Úradná správa č. 13 zo dňa 8.októbra 2020

Sekretariát: Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úrad­né správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná fak­túra za mesiac september, ktorá je splatná do 13.10.2020 (utorok).

1. Upozorňujeme futbalové klu­by na najnovšie vydanie opatrení hlavného hygienika SR pre zabez­pečenie futbalových stretnutí :

1.1 Je zákaz usporadúvať hromad­né podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej po­vahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športo­vých podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné po­dujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

1.2 Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hro­madného podujatia disponovať ne­gatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifiko­vaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva naj­neskôr 48 hodín pred jeho zači­atkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné po­dávať pokrmy alebo nápoje. Za ohlásenie stretnutia na príslušnom RUVZ je zodpovedný organizátor stretnutia.

1.3 Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať na­sledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromad­ného podujatia umožniť len s pre­krytými hornými dýchacími cesta­mi (napríklad rúško, šál, šatka),

- zakazuje sa podávať alebo konzu­movať pokrmy alebo nápoje,

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a pa­pierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dáv­kovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípa­de vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je oso­ba povinná zostať v domácej izo­lácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

· ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opus­tiť miesto hromadného podujatia, zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromad­nom podujatí a pri príchode a od­chode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spo­ločnej domácnosti, partnerov, oso­by vykonávajúce športovú činnosť, osoby usadené v hľadisku podu­jatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnený­mi osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organi­zované v exteriéri,

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je or­ganizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Viac informácií nájdete tu htt­ps://www.uvzsr.sk/docs/info/co­vid19/01_10_final_zmena_opatre­nia_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

Všetky informácie týkajúce sa prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 nájdete na oficiálnej stránke Úradu ve­rejného zdravotníctva SR htt­ps://www.uvzsr.sk

                    


Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.