V SEPTEMBRI GYMNÁZIUM DH VO SVIDNÍKU ZISŤOVALO STAV VYBAVENIA VÝPOČTOVOU TECHNIKOU A INTERNETOVÉHO PRIPOJENIA

Dištančné vzdelávanie na Gymnáziu Dukelských hrdinov vo Svidníku prebieha jednak formou online stretnutí so žiakmi podľa rozvrhu hodín, ktorý je iba čiastočne upravený oproti rozvrhu počas prezenčnej výučby v škole, jednak zadávaním úloh prostredníctvom mailovej komunikácie so žiakmi či systému EduPage. „Prechod na dištančnú formu vzdelávania počas prvej vlny bol, samozrejme, náročný. Bola to pre nás nová výzva, ktorú sme v krátkom čase úspešne zvládli. Počas prvej vlny pandémie sme na online vyučovanie využívali systém CISCO Webex Meetings. Aj vďaka zapojeniu do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sme absolvovali webináre, zamerané na zvládnutie základných aj pokročilých funkcií tohto systému. Keďže je tento program komerčný a firma CISCO ho „poskytla“ bez poplatku pre školy iba na tri mesiace, prešli sme v tejto druhej vlne na iný produkt , ktorý je pre školy zdarma – prostredie MS Teams spoločnosti Microsoft,“ priblížil riaditeľ gymnázia Ján Rodák.

Dodal, že prechod na dištančné vzdelávanie bol po skúsenostiach z prvej vlny oveľa jednoduchší. „Základný princíp ovládania obidvoch prostredí na online výučbu je rovnaký a s prípravou na prechod na dištančnú formu sme začali, už keď sa situácia zhoršovala. Týždeň na prelome mesiacov september – október prevažná väčšina žiakov a učiteľov bola v domácej izolácii (karanténe). Počas tohto obdobia sme využívali zadávanie úloh mailovou komunikáciou so žiakmi a prostredníctvom systému EduPage.

12. októbra sme ešte doladili prácu v prostredí MS Teams a od 13. októbra sme plynulo prešli na online výučbu,“ spresnil J. Rodák s tým, že ešte v septembri Gymnázium DH vo Svidníku formou anonymného dotazníka zisťoval stav vybavenia výpočtovou technikou a internetového pripojenia v prípade prechodu na dištančné (online) vzdelávanie. „Prístup k internetu má každý žiak našej školy, v individuálnych prípadoch žiak zdieľa počítač resp. notebook s rodinnými príslušníkmi. Hneď po „zatvorení“ škôl - prerušení vyučovania v stredných školách – sme prešli na online výučbu. Žiaci sa pripájajú bez nejakých väčších problémov, občas sa vyskytnú menšie problémy, výpadok internetu či zlyhanie techniky,“ dodal riaditeľ Gymnázia DH vo Svidníku.

Spoluprácu žiakov hodnotí riaditeľ Ján Rodák ako dobrú, väčšina žiakov sa aktívne zapája do vyučovania. „Samozrejme, vždy sa nájdu výnimky, ktoré pracujú menej, ale tak je to aj v škole počas prezenčnej výučby. Aj podľa názoru žiakov môžeme konštatovať, že im dištančná forma vyhovuje menej ako prezenčná,“ povedal a dodal, že pri prezenčnej forme v škole si študenti vedia navzájom pomôcť, vysvetliť nejasnosti navzájom medzi sebou, pri dištančnej forme je takáto pomoc značne obmedzená. „Žiaci by sa najradšej vrátili do školy, podobne ako aj my, učitelia. Osobný kontakt je predsa len lepší. Žiakom chýbajú spolužiaci, atmosféra školy a učivo vysvetlené „tvárou v tvár“. Je náročné pre žiakov aj učiteľov stráviť denne niekoľko hodín pri počítači, ale aj napriek tomu to zvládame a myslíme si, že celkom úspešne,“ priznal J. Rodák.

Riaditeľ Gymnázia DH vo Svidníku si myslí, že dnešné slovenské školstvo určite nie je pripravené na online vzdelávanie. „Nie všade je dostatočná rýchlosť internetového pripojenia. Žiaci mnohokrát v rodinách zdieľajú jeden počítač či notebook, pripojenie pomocou mobilu im neumožňuje plnohodnotnú účasť na dištančnom vzdelávaní, napr. je problém písať z mobilu do elektronických pracovných listov, nedostatočný zvukový a vizuálny kontakt,“ vysvetlil. J. Rodák uviedol, že vyučovanie dištančnou formou je, samozrejme, oveľa náročnejšie ako klasické vyučovanie prezenčnou formou. „Je naivné si myslieť, že dištančnou formou sa dá zvládnuť všetko tak ako pri prezenčnej forme vyučovania v škole. Je nutné žiakov viac motivovať a zaujať, vymýšľať a zadávať zaujímavé úlohy, niekedy aj zábavnou formou.

Vyžaduje si od nás, učiteľov, oveľa viac času na prípravu vyučovacej hodiny, používanie nových metód, samozrejme v závislosti od nástrojov, ktoré sú použité na dištančné vzdelávanie,“ povedal riaditeľ a dodal:

„No a keďže máme v našom pedagogickom kolektíve kreatívnych pedagógov, často žiaci pracujú na zaujímavých úlohách a projektoch, takže aj dištančné vzdelávanie môže byť zaujímavé, podnetné, zábavné, kreatívne a dokonca niekedy aj chutné.“ Uvádzame niekoľko príkladov:

- na fyzike si žiaci vyrobili model jednoduchého periskopu, skúsili lom a odraz svetla, očné klamy. Svoj postup zdokumentovali videom, jedno také môžete nájsť na facebookovej stránke našej školy

- www.facebook.com/GdhSvidnik.,

- na biológii si naši druháci pri opakovaní učiva o stavbe bunky pripravili dobroty

- z doma dostupných surovín si pripravili model „jedlej bunky“ - boli to obložené chlebíky, pizza, palacinky, torta a ďalšie delikatesy. Každá časť jedla mala svoj presný význam – ako v bunke, tak aj v zvolenej receptúre. Takouto hravou formou si zopakovali a utvrdili učivo, ale zároveň ukázali, že sú aj zruční v kuchyni a ešte si aj dobre pochutili.,

- na hodine geografie žiaci realizovali projekt „Moja rodina“. Úlohou študentov bolo pátrať po svojej rodine, kde všade sa nachádza ich rodina a zistiť určité zaujímavosti o členoch rodiny, o ktorých možno ani nevedeli. Získavaním a triedením informácií o rodine si aspoň takto zaspomínali na členov rodiny.

Zo všetkých informácií, ktoré žiaci získali, zostavili plagát o svojej rodine a následne k tomuto plagátu natočili aj video, v ktorom vystupovali aj samotní žiaci. Svojich členov predstavili prostredníctvom fotiek.,

- v rámci projektov Erasmusplus a eTwinning realizujeme na hodinách anglického jazyka aj online meetingy so žiakmi partnerských škôl. Taktiež využívame www stránky britishcouncil.sk, na ktoré je v súčasnej situácii prístup zdarma a na ktorej sa nachádza veľa rôznych zaujímavých cvičení.,

- v rámci celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby“ - žiaci vyrobili v rámci vyučovacích hodín umenie a kultúra záložky, ktoré boli zaslané partnerskej škole – Gymnáziu Janka Kráľa Zlaté Moravce,

- na hodine slovenského jazyka prváci v rámci hovorového štýlu vytvárali reklamu zameranú na prezentáciu našej školy.

 

Takouto online formou realizovalo Gymnázium DH vo Svidníku aj tradičné akcie. V minulom školskom roku aj rozlúčku so štvrtákmi, ale tiež slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa študentstva.

„Dištančné vzdelávanie je dobrý spôsob vzdelávania, ale len na krátke obdobie, resp. ako spestrenie a doplnková forma vyučovania. Najnáročnejšie na tomto spôsobe vzdelávania je pre nás hodnotenie a klasifikácia žiakov. Je to časovo náročné a častokrát sa nedá zabezpečiť úplná objektivita hodnotenia. Z tohto dôvodu sa spolu so žiakmi tešíme na skorý návrat do „normálneho“ režimu vyučovania,“ uzavrel riaditeľ Gymnázia Dukelských hrdinov vo Svidníku Ján Rodák.

-fec-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.