Ministerstvo školstva sa zapája do boja so šikanou

Rezort školstva sa stal partnerom veľkého projektu s názvom „Odpíšeme ti“, ktorého cieľom je byť oporou pre obete šikany, ktoré sa častokrát nevedia alebo nemajú na koho obrátiť. Cieľom je začať otvorene hovoriť a diskutovať o téme šikanovania na miestach, kde je tento problém najrozšíre­nejší - medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi.

Viaceré prieskumy po­tvrdili závažnosť témy šikanovania v školskom prostredí. Obeťou šikany sa môže stať každé dieťa bez ohľadu na svoj soci­álny status, rovnako ako sa môže stať agresorom. Následne nastáva ťažká situácia, z ktorej treba vyjsť a nájsť riešenie. Častokrát nielen dieťa, ale ani dospelý nevie, ako správne zareago­vať, čo urobiť. Neraz sa tak deje bez povšimnutia okolia. To, čo sa môže v danom momente javiť ako nevinný žart, môže mať dlhodobé následky. Preto je veľmi dôležité dbať na prevenciu šikany a vytvárať zdravé pro­stredie pre deti v škol­ských zariadeniach.

Iba spoločnými silami dokážeme zastaviť šika­nu! S týmto mottom sa spojili Ministerstvo škol­stva, vedy, výskumu a športu SR, Nadácia Mar­kíza a Linka detskej is­toty, n. o. Výsledkom je projekt „Odpíšeme ti“, ktorý sa spúšťa práve dnes, 5. októbra 2020.

„Považujem za dôleži­té, aby škola nebola iba miestom, kde sa žiaci vz­delávajú, ale aj miestom, kde si osvoja hodnoty, naučia sa rešpektovať druhých a miestom, kde sa každý žiak bude cí­tiť bezpečne. Som preto veľmi rád, že ako mini­sterstvo spolupracujeme na týchto aktivitách, kto­ré pomáhajú predchád­zať šikane a robia zo škôl lepšie, tolerantnejšie a bezpečnejšie miesta,“ uviedol šéf rezortu škol­stva Branislav Gröhling.

"V Nadácii Markíza si uvedomujeme mimori­adnu závažnosť tejto témy, rozhodli sme sa preto v spolupráci s na­šimi partnermi pripraviť projekt, ktorého cieľom je podať pomocnú ruku obetiam šikany, ale zá­roveň aj priniesť osvetu o probléme šikanovania medzi deti, učiteľov a ro­dičov, a otvoriť diskusiu v školách, ale aj v rodi­nách," povedala Marian­na Trnavská, predsedníč­ka správnej rady Nadácie Markíza.

"Problém šikanovania nedokážu deti a mladí ľudia často riešiť sami - potrebujú pomoc! Pre­žívanie takejto situá­cie výrazne ovplyvňuje osobnostný, sociálny a edukatívny vývin detí a mládeže a súčasne ne­gatívne vplýva na ich telesný a zdravotný stav. Neošetrené zážitky pre­dikujú dlhodobé násled­ky, prechádzajúce čas­to do dospelosti, preto každá aktivita v záujme prevencie a eliminácie ši­kanovania je potrebná a vítaná," konštatuje Lin­ka detskej istoty, n. o.

Práve preto začal fungo­vať web www.odpiseme­ti.sk, ktorý ponúka mož­nosť urobiť dôležitý prvý krok a dieťa, ale aj do­spelého človeka konajú­ceho v záujme dieťaťa, nasmeruje na správnu cestu riešenia. Pomoc je poskytovaná prostred­níctvom anonymnej Lin­ky detskej istoty – na bezplatnom telefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj cez chat, ktorý je na webe dostupný vo vybraných hodinách. Návštevníci na stránke nájdu tiež množ­stvo dôležitých informá­cií o téme, ako aj zaují­mavé videá a články.

-ts-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.