Posledná rozlúčka s najbližšími v čase pandémie nie je ľahká. Nik predsa nemyslí na nariadenia, ale na bolesť, ktorá trhá srdcia

Pred pandémiou na Slovensku bola úmrtnosť približne 53 tisíc osôb ročne, z toho podľa priesku­mov Slovenského pohrebníctva viac ako 60% zosnulých prejde kremačnou pecou.

Tradičné pochovávanie v truhle s cirkevným obra­dom, typické pre historic­ký vývoj nášho územia, už teda nepreferuje väč­šina Slovákov. Čoraz viac ľudí si v dnešnej dobe volí spopolnenie v kremató­riu. Neplatí to však pre náš región, pretože sa tu stále v prevažnej mi­ere vykonávajú cirkevné obrady s farárom a ob­čianske pohreby.

Tradičné cintoríny sa na­chádzajú v každom mes­te aj v obci. Neustále sa rozširujú a pripravujú sa nové hrobové mies­ta. Platí to aj pre mesto Svidník, kde v súčasnosti je starý cintorín už len s dvoma voľnými hrobka­mi. Pochovávať sa preto začalo na novom cintorí­ne, kde sú zatiaľ obsade­né dve hrobové miesta, pričom ponúka kapacity okolo dvoch tisíc nových hrobových miest. Podľa slov J. Lacu je tento počet postačujúci približne na obdobie desiatich rokov. Pochováva sa na spôsob hrobky alebo na spôsob trávnika (tzv. americký spôsob). Pri tomto dru­hom spôsobe sa ušetrí viac miesta, no ako uvie­dol majiteľ pohrebnej služby, uprednostňovaný je stále ten klasický spô­sob s hrobkou.

„Málokto si rezervuje hrobové miesto vopred, no nájdu sa aj takí,“ pre­zradil.

Počas druhej vlny pan­démie došlo k sprísneniu bezpečnostných a hygie­nických protipandemic­kých opatrení a týka sa to aj konania smútočných a pohrebných obradov.Tu platí výnimka zo zákazu usporadúvania hromad­ných podujatí. Dodržať sa však musí podmienka je­den účastník na 15 m2 v interiéri, v exteriéri počet nie je obmedzený, musia však byť dodržané dvo­jmetrové rozstupy. Do­držiavať sa musí oddele­né sedenie, samozrejmou nevyhnutnosťou je rúško na tvári.

Čas na rozlúčku a modle­nie pred konaním samot­ného smútočného obradu sa z pôvodných dvoch hodín skrátil o polovicu. A teda hodinu pred ko­naním pohrebu je dom smútku otvorený, rovna­ko tak aj rakva s nebo­hým a smútiaci tak môžu venovať tento čas modlit­bám a poslednej rozlúčke s ich blízkym. Potom sa koná samotný pohreb so všetkými obradmi, ktorý trvá v priemere 45 až 50 minút, pravoslávny obrad trvá viac ako hodinu. Priestory sa vždy po ka­ždom obrade dezinfikujú.

Pohrebná služba J. Lacu nemá zatiaľ skúsenosť s pochovaním nebohého, u ktorého bolo diagnostiko­vané ochorenie Covid-19. Ak by sa tak stalo a pitva by preukázala toto ocho­renie, nebolo by možné mať pri rozlúčke rakvu otvorenú.

„Naozaj vyzývame ľudí, aby rešpektovali všetky nariadenia, pretože kon­trolovať všetkých je ná­ročné, priam nemožné, predsa len ide o veľmi citlivú záležitosť, kedy sa rodina lúči s blízkym,“ uviedol J. Laca, ktorý sa tejto veľmi špecifickej a náročnej práci venuje už 51 rokov. Aj jeho otec bol „funebrak“. Toto remeslo je jednoducho v ich rodi­ne, o čom svedčí aj fakt, že žezlo po ňom preberá pre zmenu jeho syn. Ako sám vraví, dobrých desať rokov mal byť na dôchod­ku, no teraz už len dozo­ruje, aby všetko bežalo v pohrebnej službe tak ako má. Pomoc od syna víta hlavne v technologickej oblasti, počítače tu ked­ysi jednoducho neboli.

V závere čestne prehlásil, že všetky protipandemic­ké bezpečnostné a hygie­nické opatrenia sú v jeho pohrebnej službe dodrži­avané.

-fec-


Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.