Poslanci na mimoriadnom zasadnutí rozhodli o zrušení návrhu zmien územného plánu

Na poslednom riadnom za­sadnutí Mestského zastu­piteľstva (MsZ) konanom dňa 16.9.2020 poslanci schválili návrh zmien a do­plnkov Územného plánu mesta Svidník č. 10, kto­ré sa týkalo aj parcely vo vlastníctve konateľa spo­ločnosti Metalimpex, s.r.o., ktorý žiadal zmeniť parcelu z plochy výrobného územia a dopravy na plochu verej­nej občianskej vybavenos­ti. Materiál bol prerokova­ný a schválený na základe všetkých dostupných a oficiálnych informácií. Tie neoficiálne, ktoré mesto pri schvaľovaní zmien ne­môže brať do úvahy, hovo­rili o tom, že o túto zmenu bolo požiadané z dôvodu výstavby azylového domu. Poslanci mestského zastu­piteľstva sú toho názoru, že výstavba azylového domu si vyžaduje omnoho širšiu diskusiu a niektorí to do­konca vnímajú ako zásah do verejného života mesta, preto požiadali primátor­ku o mimoriadne zasad­nutie MsZ. Primátorka M. Ivančová sa po prijatí tejto neoficiálnej správy rozhod­la uznesenie nepodpísať, pretože súhlasila s názormi poslancom a žiadala o do­plnenie informácií.

„Na minulom zastupi­teľstve som ja osobne hla­soval za zmenu územného plánu. Mylne som sa však domnieval, že na pred­metnom území sa bude realizovať individuálna by­tová výstavba, s čím som pravdaže stotožnený bol. Na moje prekvapenie sa tam plánuje realizovať iný zámer, ktorý si podľa mňa vyžaduje širšiu diskusiu,“ odôvodnil potrebu mimori­adneho zasadnutia posla­neckého zboru poslanec Michal Iľkanin.

NEVYŠLI POČTY?

Poslanec P. Olejár poukázal na fakt a zamyslel sa nad tým, či je vôbec možné z procedurálneho hľadis­ka zrušiť uznesenie, ktoré nie je platné. „Pani primá­torka využila tzv. sistačné právo a pozastavila výkon uznesenia, čím uznesenie zastavila. Stačí teda po­čkať tri mesiace, keď ho poslanecký zbor neprelomí trojpätinovým vetom, tak uznesenie stráca platno­sť. Teda neviem či je toto správny postup,“ pozna­menal poslanec P. Olejár a zdôraznil, že na minulom zasadnutí poslanci vyjadril súhlasný názor na základe odporúčania mestskej rady aj komisie. „Myslím si, že je to dobrý zámer. Žiadateľ o zmenu územného plánu sa správal úplne férovo, povedal čo tam chce robiť. Práve preto ste teraz pro­ti. Myslím si, že vám len nevyšli počty,“ zopakoval poslanec P. Olejár niekoľ­kokrát a dodal, že je po­trebné si naliať čisté víno a nájsť pozitívne riešenie.

Poslanec Pilip: „My nemôž­me zrušiť niečo, čo nie je v platnosti. Mám za to, že buď to máme potvrdiť alebo vyčkať čas, ktorým je zákonná lehota. Hla­soval som za na minulom zastupiteľstve a budem podporovať podnikateľské subjekty v meste, pretože som jeden z nich. Fandím takým ľuďom, ktorí chcú niečo vo Svidníku urobiť. Platia dane z nehnuteľnos­ti, do mestskej kasy pris­pievajú nemalými čiastka­mi. Určite dávam rozvoju podnikateľských subjektov zelenú.“

Uviedol tiež, že majiteľ Me­talimpexu postupoval veľmi čestne a férovo a o svojom zámere hovoril otvore­ne. „Ako obyvateľ Nižné­ho Svidníka, dennodenne stretávam ľudí z azylového domu. Fandím im. Chcú sa odsťahovať a ísť mimo za­staveného územia, chcú chovať a pestovať a chcú byť sebestační. Našli si priestor, ktorý je pre nich vhodnejší a efektívnejší a využiteľnejší ako medzi domami na Dlhej ulici. Sk­úsme teda zvážiť, či je ten zámer naozaj zlý a straši­delný,“ povedal Pilip.

PROJEKT, KTORÝ  BY SA NEMAL SCHVÁLIŤ JEDNÝM  ODHLASOVANÍM

Podľa poslanca Kaliňáka konateľ Metalimpexu robí dobrú podnikateľskú čin­nosť a nikto mu nebráni, aby nakladal so svojim majetkom tak, ako uzná. Problém vidí však v tom, že ani komisia nepoznala dôvod na zmenu územ­ného plánu „Žiadali sme preto predkladateľa žia­dosti, aby predložil aj sta­vebnej komisii zámer, čo s územím chce robiť a to isté sa udialo aj v mest­skej rade, v ktorej sme o tom diskutovali. Nikdy ne­padlo slovo o tom, že sa tam chystá azylový dom,“ ozrejmil Kaliňák s tým, že mestský úrad požiadal ko­nateľa Metalimpexu, aby predložil dôvod. „Informá­cia, ktorá nám bola zasla­ná mailom, hovorila o tom, že sú rozjednané rokova­nia s viacerými záujemca­mi o predmetný pozemok a že sa jedná o konateľov spoločností, ktorí vyko­návajú činnosť v rôznych oblastiach,“ priblížil Kali­ňák a dodal, že aj pri iných zmenách územného plánu bolo potrebné uviesť dôvod zmeny a potencionálny zá­mer. „Nemám nič proti ob­čianskemu združeniu, pre­tože títo ľudia robia veľmi dobrú a záslužnú činnosť. Aj keď konateľ útulku sv. Jozefa tvrdí, že nechce vy­tvárať ďalší azylový dom, len premiestniť pôvodný, je to vážny zásah do ve­rejného záujmu v meste. Myslím si, že takýto zámer by sme nemali len tak v tichosti jedným odhlaso­vaním schváliť,“ zdôraznil Kaliňák, ktorý si myslí, že ak je projekt úprimný, váž­ny a seriózny, proces treba spustiť odznova. Poslanec Hirčko absolútne súhlasil s kolegom Kaliňákom. „Ne­súhlasil by som však s tým, že to celé bolo korektné a férové. Takýto veľký zásah si vyžaduje všeobecnú a verejnú diskusiu všetkých, nielen obvodu č. 1, pretože my zastupujeme celé mes­to,“ poznamenal Hirčko.

Goriščák potvrdil, že mest­ská rada si vypýtala pod­klady a informácie o tom, prečo sa mení územný plán. „Len deň pred ko­naním mimoriadneho za­stupiteľstva sme dostali informáciu o tom, že naj­vážnejší záujemca o vy­užitie tejto parcely je p. Fek, ktorý má záujem tam zriadiť azylový dom. Dva azylové domy, ktoré vo Svidníku máme, postačujú na potreby občanov mesta Svidník. Nevidím potrebu zriadiť nový azylový dom alebo rozšíriť kapacity pô­vodného,“ uviedol a za­ujímal sa tiež o to, čo sa udeje so starým azylovým domom. „Zanikne alebo ako sa zmení jeho využi­tie? Konkrétnu, relevant­nú odpoveď som nedostal. Myslím si, že obavy tých, ktorí sme požiadali o zvo­lanie mimoriadneho za­stupiteľstva, sú na mieste, keďže máme za to, že sa môžu rozširovať kapaci­ty aj pre obyvateľov, ktorí nebudú z okresu Svidník a budú sa sem zvážať aj ľu­dia zo širšieho okolia. Rov­nako si myslím, že územie, o ktorom sa bavíme, má veľký potenciál a dlho sa hovorí medzi Svidníčan­mi, že by tam mohla byť veľmi pekná individuálna bytová výstavba,“ uviedol Goriščák s tým, že pred­metný azylový dom by bol len na obtiaž a znemožnil by funkčné využitie tohto priestoru.

„Keď ste nemali tie podkla­dy k tejto zmene územné­ho plánu, tak podľa môj­ho subjektívneho názoru, tento bod nemal byť ani zaradený do programu za­sadnutia MsZ. Ak je vo ve­rejnom záujme výstavba sociálneho zariadenia pre seniorov, nie je tá pomoc marginalizovanej skupine vo Svidníku tiež vo verej­nom záujme?“ pýtal sa po­slanec Labun.

NEŠTANDARDNÉ  PODNIKATEĽSKE PROSTREDIE

Poslanec Žak tiež fandí podnikateľským subjektom a podporuje ich, ale nie za každú cenu. „Zároveň há­jim aj záujmy obyvateľov mesta Svidník. Sú však aj obyvatelia, ktorí nemajú záujem o výstavbu ďalšie­ho azylového domu, preto­že zastávajú názor, že dva azylové domy pre ľudí bez domova sú postačujúce,“ uviedol Žak.

Poslanec Hirčko zase do­dal, že výstavba azylového domu vo Svidníku nie je štandardné podnikateľské prostredie. „Dnes máme funkčné komisie obsadené odborníkmi. Majú sa čo k tomu vyjadriť, no nevyja­drili sa, pretože nebol jas­ný zámer a férovosť prišla neskôr,“ zdôraznil.

Poslanec Vook si myslí, že každý druh sociálnej služ­by je v meste potrebný. Vyzdvihol tiež záujem M. Feka a prácu P. Gombitu o ľudí, ktorí nemajú kam ísť. „P. Ivančo jasne pove­dal, ak by sa to podarilo, mal by aj prácu pre týchto ľudí, ktorí budú v azylovom dome bývať, preto nerozu­miem, prečo to ideme spo­chybňovať,“ povedal Vook.

Poslanec Iľkanin reagoval: „Nebránime priaznivému podnikateľskému prostre­diu a rozvoju podnikania. Deklaroval som, že my poslanci sme architek­ti mesta, ktorí zastupujú hlas ľudu. Robil som si prieskum, medzi voličmi aj ľuďmi, s ktorými sa stretá­vam denne a nie sú nad­šení myšlienke, že by sme ľudí, o ktorých je dobre po­starané už 23 rokov na pô­vodnom mieste, dali teraz na perifériu.“

MAREK FEK O DÔVODOCH SŤAHO­VANIA AZYLOVÉHO DOMU

Poslankyňa Siváková prejavila iniciatívu a po­zvala na toto mimoriad­ne zasadnutie aj M. Feka, aby sa zapojil do diskusie a ozrejmil šumy a neprav­divé informácie, ktoré sa šíria mestom.

„Začala som sa pýtať na celý projekt a konkrétne informácie p. Feka. Naozaj si to vyžaduje širokú dis­kusiu. Všetci sme chválili charitatívny podtón, celú myšlienku projektu, s kto­rou prichádza pán Fek a ja chcem pripomenúť nie­koľko faktov. Bavíme sa o pozemku, ktorý nepatrí mestu. Vlastníkom je pán Ivančo, je to veľmi dôleži­tý fakt. Jasne bolo pove­dané p. Fekom, že prečo chcú azylový dom posta­viť smerom na Jedľovku. Chcú si dochovať, dopest­ovať. Nemysleli si, že na­trafia na takúto širokú de­batu,“ povedala Siváková a zdôraznila, že v prvom rade ide o ľudí - Svidníča­nov, ktorí skončili na ulici, či boli exekuovaní. „Za 23 rokov svojej činnosti po­mohli 350 ľuďom, čo nie je málo a pritom ide o našich ľudí. Dom sv. Faustíny, kde dnes nachádzajú domov týrané a zneužívané ženy, bol rovnako témou. Oby­vatelia sa obávali a do­dnes tam nie je najmenší problém,“ dodala.

Mesto nie je zriaďovateľom azylového domu a ani ne­prispieva na jeho prevád­zku

„My ako občianske združe­nie, ktoré pomáha ľuďom bez domova, potrebuje­me aj priestor na to, aby sme mohli čosi a kdesi robiť. Zatiaľ sme využívali pozemky na Petrovej do­line, ktoré sme si požičia­vali. Takisto sme sa tlačili na malom pozemku medzi domami v radovej výstav­be, čo nie je vhodné ani pre terapiu. Je možnosť takýto pozemok zabez­pečiť, aby sme sa mohli presťahovať,“ priblížil Ma­rek Fek s tým, že dnes je v azylovom dome 20 klien­tov a štyria sú v novo zria­denej nocľahárni.

Dom sv. Jozefa je vo Svid­níku 23 rokov a pomohlo sa mnohým ľuďom. „Je dobré byť na periférii kvôli hygi­enickým ohrozeniam, kvôli pracovným činnostiam, ale aj kvôli tomu, že sú medzi nimi aj ľudia závislí, ktorí potrebujú byť oddelený od prístupu k zdrojom akými sú napr. krčmy, či obcho­dy, oddeliť je ich treba aj od styku s deťmi z domo­va. Potrebujeme priestor, ktorý ich bude viac chrá­niť, či skôr nebude ohrozo­vať ľudí v meste. Tým, že ich vytiahneme von, ne­budeme vadiť nikomu,“ uviedol a dodal, že dom je tu už 23 rokov a zalo­žil ho farár Gombita nie z rozmaru, ale kvôli potrebe a túto vec by mali poslanci ako architekti mesta brať na vedomie. „Sú to ľudia, za ktorých nikto nedá ruku do ohňa a ani im nikto ne­pomôže,“ zdôraznil.

Z PÔVODNÝCH PRIESTOROV INTERNÁT

Po presťahovaní azylo­vého domu z pôvodných priestorov, ktoré malo občianske združenie pre­najaté od rímskokatolíckej cirkvi, by tam mal vznikn­úť internát pre žiakov cir­kevnej zdravotnej školy. „Nerobím nič pre seba, nič na čom by som zbohatol, naopak robím veci pre ľudí z mesta, pre nenarodené deti. Robím pre tých, ktorí sú v ohrození, ktorí sú v núdzi. Zatiaľ ešte vlád­zem,“ uzavrel Fek s tým, že sa nebránia tomu, aby isté veci riešili aj v spolu­práci s mestom, ktorému už navrhol zopár ponúk.

Primátorka Ivančová na­vrhuje tému azylového dobu otvoriť nanovo, pre­to uznesenie nepodpísala. „Keď sa debata vráti na začiatok a uvidíme ako to bude vyzerať, akú to bude mať kapacitu a zistíme, že je to dobrý zámer, po­tom so slobodnou voľou a po debate s verejnosťou môžeme projekt a zmenu územného plánu podpo­riť,“ uviedla M. Ivančová s tým, že si prácu pána Feka váži, no je presvedčená, že mesto má konať tak, aby chránilo verejný zá­ujem pred individuálnymi záujmami jednotlivcov.

-fec-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.