OBEC VAGRINEC REALIZUJE VIACERO PROJEKTOV

Obec Vagrinec s cca 120 obyvateľmi sleduje ciele podľa Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Disponuje inžinierskymi sieťami ktoré tvoria: 1.) verejná vodovodná sieť v správe VVS a.s., 2.) rekonštruovaná sieť posilnených  elektrorozvodov na železobetónových stĺpoch z r. 2000, 3.) plynofikácia, z r. 2010, 4.) chodník a stoka, ktorý nasledoval po plynofikácii, kde v rámci 1. etapy jeho výstavby bolo obcou preinvestovaných  34 000 eur, v rámci 2. etapy v r. 2018 bolo preinvestovaných 21000 eur (pridelené prostriedky z výjazdového zasadnutia Vlády SR a MF SR). V súčasnosti prebieha 3. etapa, kde bude prestavaných 10 000 eur. Pokračovanie výstavby je závislé na finančných možnostiach obce z EF,  MF SR, prípadne z rezervy Predsedu Vlády SR.

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Obec v tomto roku v rámci Programu rozvoja vidieka z EF zrealizovala Rekonštrukciu kultúrneho domu Vagrinec v sume cca 105 000 eur. V roku 2020 bude prebiehať rekonštrukcia interiéru budovy (toalety, kuchyňa), na ktoré sú vyčlenené prostriedky schválené z posledného výjazdového zasadnutia Vlády SR vo výške 6 000 eur. V roku 2020 tiež predpokladáme čerpanie prostriedkov z MAS Dukla o.z. na Revitalizáciu okolia kultúrneho domu v čiastke cca 15 000 eur. Obec sa zapája sa do výziev rezortov na čerpanie EF (zateplenie obecného úradu, technika na čistenie komunikácii, chodníkov) a čaká na  vyhodnotenie podaných projektov, čo by v prípade schválenia prispelo k ďalšiemu skvalitneniu života v obci.

FUNKČNÝ STACIONÁR V OBCI

Od 1. 1. 2016 obec podporila zriadenie Denného stacionára pre 20 klientov firmou Atrium n.o. Prešov a to poskytnutím budovy a jej prevádzkou. Vzhľadom na ukončenie jeho činnosti k 31. 12. 2019 by som sa chcel aj touto formou poďakovať konateľke Mgr. Gmitterovej za zradenie tejto sociálnej služby v obci a jej prevádzku počas celého 4-ročného obdobia. Vzhľadom na nárast jej aktivít v meste Svidník v oblasti sociálnych služieb, rozhodla sa ukončiť túto aktivitu v našej obci bez nároku na finančné vysporiadanie investícii do rekonštrukcie pôvodnej budovy, vrátane zariadení (kúpeľne, toalety, kuchyňa, spoločenská miestnosť a pod.), za čo jej v mene obce patrí srdečné poďakovanie. Určite jej zásluhu oceníme v budúcom roku pri príležitosti 550. výročia prvej písomnej zbierky o obci Vagrinec. Vzhľadom na obľúbenosť tejto služby medzi klientmi stacionára (obyvateľmi obce Vagrinec a Ladomirovej) sa obec rozhodla zachovať túto aktivitu a pokračovať v nej aj po 1. 1. 2020 pod záštitou obce. Má to veľmi dobrý vplyv na spolužitie obyvateľov obce, kde pri absencii školy a obchodu je stacionár jediné miesto, kde sa môžu ľudia stretávať a vykonávať telu a duchu prospešné aktivity. V súvislosti so zriadením stacionára vzniknú v obci štyri pracovné miesta, čo bude mať vplyv na zníženie nezamestnanosti. Veľmi ma mrzí, že výstavba obecných nájomných bytov v obci bola petíciou zmarená a postupné znižovanie počtu obyvateľov sa premieta do znižovania prísunu podielových daní do obce, ktoré sú nevyhnutné na financovanie súčasných aj budúcich projektov v obci.  

PROBLEMATICKÁ CESTA

Okrem aktivít na ktoré máme dosah a aktívne ich riešime, obec znáša následky dlhodobého neriešenia zlého stavu štátnej cesty III. triedy vedúcej z Ladomirovej a následne celou obcou. Táto cesta je v zosuvnom území a v obci s minimálnou krajnicou. Roky sa tento stav nerieši aj keď jej využitie je po zriadení dvoch okresných skládok nad obcou (TKO a SaÚC PSK)  nadmerné a problematické. V určitých úsekoch nie je možné obchádzanie nákladných aut a to už ani nehovoriac o nebezpečenstve pre chodcov nachádzajúcich sa v tom čase na vozovke. V poslednom mesiaci boli v obci tri nehody, kde auta skončili v nebezpečne hlbokom, zábradlím nezabezpečenom, potoku. Obec začala, a aj v roku 2020 bude pokračovať, s aktivitami, ktoré by aj v tejto oblasti zjednali nápravu a zvýšili bezpečnosť našich občanov. Veríme, že predseda VÚC Prešov zohľadní nami vyargumentované výhrady k stavu predmetnej komunikácie a zasadí sa spolu s poslancami PSK za okres Svidník o ich prioritné riešenie v roku 2020.

Mgr. Peter Klim – starosta obce Vagrinec

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.