Krutosti vojny sme si pripomenuli aj tento rok

Spomienky sú v prípade vojen veľmi bolestivé, ale aj veľmi dôležité. Ak gene­rácie budú dediť práve spomienky na krutosť a silu vojny je nádej, že sa tie už nebudú opakovať v akejkoľvek podobe.

"Dukla a pietne miesta vo Svidníku sa hlboko dotýkajú mnohých rodín v celom kraji. Každo­ročne sa naše myšlienky spájajú s bolesťou, ktorú vojna priniesla pod Du­klu, ťažkým víťazstvom a každoročne s množ­stvom ľudí, ktorí chcú vzdať úctu padlým. Na­priek tomu, že tento rok boli hromadné pietne akty zrušené, mohli sme sa o to hlbšie zamyslieť nad ťažobou vojny. Vo väčšej tichosti a s vn­útorným pokojom sme mohli prežiť akt pietnosti a tak vzdať úprimne a s ľútosťou úctu všetkým, čo obetovali svoj život za slobodu celého národa,“ uviedla primátorka Mar­cela Ivančová.

KRAJ POD VEČNE ŽI­VOU DUKLOU NEZABÚDA

Celé Slovensko, ale najmä kraj pod "večne živou Duklou" si pripo­menulo 76 rokov od Kar­patsko-duklianskej ope­rácie (KDO). Práve táto vojenská operácia bola jednou z najväčších hor­ských bitiek druhej sve­tovej vojny. Išlo o útoč­nú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk na severovýchod­nom Slovensku na jeseň 1944, ktorá mala spo­jiť povstalecké sily SNP so sovietskymi armáda­mi. Po potlačení povsta­nia do hôr stratila svo­je opodstatnenie a bola ukončená. Operácia bola súčasťou širšie vedenej Východokarpatskej ope­rácie. Od 8. septembra do 27. októbra 1944 tu zahynulo 21-tisíc sovi­etskych a 1 800 česko­slovenských bojovníkov - Čechov, Slovákov, Ru­sínov a iných národnosti.

PREDSTAVITELIA ŠTÁTU, KRAJA, ALE AJ OKRESU POD DUKLOU

Dňa 6. októbra 2020 si v oklieštenom hygiegic­ko-epidemiologickom režime uctilo pamiatku padlých vojakov viace­ro predstaviteľov štá­tu, kraja, okresu i mes­ta Svidník. S poklonou, sviecou i kvetmi prejavi­la úctu padlým vojakom primátorka mesta Svid­ník Marcela Ivančová s delegáciou.

Duklu i pietne miesta vo Svidníku navštívil pred­seda NR SR Boris Kollár, predseda vlády SR Igor Matovič, minister obra­ny SR Jaroslav Naď, ná­čelník Generálneho štá­bu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko a riaditeľ VHÚ Bratislava Miloslav Čaplovič. S delegáciou prišiel na pietne miesta aj predseda Prešovské­ho samosprávneho kraja Milan Majerský a pred­nosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľka­nin.

-ts-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.