ZMOS spracoval potenciál medziobecnej spolupráce

Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo analytické východiská potenciálu a podpory medziobecnej spolupráce na úrovni vnútroštátnych a prihraničných regiónov. Dokument je ďalší strategický materiál pre formulovanie tzv. Nového komunálneho manažmentu.

           

Obsah reaguje na súčasnosť aj nové trendy

Obsahom nelegislatívneho   materiálu   Efektivita   a výkonnosť súčasného   stavu   medziobecnej spolupráce na úrovni vnútroštátnych a prihraničných regiónov je popis doterajšieho vývoja, súčasného stavu a očakávaných trendov v tejto oblasti. Je doplnený o prehľad nástrojov,   podporných   mechanizmov a nechýba ani vymedzenie právnej   úpravy   umožňujúcej medziobecnú spoluprácu, vrátane komentárov k aplikácii  nástrojov  podporujúcich  cezhraničnú spoluprácu v krajinách Vyšehradskej  štvorky s orientáciou na príležitostí modernizácie miestnej  územnej samosprávy na Slovensku.

 

Realita v území

Na  Slovensku  je  v rámci  8  krajov  a 79  okresov  spolu 2  929 obcí. Z nich  má 141  obcí  štatút mesta, z ktorých má 10 viac ako 50 000 obyvateľov a 21 menej ako 5 000 obyvateľov. Z celkového počtu všetkých samospráv tvoria obce s počtom obyvateľov do 3 000 celkovo 2661 samospráv. Okrem toho, v 36 prihraničných okresoch žije 48 % obyvateľov, čo predstavuje takmer 2, 2 milióna ľudí. Tieto a ďalšie faktory ukazujú kde je potrebné formulovať východiská pre rozvoj miestnej územnej samosprávy.

 

Potenciál v tézach  

Nelegislatívny materiál preto definuje potenciál medziobecnej a cezhraničnej spolupráce v krajinách V4 so zameraním aj na časť smart agendy, možnosti samospráv spolupracovať medzi sebou doma, ako   aj   s partnermi   cez   hranice   (najmä v prihraničí) vo   viacerých   oblastiach,   napríklad prostredníctvom podpory a rozvoja regionálnej produkcie, vo sfére kooperácie na verejnoprospešných  činnostiach, ale  aj  v oblasti využívania odborného  zázemia,  intenzívnej kooperácie   v   oblasti   cestovného   ruchu,   v   rôznych nových smart konceptoch a z nich vyplývajúcich riešení a pod.

Výsledky spracovaného dokumentu naznačujú, že ucelený a jednotný model, ktorý by bol založený na presne  vymedzených pravidlách, neexistuje, ale je možné zhodnotiť niekoľko princípov, ktoré môžu byť smerodajné, tak pre budovanie a rozvoj medziobecnej, ako aj cezhraničnej spolupráce, a to: princípy zdieľanej samosprávy, ktoré sú identické s princípmi zdieľanej ekonomiky, podpora funkčnej integrácie,   ktorá   neohrozuje   samosprávnu   identitu   obcí   a v neposlednom   rade budovanie dôvery, podľa princípu čo sa nevyužíva, stráca hodnotu – využívať spoločne je viac, ako vlastniť. Medziobecná a cezhraničná spolupráca sa formuje na základe heterogénych interných aj externých podmienok a aj   na diferencovaných vzťahoch samotných aktérov  (účastníkov) spolupráce.

Model, ktorý sa osvedčil v jednom regióne, nemusí fungovať v inom regióne. Nelegislatívny  materiál ponúka   vhodné   východiská, kam   sa   môžu  samosprávy   pri spolupráci uberať, aké  majú  možnosti a ktorý  uhol pohľadu je  vhodné  využiť v rámci  umocnenia a ďalšieho rozšírenia medziobecnej spolupráce. Nový  model spolupráce  by  mal byť  pre  znásobenie  svojho  potenciálu  založený na  dobrých skúsenostiach a neustálom učení sa zameranom na skvalitňovanie procesov a využívanie rôznych manažérskych nástrojov v miestnej územnej samospráve. Práve  spolupráca  medzi  samosprávami vytvára  predpoklady  na  efektívnejšie riešenie mnohých problémov, ktoré súvisia jednak s obmedzenosťou obecných rozpočtov samospráv, ale veľa krát aj s nedostatočnou personálnou kapacitou. Základom riešenia mnohých načrtnutých problémov  sú kvalitné ľudské  zdroje, ktoré dokážu  prípadné  synergické  efekty  medziobecnej  a  cezhraničnej  spolupráce  efektívne zúžitkovať v svojej každodennej agende, ktorú zastávajú.

Spracovaný dokument je súčasťou aktivít Združenia miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Tento dokument nadväzuje na spracovanú interaktívnu mapu partnerstva a poslúži pri formulovaní tzv. Nového komunálneho manažmentu, ktorý pripravuje Združenie miest a obcí Slovenska.

 

             

                                                                                               Michal Kaliňák
            ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.