MEDZINÁRODNÝ DEŇ ELIMINÁCIE NÁSILIA PÁCHANÝCH NA ŽENÁCH

Čo je násilie páchané na ženách

     Termín „násilie páchané na ženách“ označuje akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody,  a to vo verejnom či súkromnom živote.


Deklarácia o násilí páchanom na ženách – Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN – A/RES/48/104, 20. december 1993.

Čo je domáce násilie

     Najbežnejšou formou násilia páchaného na ženách je týranie žien ich intímnymi partnermi. Násilie môže zažiť ktokoľvek a kdekoľvek – na ulici, vo verejných priestoroch, na pracovisku, doma. Väčšina násilných činov            sa však pácha doma, v rodine. Domáce násilie je omnoho častejšie ako násilie páchané na verejnosti. Násilie hrozí ženám najväčšmi od mužov, ktorých poznajú. Podľa údajov Policajného zboru SR je viac než 70% násilných činov, ktorých obeťou bola žena, spáchaných v domácnosti.

     V krajinách Európskej únie zažije jedna z piatich žien násilie zo strany jej partnera aspoň jedenkrát   v živote. Jeden zo štyroch násilných činov sa týka ženy, ktorá je terčom agresie jej manžela alebo partnera.                                                                    
     Prvý reprezentatívny prieskum realizovaný Medzinárodným centrom pre štúdium rodiny v r. 2002 zistil,            že každá štvrtá žena na Slovensku zažije násilie zo strany svojho manžela, alebo partnera aspoň raz počas svojho života. Obeťami domáceho násilia sú v 90% ženy

     Násilie na ženách a deťoch sa vyskytuje vo formách fyzického, psychického, sexuálneho    a ekonomického násilia. Prevažná väčšina páchateľov sú muži. Vysvetlenie tohto fenoménu spočíva   v dlhotrvajúcej nerovnosti               v mocenských vzťahoch medzi ženami a mužmi v našej spoločnosti. Na pozadí tradičných spoločenských                      a mocenských štruktúr musí byť násilie na ženách považované za pokus presadzovania moci a kontroly                       na individuálnej úrovni. Na Slovensku upravuje domáce násilie predovšetkým paragraf 208 Trestného zákona, ktorý vymenováva, ktoré skutky sú považované za týranie blízkej a zverenej osoby.

Formy

Najčastejšími formami domáceho násilia a ich prejavmi sú:

·         fyzické násilie –sácanie, hádzanie, fackovanie, kopanie, udieranie, ťahanie vlasov, škrtenie, dusenie, popálenia, bodnutia, ohrozovanie zbraňami, bitie rôznymi predmetmi, odopieranie jedla a spánku,                  a iné.

·         psychické násilie – klamstvá, poučovanie, kritizovanie, obviňovanie, urážky a vulgárne nadávky, obmedzovanie kontaktov, žiarlivosť, ponižovanie, izolácia, kontrola, zabraňovanie nájsť si prácu, zastrašovanie, zľahčovanie, zvaľovanie viny, vyhrážanie sa žene a ostatným členom jej rodiny ublížením, alebo zabitím, vyhrážanie sa samovraždou a iné.

·         sexuálne násilie – obťažovanie, vynucovanie sexu, nútenie k rôznym sexuálnym praktikám, nútenie                    k prezeraniu pornografických časopisov a k sledovaniu pornografických filmov a iné.• ekonomické násilie – neprispievanie financiami na domácnosť, odmietanie podieľať sa finančne na starostlivosti  o deti, vymáhanie peňazí, ničenie osobného majetku, nútenie k podpísaniu zmlúv o pôžičkách a úveroch, odopieranie prístupu k spoločnému účtu a iné.

·         sexuálne násilie – obťažovanie, vynucovanie sexu, nútenie k rôznym sexuálnym praktikám, nútenie                 k prezeraniu pornografických časopisov a k sledovaniu pornografických filmov a iné.

·         ekonomické násilie – neprispievanie financiami na domácnosť, odmietanie podieľať sa finančne                na starostlivosti o deti, vymáhanie peňazí, ničenie osobného majetku, nútenie k podpísaniu zmlúv               o pôžičkách a úveroch, odopieranie prístupu k spoločnému účtu a iné.

 

 

 

Čo môžete urobiť, ak poznáte ženu, ktorá zažíva domáce násilie

·         Povzbuďte ju k tomu, aby o násilí hovorila.

·         Snažte sa získať čo najviac informácií o podstate domáceho násilia a o dostupných možnostiach pomoci.

·         Počúvajte ju, ak vám hovorí, že sa k nej partner, alebo manžel správa násilne. Nezľahčujte                         to, nespochybňujte ženu a neospravedlňujte násilie jej partnera, alebo manžela.

·         Povedzte jej, že za násilie je zodpovedný jej manžel, alebo partner. Žiadne správanie, alebo provokácia           nie sú výhovorkou pre násilie.

·         Pomôžte jej nájsť bezpečné miesto, na ktoré by mohla v prípade potreby odísť aj s deťmi.

·         Podeľte sa s ňou o vaše informácie o násilí páchanom na ženách a povedzte jej, že nie je sama,                               že je mnoho iných žien, ktoré tiež zažívajú násilie

·         Povedzte jej o možnostiach riešenia jej situácie, ale do ničoho ju nenúťte. Rešpektujte jej rozhodnutia.

·         Povedzte jej, že násilie neprestane a že sa časom stupňuje.

·         Pomôžte jej v každodenných záležitostiach a so starostlivosťou o deti.

·         Ponúknite jej, že ju budete sprevádzať , ak bude potrebovať podporu, napr. na úradoch a rôznych inštitúciách.

Ak ste žena, ktorá zažíva domáce násilie

·         Pamätajte na to, že to nie je vaša vina.

·         Prelomte mlčanie a povedzte to niekomu, komu dôverujete.

·         Máte právo na život bez násilia. Nikto nemá právo sa k vám násilne správať.

·         Máte právo na život v bezpečí , ako aj na ochranu svojho života a zdravia.

·         Násilie neprestane samé. Nečakajte kým sa situácia ešte zhorší.

·         Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vás.

·         Vyhľadajte pomoc na oddeleniach sociálnych vecí a rodiny a v poradenských a krízových centrách pre týrané ženy.

Ak ste muž, ktorý sa správa násilne k svojej partnerke, alebo manželke:

·         Za svoje násilné správanie ste zodpovedný vy, nie vaša manželka, alebo partnerka.

·         Páchate trestný čin.

·         Pre páchanie násilia neexistuje žiadne ospravedlnenie, alebo výhovorka. Žiadne správanie vašej manželky, partnerky, alebo detí vás neoprávňuje správať sa k nim násilne. Vždy máte voľbu v tom, ako sa budete správať.

·         Ak máte problémy s alkoholom, alebo drogami, vyhľadajte odbornú pomoc.

Ako konať proti násiliu páchanému na ženách:

Násilie páchané na ženách je spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých a zároveň je to najčastejšia forma porušovania ľudských práv. Každý a každá z nás môže prispieť k jeho odstráneniu:

·         ak nebudeme ľahostajní/é k násiliu a nebudeme tolerovať žiadnu formu násilia vo svojom okolí                   a odsúdime ho.

·         ak nebudeme o násilí mlčať.

·         ak nebudeme násilie voči ženám zľahčovať a prenášať zodpovednosť za násilie na ženy. Za násilie             je vždy zodpovedný ten, kto ho pácha.

·         ak sa budeme informovať o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách, ako                                              aj o možnostiach pomoci a budeme informovať aj iných ľudí vo svojom okolí

·         ak budeme búrať mýty a predstavy o roly ženy a muža v spoločnosti, ako aj mýty a predsudky spojené            s násilím páchaným na ženách, ktoré násilie ospravedlňujú. Skutočnou príčinou násilia páchaného             na ženách je nerovnocenné postavenie žien a mužov v spoločnosti a nerovnováha moci.

·         ak sa nebudeme smiať vtipom o násilí. Vtipy o násilí nie sú smiešne. Pomáhajú udržiavať násilie                 v spoločnosti a zľahčujú ho.

 

·         ak budeme brať na zodpovednosť páchateľov násilia

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.