POSLANCOV ČAKÁ ROKOVANIE, ZVÝŠIA DAŇ A POPLATKY ZA ODPAD?

Poslancov čaká dôležité rokovanie.

Svidnícki poslanci sa v stredu zídu na svojom deviatom rokovaní v tomto volebnom období. V návrhu programu majú viacero dôležitých bodov.

Primátorka mesta Marcela Ivančová zvolala zastupiteľstvo na 4. decembra do spoločenskej sály Domu kultúry na 9-tu hodinu ráno. Hlavný kontrolór Ivan Sagan oboznámi poslancov s plnením uznesení mestského zastupiteľstva a prednesie správu zo svojej kontrolnej činnosti.

Návrh zmeny rozpočtu je dôsledkom objektívnych potrieb “vyplývajúcich aj z realizácie všetkých úloh, ktoré mesto plní v rámci svojich samosprávnych funkcií a v rámci preneseného výkonu štátnej správy je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu,” uvádza predkladateľ - šéf finančného odboru Nikolaj Vlčinov. Podľa neho pri akcií „Odstránenie havarijného stavu mosta na Ul. Festivalovej vo Svidníku“ na základe upozornenia stavebného dozoru sa pri zhotovení stavby muselo prikročiť k navýšeniu počtu kanalizačných vpustí, nakoľko existujúci stav bol v rozpore s normami, čo projekt neriešil. “Išlo o cca 80 m kanalizačného potrubia DN 200 a vybudovanie 3 nových kanalizačných vpustí. Pri zhotovení stavby v rámci výkopových prác bolo zistené nevyhovujúce existujúce prepojenie elektrorozvodov a bol zistený nevyhovujúci stav ich uloženia v rámci verejného osvetlenia v rozpore s STN. V dôsledku zisteného stavu sa prikročilo k vypracovaniu projektovej dokumentácie elektrorozvodov a k ich uloženiu tak, aby bolo zariadenie bezpečné a bolo možné vydať revíznu správu. Pri začatí stavby po odklonení toku bolo v rámci prípravných prác zistené, že sadnutá strana piliera má výšku základu cca 0,2 až 0,3 m namiesto 1,5 m. V dôsledku toho boli práce pozastavené, bol zvolaný mimoriadny kontrolný deň za účasti projektanta, statika a stavebného dozoru, bola vypracovaná PD na dodatočné vystuženie piliera šikmou pilotážou a po odsúhlasení dotknutými stranami sa prikročilo k realizácii zmeny. V dôsledku týchto objektívnych príčin sa rozpočet stavby navýšil o 37 811,85 EUR, čo je navýšenie ceny investície o 6,5 %. Všetky tieto skutočnosti sú riadne zdokumentované a zaznamenané v stavebnom denníku,” vysvetľuje v predkladacej správe.

Návrh VZN o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predkladá tiež vedúci odboru financií Nikolaj Vlčinov a počíta so zvýšením sadzieb. Ak poslanci návrh schvália, po novom sa bude platiť za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,05 EUR/m2 a za stavebné pozemky vo výške 62,07 EUR/ m2. Ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky všetkých druhov vo výške určuje VZN na 0,52%. Pri sadzbe daní zo stavieb dane určuje nové VZN ročnú sadzbu za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške 0,21 EUR/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. 0,21 EUR/ m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 0,62 EUR/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 0,80 EUR/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 1,37 EUR/ m2 za priemyselné stavby, a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 2,10 EUR/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 1,18 EUR/m2 za ostatné stavby. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,21 EUR/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. Ročná sadzba sa byty za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru bude vo výške 0,21 EUR/m2 za byty, 0,21 EUR/m2 za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť, 2,10 EUR/m2 za bytové a nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť a 0,80 EUR/m2 za nebytové priestory slúžiace ako garáž. Na zníženie dane o 30-percent majú nárok ľudia v hmotnej núdzi. Za psa chovaného v byte bude treba zaplatiť 30 eur, za chovaného v rodinnom dome 10 eur a za psa v podnikateľstkom objekte 25 eur na rok. Osamelo žijúci sú od tohto poplatkuoslobodení. No a za odpad si každý na rok zaplatí 22 eur a pri množstvovom zber za liter komunálnych alebo stavebných odpadov 1,02 eur.

Dôležitým bodom rokovania bude aj návrh viacročného rozpočtu na ďalšie tri roky. Bežný rozpočet na rok 2020 počíta so zvýšením príjmov o 76,6 tis. eur z titulu vyšších miestnych daní, poplatkov a poplatku za komunálny odpad a to prijatím VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavby platného nového roka. “Rozpočet počíta s vyššími vlastnými daňovými príjmami oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 o 193 tis. eur a oproti roku 2016 o 1 261 tis. eur. Na raste daňových príjmov majú rozhodujúci vplyv podielové dane (dane z miezd a živnosti), ktoré od roku 2016 vzrástli zo sumy 3 770 tis. eur na sumu 4 932 tis. eur v roku 2020. Ide o 31% nárast, čo predstavuje sumu 1 162 tis. eur. Nárast vlastných príjmov za posledných päť rokov sa však v konečnom dôsledku vôbec nezohľadnil v lepšom výsledku bežného hospodárenia. Z uvedeného vyplýva, že za ostatné štyri roky výdavky bežného rozpočtu rástli úmerne s príjmami a tým sa nevytváral dostatočný vankúš = finančná rezerva na neočakávané výdavky, resp. ďalšie zdroje na financovanie kapitálových výdavkov, resp. výdavkov na opravy a údržbu majetku. Z dôvodu nedostatočnej finančnej rezervy v rozpočte v roku 2020, resp. nevytvorenia rezervného fondu v minulých obdobiach, je mesto nútené plánovať vrátenie neoprávneného čerpania dotácie na zberný dvor z roku 2010 v sume 209 tis. eur prijatím úveru,” uvádza predkladateľ - vedúci odboru financií Nikolaj Vlčinov. Podľa neho v roku 2020 mesto plánuje prijať na financovanie kapitálových výdavkov úver v celkovej sume 887 tis. eur. K 31. 10.2019 mesto vykazuje dlhodobé bankové úvery v sume 643 tis. eur, čo predstavuje 7,2% bežných príjmov roku 2018. Prijatím nových úverov v roku 2020 v sume 880 tis. eur, budú predstavovať k 31.12.2020 bankové úvery sumu cca 1 328 tis. eur(441 + 887). Predpokladaná ročná splátka istín v roku 2021 bude na úrovní cca 271 tis. eur až 360 tis. eur v závislosti od doby splatnosti nových úverov (splatnosť desať, resp. päť rokov). Celkové zadlženie mesta dosiahne úroveň cca 13% čo je výrazne pod akceptovanou hranicou 50%. “Napriek tomu predpokladáme, že mesto môže mať problém so splácaním istiny bankových úverov a úverov zo ŠFRB v celkovej sume cca 386 tis. eur až 475 tis. eur z dôvodu nedostatočného prebytku bežného hospodárenia, resp. bude mať problém s financovaním chodu mesta ak nebudú prijaté dodatočné úsporne opatrenia,” dodal.

Finančná komisia odporúča poslancom schváliť návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku. V prvom prípade ide o zámer na odpredaj novovytvoreného pozemku o výmere 36 m2 za cenu 1800 eur,pre Michala Krjaka. V druhom prípade zámer na odpredaj novovytvorených pozemkov za cenu 8150 eur pre firmu Gama Plus. V treťom navrhujú predať pozemok, ktorý je príľahlý k pozemku vo vlastníctve Jozefa Leľa a manželky Terézie, ktorí na vlastné náklady zlikvidovali skládku stavebného materiálu nachádzajúcu sa na jeho časti a tento priestor upravili, skultúrnili, o jeho údržbu, čistotu a poriadok sa dlhodobo a pravidelné starajú za cenu 10 eur za meter štvorcový. No a v návrhu je aj schválenie zmluvy o spolupráci mesta so SAD Humenné. Jej predmetom je vybudovanie účelovej komunikácie na pozemkoch mesta, ktoré sa zaväzuje postaviť SAD Humenné. Cesta bude slúžiť ako alternatíva pre vstup do areálu autobusovej stanice. Súčasťou stavby bude inžinierska sieť verejného osvetlenia (vrátane jej súčastí a príslušenstva). Stavby potom budú prevedené do vlastníctva mesta a mesto ich prenechá do dočasného užívania SAD Humenné za 1 eur počas celej doby nájmu.

VZN o nájme v nájomných bytoch nižšieho štandardu upravuje podmienky a rozsah poskytovania bývania v néjomnom byte. Služby spojené s užívaním zabepečuje spoločnosť Službyt. Jedným z dôležitých ustanovení tohto VZN je to, že nájomné byty sa budú užívať na nájom a nemôžu sa previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Sociálne bývanie v nájomnom byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte, ktorého podlahová plocha neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m2 pre byt nižšieho štandardu. Tieto byty sa môžu prenajať osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima, alebo vo výške štvornásobku, ak členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, osamelému rodičovi s nezaopatreným dieťaťom alebo ak aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce. Poslanci sa budú zaoberať aj návrhom VZN o výške mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach.

Návrh na uzatvorenie nájomných vzťahov v nebytových priestoroch počíta so zámerom prenajať nebytové priestory v Dome služieb, v Administratívnej budove a v budove na Ulici Sovietskych hrdinov. Založenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mest je ďalším dôležitým bodom, o ktorom budú poslanci rozhodovať.

“Cieľom sociálneho podnikania je poskytnúť pracovnú skúsenosť a nadobudnutie pracovných zručností cieľovým skupinám so zhoršenou zamestnanosťou a zlepšiť tak ich spôsobilosť uplatniť sa na otvorenom trhu práce. Sociálne podniky vytvárajú stabilné a ekonomicky udržateľné pracovné príležitosti, ktoré sú v počiatočnej etape podporované z verejných zdrojov, avšak len dočasne, pričom sa predpokladá, že po určitom čase budú tieto podniky a ich zamestnanci spôsobili fungovať zo svojich vlastných, predovšetkým podnikateľských zdrojov,” predkladá návrh poslancom prednosta mestského úradu Miroslav Novák.

(ver)

Autor: redakcia
Primátorka Marcela Ivančová.
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.