Dlh na jedného obyvateľa mesta Svidník predstavuje takmer 80 eur

Rekonštruovali sa cesty, chodníky, ale aj učebne

Ako dôsledok pandémie je aj spomalenie prípravných a organizačných procesov súvisiacich s naplánovanými investíciami v rozpočte mesta. Je veľký predpoklad, že niektoré naplánované investičné akcie budú vo veľkej miere alebo aj úplne realizované v roku 2021.

K plánovanej korekcii Zberného dvora pravdepodobne nedôjde v tomto rozpočtovom roku. Z toh­to dôvodu klesnú kapitálové výdavky o cca 1,6 mil. eur. Keďže sú to výdavky kryté z vonkajších zdrojov, približne o uvedenú výšku klesnú aj príjmy rozpočtu, takže to bude mať minimálny vplyv na celkový hospodársky výsledok.

Primátorka Marcela Ivan­čová: „Investičné akcie sú schválené vo výške 2,5 mil. eur, reálne oča­kávané plnenie je o 1,6 mil. eur nižšie. V tomto roku sa podarilo rekon­štruovať komunikácie a urobili sa dôležité úse­ky ako cesta, chodník, parkovisko a vstupy do vchodov na Ul. Mládeže, na Ul. Ľ. Štúra, chodník pred poštou a ďalšie. Boli rekonštruované učebne na základných školách a postavilo sa nové ihrisko na IBV za nemocnicou. Rekonštrukciou prešiel aj piedestál sochy arm. gen. Svobodu, ktorý bol v kritickom nevyhovujú­com stave. Z väčších in­vestícií spomenieme na­príklad výmenu okien v administratívnej budove v hodnote približne 30 000 eur, touto akciou sa výrazne zlepšia podm­ienky pre nájomníkov“.

Momentálne je ukončené verejné obstarávanie na ďalšie úseky rekonštruk­cie chodníkov na Ulici 8.mája, Gen. Svobodu a T. Ševčenka, práce by mali byť započaté v krát­kom čase. Pracuje sa aj na vybudovaní nových parkovísk a ak bude po­časie priať, budú vybu­dované do konca roka. Do konca roka pribudne aj nový automobil na zber separovaného od­padu pre Technické služ­by mesta Svidník.

„Mesto Svidník sa uchá­dza o podporu vo viace­rých výzvach a v rôznych témach, napríklad na vybudovanie turistických atrakcií, na zlepšenie od­padového hospodárstva, na rekonštrukciu „ná­mestia“ na sídlisku UTRA či vybudovanie zelenej strechy. Získali sme pod­poru Prešovského samo­správneho kraja na pro­jektovú dokumentáciu na vybudovanie cyklotra­sy Svidník – Stropkov, je to veľmi dôležitý projekt pre zlepšenie športové­ho vyžitia ľudí v regióne ale aj pre návštevníkov. Ale hlavne pre zlepšenie bezpečnosti najmä cyk­listov. Pracujeme na prí­prave ďalších projektov a urobíme všetko preto, aby sme boli úspešní,“ doplnila M. Ivančová.

AKO NA TOM STOJÍ MESTO S ROZPOČTOM TENTO ROK?

Schodok bežného roz­počtu je naplánovaný vo výške 36,72 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 704,40 tis. EUR. Saldo vo výške 1 770,92 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je po­stavený ako prebytkový vo výške 29,80 tis. EUR. Ministerstvo financií vy­číslilo očakávaný vý­padok podielových daní mesta Svidník na 260 tisíc EUR. Čerpanie vý­davkov sa aktualizuje pri každej zmene rozpočtu, podľa vývoja situácie. „Veľmi dôležité je po­znamenať, že rozpočet na tento rok bol schva­ľovaný v decembri 2019 a napriek tomu, že s ta­kým veľkým výpadkom z dôvodu pandemických opatrení nikto v decem­bri nemohol rátať, roz­počet pripravovaný už v „šetriacom režime“. Predpokladali sme ťažší rok kvôli stagnácii eko­nomiky. Na základe no­vých opatrení prijatých v máji tohto roka sa poda­rilo minimalizovať výpa­dok príjmov na súčasnú sumu cca 260 tisíc eur. Tu pripomíname, že sme po dlhšom čase, vytvo­rili v roku 2019 rezervu na horšie časy vo výške 109 000 EUR, o ktoré bol navýšený rezervný fond mesta Svidník,“ priblížila primátorka a dodala:

 „V dôsledku úsporných opatrení, ku ktorými mesto pristúpilo od za­čiatku pandémie sme dosiahli prebytok bež­ného rozpočtu za sedem mesiacov roku 2020 vo výške 904,48 tis. EUR. Správame sa zodpo­vedne a je to pozitívny výsledok, ktorý mestu umožňuje ľahšie zvlád­nutie financovania do konca roka 2020.

Na druhej strane je po­trebné si uvedomiť, že napr. školské zariadenia mali v prvom polroku prerušenú prevádzku na 3 mesiace v dôsledku čoho mali znížené vý­davky. Očakávame, že do konca rozpočtového roka ich výdavky budú vyššie ako obyčajne aj z dôvodu zabezpečenia povinných opatrení v súvislosti s pandémiou. Výpadok je citeľný na­príklad aj v kapitole kul­túrnych podujatí – mi­nulý rok sme z tržieb z filmových a divadelných predstavení investovali do nového ozvučenia a modernizácie techniky, ktorá bola v kritickom stave. V tomto roku je však na prevádzka kina vo veľmi obmedzenom režime. Na druhej stra­ne rastú výdavky mesta napríklad na ochranné pomôcky – rukavice a dezinfekčné prostried­ky. Je to však situácia, ktorá, musíme veriť, po­minie a život sa vráti do normálnych koľají“.

AKÉ ÚVERY MESTO MOMENTÁLNE MÁ A AKÝ JE DLH NA JEDNÉHO OBYVATEĽA?

Mesta a obce hospodária a ich finančné zdravie sa odvíja od viacerých pa­rametrov ako napr.cel­kový dlh, záväzky po le­hote splatnosti v pomere k bežným príjmom, cel­kový dlh na obyvateľa, čistý majetok na oby­vateľa, úvery od ŠFRB v pomere k príjmom atď. Dlh je uvádzaný v po­mere k bežným príjmom za predchádzajúci rok a podľa zákona by nemal presiahnuť úroveň 60 %. Vo Svidníku predsta­vuje dlh 9 %. Dlh obce v prepočte na 1 obyva­teľa je počítaný na zá­klade údajov od MF SR o celkovom dlhu obcí v pomere k bežným prí­jmom za predchádzajúci rok (údaje sú následne prepočítané na 1 obyva­teľa). Vo Svidníku je to 76,99 eur.

Mesto Svidník má stav rezervného fondu vo výške 353 607,39 eur. Prostriedky chce mes­to evidovať na samo­statnom účte do konca roka 2020. Za rok 2019 bol zvýšený o 109 000 EUR, čím sme si vytvorili „vankúš“ na horšie časy, aj prípadné havarijné si­tuácie.

K koncu augusta má Mestský úrad 49 kme­ňových zamestnancov, 17 opatrovateliek, 26 zamestnancov na pro­jekt, 8 zamestnancov na chránených dielňach a 6 zamestnanci sú na doho­du. „Je veľkou pomocou, že máme zamestnancov aj na projekty a chráne­né dielne. Títo zamest­nanci si plnohodnotne vykonávajú svoju prácu, sú prínosom pre mesto a sú hradení z externých zdrojov, čo je pomoc pre mestský rozpočet,“ po­vedala M. Ivančová.

Ako ďalej primátorka M. Ivančová uviedla, po­slanci MsZ v roku 2019 prijali plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na nasleduj­úce štyri roky. Kvôli vý­padkom v rozpočte však bola suma na rok 2020 upravená podľa možnos­tí rozpočtu na 150 000 eur. „Na ostatnom za­stupiteľstve 16. 9. 2020 bola jednohlasne schvá­lená finančná výpožička zo „štátneho úveru“ vo výške výpadku daní 260 000 eur. Tieto prostried­ky budú použité aj na opravy komunikácií, tak aby sa pôvodne prijatý plán opráv a rekonštruk­cií na rok 2020 naplnil v čo najväčšej miere,“ spresnila primátorka v závere.

-re-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.