa a ďalšie dane sú miestnymi daňami, ktoré vyrubuje mesto alebo obec. Zákon rozlišuje tri druhy dane nehnuteľností: daň z pozemkov, daň zo stavieb adaň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Výšku daní si obec/mesto stanoví vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Aj s podrobnosťami nielen výške dane, ale aj o znížení alebo oslobodení od dane či o možnostiach podania daňového priznania.

Daň z nehnuteľností sa platí v aktuálnom roku. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane, ktorý daňovníkovi doručí rozhodnutie o vyrubenej dani. Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, správca dane výmer posiela spravidla do 15. mája a môže určiť platenie dane z nehnuteľností aj v splátkach, pričom lehotu splatnosti jednotlivých splátok určí v rozhodnutí. 

Neplatenie dane je trestný čin, ak dane nezaplatíte vo väčšom rozsahu. Navyše, ak dlžíte na daniach vyššiu sumu ako 160 eur, môžu vás zverejniť v zozname neplatičov na úradnej tabuli. No a ešte dlžnú sumu budú od vás aj vymáhať, obec či mesto si ich môže samo exekuovať. 

A aby toho nebolo málo, parlament nedávno schválil niekoľko zmien týkajúcich sa platenia daní, daňových nedoplatkov a administratívy. Cieľom je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov a efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov, Neplatiči budú odteraz čeliť hrozbe odobratia vodičského preukazu. „S cieľom ich efektívnejšieho vymáhania sa navrhuje nový spôsob exekúcie, a to zadržanie vodičského preukazu. Dane sú dôležitý fiškálny nástroj politiky štátu, aby však bolo možné zabezpečiť riadne plnenie všetkých jeho funkcií, je potrebné dôsledné vyžadovanie ich platenia a následné vymáhanie,“ tvrdí ministerstvo financií. „V prípade výkonu daňovej exekúcie týmto spôsobom je daňový dlžník nepriamo nútený na splnenie svojej povinnosti, aby mu mohol byť vodičský preukaz vrátený. Tento druh exekúcie nemôže byť uplatnený u neplatičov, ktorí sú takzvaními profesionálnymi vodičmi, teda vodičmi z povolania,“ vysvetlilo ministerstvo. 

Ak teda niekto používa auto ako dopravný prostriedok na cestu do práce, u takéhoto subjektu sa exekúcia zadržaním vodičského preukazu môže vykonať, pretože auto nie je primárnou podmienkou na výkon jeho povolania.

Nezaplatené peniaze však chýbajú v kase mesta, ktoré s nimi už vopred, pri príprave rozpočtu, ráta. Vo Svidníku je rozpočtovaný príjem pre daň z nehnuteľnosti na rok 2019 vo výške 304 260 eur. Ku koncu októbra bol splnený na 90,4 %. Vybralo sa teda doteraz 274 975,80 €. “Pri rozhodnutiach, kde je vyrubená suma u fyzických osôb nad 20 €, je posledná splátka splatná 4.12.2019 a u právnických osôb ak vyrubená čiastka presahuje 200 € ,sú v lehote splatnosti ešte dve splátky,” informovala PR manažérka mesta Kristína Tchirová. 

V prípade, ak má daňovník nedoplatky, mesto Svidník mu posiela výzvu na úhradu nedoplatku. Takto v tomto roku odoslalo výzvy na úhradu nedoplatku daňovníkom s nezaplatenou daňou za roky 2018 a staršie. 

No a mesto sa dlžníkmi nemazná. “Ak daňový dlžník neuhradí nedoplatok v náhradnej lehota do 15 dní od doručenia výzvy je nedoplatok vymáhaný exekúciou. Na poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad je 221 prípadov exekučnom konaní, a to u fyzických aj právnických osôb. V tomto roku sú zasielané výzvy na zaplatenie nedoplatkov a v prípade neuhradenia budú dlhy postúpené na exekúciu,” dodala Tchirová. 

Plnenie príjmovej časti za poplatok za komunálny odpad k 30.10.2019 je na 83,8 %, zo sumy 260 000 eur. “Väčšina poplatníkov platí poplatky za odpad na konci roka. V poslednom období sme zaznamenali skutočnosť, že občania mesta ale aj podnikatelia využívajú inštitút osobného bankrotu a zbavujú sa svojich dlhov, čím sa znižuje vymáhateľnosť pohľadávok,” skonštatovala. 

Nedoplatky, ktoré vzniknú v roku 2019 a staršie bude mesto zverejňovať na webovom sídle mesta Svidník v priebehu prvého polroka 2020. Takže ak tam nechcete byť, musíte sa s platením poponáhľať. 

(ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.