IVANČOVÁ: Prvý rok je vždy o nastavovaní systému, o príprave na ďalšie roky.

Rok 2019 je pomaly na konci a je to čas, aby sme sa zastavili a otočili i porozmýšľali nad tým, aký bol. Či sa nám podarilo všetko, čo sme si priali, či sme radi v meste, v ktorom žijeme a ako sa darilo primátorke Marcele Ivančovej počas jej prvého roka, čo je prvou dámou mesta.

Prešiel rok, odkedy stojíte na čele mesta. Naplnili sa Vaše plány a predstavy o primátorovaní?

Čas neskutočne rýchlo letí... Áno aj nie. Vedela som, že to nie je ľahká funkcia, je časovo náročná, a keď ju chcete robiť s plným nasadením, musíte tomu obetovať doslova všetok čas. Na druhej strane veľmi pozitívne vnímam pestrosť tejto práce – žiaden deň nie je ako iný, striedajú sa ľudia, témy, problémy, riešenia. Primátor je uprostred trojuholníka úrad – občania – poslanci MsZ – a z toho pramení aj široký záber tejto funkcie. Zverejňujem na stránke mesta svoj pracovný program – má stovky videní za týždeň, takže to občanov zaujíma. Aj keď nie je možné zverejniť ho úplne do detailov,  myslím, že poskytuje aspoň základný obraz o práci primátora. K tomu štúdium legislatívy, sledovanie médií, konzultácie s kolegami a samozrejme stretnutia s občanmi.

Sľúbila som, že budem mať aspoň raz ročne verejnú diskusiu s občanmi – prvú, po roku, máme za sebou, ďakujem všetkým, ktorí sa jej zúčastnili. V budúcom roku ich plánujem viac – aj tematicky zameraných.

Nikdy ste nepracovali na Mestskom úrade, ale boli ste niekoľko rokov poslankyňou. Čiže samospráva Vám nebola celkom cudzia. Je niečo, čo Vás v tejto funkcii prekvapilo? Je pohľad poslankyne a primátorky na vedenie mesta iný?

Pohľad poslankyne a primátorky je iný, aj nie je iný – ide totiž stále o naše mesto. Nemyslím, že je správne stavať poslancov a primátora oproti sebe. Diskutujme, argumentujme, hľadajme riešenia, ale musí nám ísť o spoločnú vec.

Rozpočet mesta je najdôležitejším "zákonom" mesta. Keď ste nastúpili do funkcie, nastavili ste ho inak ako to bolo v ostatných rokoch. Oplatilo sa? Ako na tom stojí mesto z tohto hľadiska?

Rozpočet je naozaj najdôležitejšie hlasovanie roka a samozrejme najdôležitejší dokument roka. Stanovujete si priority a hľadáte podporu pre naplnenie volebného programu. Tu skúsim stručnú odpoveď, je koniec roka a práve sumarizujeme a analyzujeme čerpanie rozpočtu za rok 2019. Všetky analýzy Národnej banky Slovenska, ako aj Združenia miest a obcí Slovenska, uvádzajú, že ekonomika spomaľuje a vidieť to na príjme mesta – výber podielových daní, ktoré prichádzajú na účet mesta, klesá. Prognóza na rok 2019 oproti roku 2018 pokles o cca 5 %.   Prijali sme množstvo opatrení, verím, že čerpanie bude, nazvime to, bezproblémové – začiatkom roka zverejníme podrobnejšie informácie.

Keď nastúpi do funkcie nový primátor, predseda, riaditeľ, zväčša začne robiť vo svojom okolí personálne zmeny a obklopí sa ľuďmi, ktorým možno dôveruje, alebo je presvedčený o ich kvalitách. Aj v tomto Vašom prvom roku primátorovania nastali personálne zmeny na Mestskom úrade i v mestských organizáciách. Aké zmeny to boli a prečo nastali?

Personálne zmeny sú vždy veľmi citlivá otázka. Poznám samosprávy, kde po voľbách neostal kameň na kameni, poznám samosprávy, kde sa dlhé roky nič nemení. Ako poslankyňa som kritizovala nie práve ideálnu štruktúru mestského úradu – na úrade nepracoval nikto, kto by sa koncepčne venoval regionálnemu rozvoju a projektovým činnostiam. To je práve tá agenda, ktorá má priority vedenia mesta – primátorky a poslancov – pretaviť do konkrétnych projektov. Vytvorili sme osobitný referát regionálneho rozvoja, ktorý funguje priamo pod kanceláriou primátorky. Zrušili sme Odbor všeobecnej vnútornej správy, čím sme ušetrili  miesto vedúceho odboru, agendu sme rozdelili medzi ostatné odbory. Spojili sme funkciu prednostu MsÚ a právnika mesta, posilnili sme stavebný úrad, agendu školstva sme tiež posilnili o jednu pracovníčku, atď. Niektoré pozície sme zrušili, niektoré pracovné náplne sme zlúčili. Nebol to ľahký proces, a vlastne ešte stále prebieha. Dolaďujeme detaily a odstraňujeme chyby, ktoré počas tohto procesu vznikli.

Na miesta vedúcich odborov boli vypísané výberové konania, zmena nastala na Odbore výstavby, životného prostredia a správy majetku. Ostatní vedúci svoje pozície obhájili a ja som rada, že mám na týchto pozíciách skúsených odborníkov. 

V konečnom súčte máme o 5,5 úväzku na úrade menej oproti predošlému roku, čo znamená značné šetrenie mzdových prostriedkov, a na druhej strane zachovanie všetkých činností, ktoré má úrad zabezpečovať.  

Do tejto funkcie ste šli s istými myšlienkami, predstavami či sľubmi. Ako hodnotíte svoj prvý rok? Idete podľa svojich plánov?

Áno, ideme, možno je to trošku pomalšie ako by som si predstavovala či chcela, ale trend je dobrý. V niektorých agendách som spokojná, niekde musíme pridať. Prvý rok je vždy o nastavovaní systému, o príprave na ďalšie roky. Zapojili sme sa do niekoľkých výziev, čakáme na ich vyhodnotenie.

Občania určite postrehli to, že na zasadnutiach MsZ používame elektronické hlasovacie zariadenie, ktoré však nie je len o hladovaní, je to aj zjednodušenie následnej administratívy – zápisnice a uznesení, ako aj samotného záznamu. Zároveň sme prešli na doručovanie materiálov na rokovanie zastupiteľstva elektronickou formou – ušetríme tým množstvo papiera, ale aj náklady na doručovanie, pretože súbežne používame SMS notifikáciu.

Od začiatku funkčného obdobia sa však vysporadúvame i s množstvom problémových záležitostí z minulosti – oberá nás to o čas a energiu a nakoniec aj o peniaze, ale bez vyriešenia „starých“ dlhov sa nepohneme z miesta.  To je práve tá časť zodpovednosti – aj za problémy, ktoré primátor na seba preberá. Veľa energie nás stálo napríklad rozhodnutie o zrušení projektu na vybudovanie nadstavby na MŠ Ľ. Štúra. Bol to predražený a rizikový projekt. Alebo „B6“ – ak by sme nekonali, mestu reálne hrozilo riziko exekúcie. „Modrý most“ – podali sme trestné oznámenie. Vôbec ma to neteší, ale všetky pokusy o vyriešenie problému iným spôsobom zlyhali. Problém „Zberný dvor“ z roku 2009 – pokuta od ÚVO za pochybenie pri verejnom obstarávaní a následná korekcia vo výške cca 208 000 eur od riadiaceho orgánu. Problém „rekonštrukcia pešej zóny“ a najnovšie aj riziko nepreplatenia platieb za tri projekty – Mystika, Podnikavosť a Duchovná obnova – projekty realizované za minulého vedenia, s množstvom pochybení, za ktoré nesieme zodpovednosť my.

Verím však, že budúci rok bude, aj čo sa týchto problémov týka, lepší. Aktuálne, okrem množstva výziev, do ktorých sme sa zapojili, pracujeme na veľkých projektoch multišportového ihriska na ZŠ 8. mája a zastrešení klziska. 

Čo všetko sa Vám podarilo spraviť počas tohto roka? Ako sa Vám podarilo zveľadiť naše mesto?

Sú veci, ktoré je vidieť hneď, a sú opatrenia, ktoré sa prejavia až  po nejakom čase. Za najväčší úspech, ale nie je to len môj úspech, považujem to, že sa upokojil vzťah primátorka – poslanci mestského zastupiteľstva. Je to o komunikácii, argumentácii a hľadaní riešení a každý nesie svoj diel zodpovednosti.

Teší ma, že si cestu do Svidníka nachádzajú noví zamestnávatelia – do konca roka v súčte to bude viac ako 100 novovytvorených pracovných miest. Aj mesto Svidník pracuje na založení sociálneho podniku, ktorý bude mať pozitívny sociálny dopad na naše mesto.

Za ďalší, možno na prvý pohľad nie viditeľný úspech považujem to, že občania aktívnejšie pristupujú k riešeniu problémov v meste. Hneď prvé aktivity – obrázok pre primátorku, adoptuj si kvetináč alebo projekt, z ktorého sa najviac teším - Participatívny rozpočet – ukázali, že občania všetkých vekových kategórií majú záujem o mesto. V rámci participatívneho rozpočtu si aktívni obyvatelia opravili či urobili detské ihriská, dokončili oddychovú zónu v centre mesta, zorganizovali niekoľko vynikajúcich akcií, napr. Prvá pomoc cez rozprávky ( SČK ), Nižný Svidník športuje či sériu besied so spisovateľmi. Vždy to bolo o tom, že aktívni občania mali nápad, my sme poskytli, čo potrebovali, a z výsledku sa tešili všetci. A navyše to podnietilo aj ostatných. V jeden deň ma navštívili dvaja deviataci, chceli si sami opraviť basketbalové ihrisko v centre mesta, potrebovali naozaj drobnú pomoc – tie čiary na ihrisku síce nie sú dokonalé, ale myslím, že sú hrdí, že si to urobili sami.

Podarilo sa nám spolu s poslancami pripraviť plán opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov na nasledujúce roky – aj v tomto roku sme opravili chodníky a miestne komunikácie na Ul. Duklianskej, Ul. Sov. hrdinov, Ul. Nábrežnej, Ul. Pod lesom a niekoľko ďalších súvislých úsekov, ktoré realizovali Technické služby mesta Svidník. Rekonštrukciu či skôr vybudovanie (pre zlý technický stav to skôr pripomína vybudovanie)  chodníka na Dlhej ulici sme presunuli na budúci rok – začneme s realizáciou hneď, ako to počasie dovolí. Úspešne sme dokončili rekonštrukciu mosta na Ul. Festivalovej a sme tesne pred dokončením rozšírenia cintorína. Situácia na cintoríne už bola naozaj kritická, a preto som rada, že poslanci podporili aj tento projekt. Samotné zväčšenia cintorína sme rozšírili o osvetlenie, v budúcnosti nás ešte čaká rekonštrukcia chodníčkov v starej časti cintorína.

Tesne pred konaním Rusínskeho festivalu, v máji, sme odstránili havarijný stav na amfiteátri. Reálne hrozilo, že by nebolo povolené konanie festivalov – toto bol napríklad náklad, s ktorým rozpočet mesta na rok 2019 nepočítal, museli sme na túto opravu doslova našetriť.

Veľmi ma teší, že sa nám v tomto roku podarilo zatepliť telocvičňu ZŠ Karpatská z prostriedkov Envirofondu Ministerstva životného prostredia. Výrazne sa tým zlepší komfort žiakov aj znížia náklady  na prevádzku.

S akými problémami sa boríte najviac?

Problémy sú súčasťou života. ☺ Ako primátorka beriem na seba pozitíva, ale aj negatíva, ktoré táto práca prináša.

Odpad – skúsim veľmi jednoducho, lebo toto je téma na samostatné číslo novín, nie na jeden článok. S problémom odpadu sa analyticky ani prakticky v meste nerobilo nič. To musím takto „natvrdo“ povedať. Pritom štát zvýšil cenu za odpad tak, že to už jednoducho pri nezmenených cenách nebolo naďalej pre obyvateľov mesta udržateľné. Na začiatku roka 2019 sme mali takú  nízku mieru vytriedenia, že reálne hrozilo, že budeme v „horšom“ pásme  a to by znamenalo ešte vyššiu cenu. To značilo okamžite reagovať – spustili sme intenzívnu kampaň – natočili sme videá z nášho zberného dvora o správnom triedení odpadu, „naschránkovali“ sme množstvo letákov, robili sme osvetu v médiách, na sociálnych sieťach, pracujeme s mládežou a deťmi, absolvovali sme niekoľko stretnutí so zástupcami organizácií, s predsedami bytových spoločenstiev, sledovali sme čísla, porovnávali situáciu v množstve iných samospráv. Všetky údaje smerovali k tomu, že bez odstránenia „veľkých“ kontajnerov sa situácia nezlepší. Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, viem, že mnohí občania boli nespokojní. Bolo to ťažké obdobie, ale verila som a verím, že ideme správnou cestou. Upravili sme otváracie hodiny na Zbernom dvore, aby sme vytvorili lepšie podmienky, ponúkli sme kontajnery na bioodpad a ponúkli sme aj kompost zdarma. Už prvé faktúry ukazovali, že by to mohlo byť dobré. Nesmieme však poľaviť. Nechcem byť veľký optimista, ale zatiaľ to vyzerá, že toto opatrenie znížilo množstvo odpadu o cca 500 ton, predpoklad do konca roka je ešte lepší. Aj vďaka tomu sme nemuseli zvýšiť poplatok za odpad drastickým spôsobom o 6 – 10 eur ako v niektorých samosprávach, ale o 3 eurá (cca 25 centov za mesiac). V zlepšovaní služieb odpadového hospodárstva budeme naďalej pokračovať. 

V budúcnosti sa okrem iných problémov budeme musieť intenzívne venovať napríklad parkovaniu v meste. A tak aktuálne mi napadá – verejné osvetlenie – množia sa v poslednom čase výpadky vo verejnom osvetlení. Nedávno vymenené LED svietidlá majú vysokú poruchovosť  a reklamácií pribúda. Zatiaľ sú svetlá v záručnej dobe, ale komunikácia s dodávateľom je veľmi zložitá.

Aké atribúty volíte pri rozhodovaní ohľadom mestských vecí? Žijeme v dobe, kedy sa odhaľuje korupcia na najvyšších postoch... To, že nie sme si všetci rovní, sme zažívali v minulosti aj vo Svidníku. Snažíte sa byť spravodlivou a dostupnou primátorkou pre všetkých občanov mesta? 

Snažím sa, lepšie povedané, robím pre to maximum. Niekedy je ťažké nájsť spravodlivosť alebo aspoň najlepšie riešenie – napríklad pri susedských sporoch, kedy každý má kúsok svojej pravdy. Chcem byť na každé stretnutie pripravená. Myslím, že je lepšie, ak sa občan na stretnutie ohlási a prípadne oznámi tému stretnutia. Viem si tak pripraviť podklady na stretnutie. Ale nemám problém, keď ma občania oslovia na ulici či v obchode, je to také bezprostredné a ak viem problém rýchlo vyriešiť, tak som rada. Podľa možností si zachovávam zvyky z minulosti – zájdeme do kina, na koncert, k športu sa musím vrátiť (novoročné predsavzatie ☺), tak mám možnosť sa stretávať s ľuďmi v neformálnych situáciách.

Funkcia primátora má veľký vplyv na mesto – jeho prítomnosť aj budúcnosť. Som presvedčená, že sa táto funkcia nedá zodpovedne robiť tak, aby cieľom bolo len opätovné zvolenie... Nedá sa vyhnúť negatívnym, ťažkým témam. Verím však, že dobrý úmysel podložený zodpovednosťou a pracovitosťou ľudia ocenia.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.