ZMOS ZAČAL S PRIESKUMOM KĽÚČOVÝCH ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ

Združenie miest a obcí Slovenska iba pred nedávnom dokončilo audit preneseného výkonu štátnej správy a začalo s realizáciou auditu kľúčových originálnych kompetencií. Súbežne s tým realizuje prieskumy zamerané na túto oblasť.

Združenie miest a obcí Slovenska sa v troch prieskumoch zaujíma celkovo o 9 oblastí, počnúc koncepciou rozvoja a tvorbou strategických dokumentov, územnoplánovacou dokumentáciou, sceľovaním pozemkov, integrovaným sčítaním, verejnou dopravou, miestnymi komunikáciami, verejným osvetlením, životným prostredím, sociálnymi službami, športom, kultúrou, zdravotníctvom, pohrebníctvom, finančným riadením, správou daní a poplatkov, správou majetku, bezpečnosťou a ochranou (mestská polícia, dobrovoľní hasiči). Výsledky prieskumu predstavujú jeden zo zdrojov vstupných dát, ktoré poslúžia pracovným tímom v oblasti auditu kľúčových originálnych kompetencií a následne budú tiež predmetom porovnania s legislatívnou platformou v rámci miestnej územnej samosprávy krajín V-4.

Prieskum je realizovaný od pondelka 28. októbra 2019 a potrvá do 15. novembra na celkovej reprezentatívnej vzorke 480 samospráv zo všetkých 9 veľkostných kategórií obcí.

Výsledky prieskumu poslúžia na formulovanie Nového komunálneho manažmentu, teda návrhu nového usporiadania miestnej územnej samosprávy, v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí.

                        Michal Kaliňák
            hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.