MESTO SVIDNÍK ZNÍŽILO POPLATKY SPOJENÉ S CHOVOM PSA. KOHO SA TÝKA OSLOBODENIE OD PLATENIA DANE?

Držiteľ psa je tiež povinný zakúpiť si evidenčnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby pes známku nosil. Stratu známky je vlastník psa povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty na Mestský úrad vo Svidníku. Za zakúpenie evidenčnej a vydanie náhradnej známky stanovuje mesto sumu 2,70 EUR.

Sadzba dane za psa je určená VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2020. „Sme veľmi radi, že sme v tejto dani mohli znížiť jednotlivé poplatky. Vo všetkých troch kategóriách sme išli dole, dokonca pri chove psa v podnikateľskom subjekte až o cca 50%,“ uviedla hovorkyňa mesta Kristína Tchirová a spresnila:

- Za psa chovaného v bytovom dome je sadzba 30 €.

- Za psa chovaného v rodinnom dome je sadzba 10 €,

- Za psa chovaného v podnikateľskom objekte u právnickej a fyzickej osoby je sadzba 25 €.

Ako ďalej uviedla, od dane je oslobodený osamelo žijúci občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Oslobodenie sa neposkytuje v prípade ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) evidovaná ďalšia osoba, ktorá nie je občanom s ŤZP. Oslobodenie platí len pre jedného psa.

Oslobodenie je nutné si uplatniť každoročne do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť v zmysle § 26 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. „Rozpočtované príjmy z dane za psa vo výške 4 000 € boli k 31.10.2020 splnené na 87,46 %. V prípade príjmu do mestskej poklade ide o relatívne stabilné číslo za posledné roky. No zároveň stále apelujeme na občanov, aby svojich psíkov prihlasovali reálne v mieste chovu v našom prípade vo Svidníku. Tento aspekt ma vplyv na výber dane a teda aj na možnosti, ktoré mesto má na úpravu verejných priestranstiev,“ informovala K. Tchirová.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Na vedomie treba brať, že so psom je zakázaný vstup na detské ihriská a pieskoviská, do areálov škôl a školských zariadení, na kúpaliska a športové ihriská, na cintoríny, do kultúrnych zariadení a obradných siení. Voľný pohyb psa v meste Svidník je zakázaný na vymedzenom území označenom tabuľou s piktogramom „Zákaz voľného pohybu psov, pes musí byť na vôdzke“ s dodatkovou tabuľou o vymedzenom území, konkrétne Pešia zóna -Ul. Centrálna.

Štekot psov v paneláku alebo v susednom dvore môže narušiť pokojné susedské spolunažívanie. Policajti občas riešia štekajúcich psov zatvorených na balkónoch, ale aj mnohé iné. Väčšinou pomôže, keď majiteľom dohovoria, môžu však siahnuť aj po pokute. To však situáciu natrvalo nevyrieši. „Sťažnosti vybavuje Mestská polícia priebežne. Mesto Svidník momentálne neeviduje žiadne,“ uviedla K. Tchirová.

Ak sused odmieta vyriešiť situáciu zmierom, potom máte možnosť obrátiť sa na mestský či obecný úrad, ktorý je oprávnený zakázať rušenie pokojného stavu. Ak nepomôže ani takýto zásah obce, môžete podať žalobu, ktorou môžete požadovať, aby súd zakázal susedovi rušiť vás v užívaní vášho vlastníctva. Pes patrí medzi spoločenské zvieratá s vysokými nárokmi na uspokojovanie fyzických, mentálnych a sociálnych potrieb. Okrem pravidelného kontaktu s človekom potrebuje dennú aktivitu v podobe vychádzok, výcviku a voľného pohybu. Je preto nevyhnutné brať to na vedomie ešte predtým ako si psa obstaráme.

-fec-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.