Rozpačitý rozbeh nového ročníka stolnotenisovej súťaže – štartuje len deväť družstiev. Hrá sa s novými loptičkami zn. Covid-19.

Zúriaca pandémia poznačila nielen koniec uplynulého ročníka medziokresnej sú­ťaže 5. ligy, ale výrazne zasiahla aj nový ročník tradičnej súťaže. Z niekdajších 14 družstiev sa počet prihlásených účastníkov scvrkol na 9. Oproti vlaňajšku sa do súťaže neprihlásil V. Hrabovec a o jedno družstvo menej majú Lužany a Svid­ník. Na druhej strane pribudla rezerva Staškoviec. Pingpong pod Duklou zazna­menal aj ďalšie zmeny.

Začiatkom septembra sa v Lužanoch pri Top­li uskutočnil pracovný aktív zástupcov stol­notenisových oddie­lov z okresov Svidník a Stropkov. Na stretnutí sa vzdal postu predse­du Oblastného ondav­ského stolnotenisového zväzu (OOSTZ) Miro­slav Kurečko. Vo funkcii, ktorú, mimochodom, vykonával s jednoroč­nou prestávkou úcty­hodných 15 rokov, ho vystriedal predseda STO v Radome Ing. Ľubomír Pavlišin, do výkonného výboru zväzu pribudol k doterajším členom Ing. Michalovi Malinovi (Stropkov) a Mariáno­vi Gdovinovi (Lužany) Svidníčan Mgr. Andrej Dudáš. Zástupcovia STO boli oboznámení so všeobecnými a technic­kými ustanoveniami a tiež s možnými, zatiaľ ťažko predvídateľnými dôsledkami zhoršujú­cej sa pandemickej si­tuácie. Súťažný ročník 2020/2021 sa začal 9. októbra, jesenná časť sa skončí 11. decem­bra, prestávka bude v 44. kalendárnom týžd­ni, keď sa slávi Sviatok všetkých svätých. Od­vetná časť súťaže bude prebiehať od 15. janu­ára do 12. marca 2021. Tradičný turnaj Top 32 je plánovaný na 19., prí­padne 26. marca 2021. Po diskusii bolo vykona­né žrebovanie, z ktoré­ho vzišiel rozpis základ­nej časti súťaže V. ligy, účastníkmi ktorej sú: ŠŠK Centrál Svidník C, ŠŠK Centrál Svidník D, STMK Stropkov B, STMK Stropkov C, TJ ŠM Staš­kovce A, TJ ŠM Staškov­ce B, STO Brusnica, JMC Lužany pri Topli C a TJ Radoma.

Ďalšie technické opat­renia, vrátane spôsobu nahlasovania výsled­kov zápasov na webovú stránku VsSTZ pinec.sk, boli zverejnené na stret­nutí koncom septembra v Radome, kde zástup­covia STO predložili šta­tutárovi zväzu súpis­ky družstiev a vyplatili štartovné vo výške 30 eur za každé družstvo.

Hneď prvé súťažné kolo bolo poznamenané opa­trením, ktoré obmed­zuje verejné športo­vé aktivity v školských priestoroch. Z tohto dôvodu sa nehrali vzá­jomné stretnutia strop­kovských a svidníckych družstiev. Ďalšie kolá by mali prebehnúť podľa rozpisu s tým, že všetky družstvá ŠŠK Centrál a STMK Stropkov hrajúce v medziokresnej 5. lige odohrajú svoje jesen­né stretnutia na pôde svojich súperov alebo v náhradných priestoroch. Zrejme nie je nutné akcentovať, že zápasy musia mať náležité hygi­enické a epidemiologic­ké štandardy (dezinfek­cia, vetranie, odstupy, rúška pri príchode a od­chode, vynechanie po­dávania rúk ap.). Ostáva nám už len vzájomné si popriať zdarný priebeh súťažného ročníka, a to aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situá­cie vo svete a v regióne, a úspešné pokračovanie našich stolnotenisových tradícií.

Ing. Ľubomír Pavlišin


Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.