V STREDU ZVOLIA HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku na svojom 16. zasadnutí dňa 9. decembra 2020 uznesením č. 229/2020 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra. V čase schválenia uznesenia č. 229/2020 nebolo zrejmé, akým spôsobom mestské zastupiteľstvo voľbu hlavného kontrolóra vykoná. Z uvedeného dôvodu je v bode a) uznesenia schválený záväzok určiť spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra, najneskôr v deň konania voľby.

Do podateľne mestského úradu boli doručené dve zapečatené obálky bez identifikácie odosielateľa s poznámkou „Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“. Mestská rada v postavení komisie na otváranie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra (ďalej len „komisia“) zasadala dňa 17. februára 2021. Členovia komisie na svojom zasadnutí zvolili za predsedu komisie Mgr. Vladimíra Kaliňáka. Predseda komisie protokolárne prevzal z podateľne doručené obálky, ktoré komisia otvorila a posúdila v zmysle stanovených podmienok pre podanie prihlášky. Komisia jednoznačne konštatovala, že podané prihlášky obsahujú všetky náležitosti, vrátane príloh. Do voľby hlavného kontrolóra na základe podaných prihlášok sa prihlásili PaedDr. Jozef Baslár a Mgr. Tomáš Majda. Obaja uchádzači splnili kvalifikačné kritéria vyžadované v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienok pre zaradenie do voľby hlavného kontrolóra je podmienkou pre pozvanie uchádzača na rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom voľba prebehne.

Voľba hlavného kontrolóra bude prebiehať na 17. mestskom zastupiteľstve 3. marca 2021. Priamo na zasadnutí poslanci MsZ určia spôsob voľby, či bude voľba tajná alebo verejná. Mestský úrad sa pripraví na obe možnosti.

Mgr. Kristína Tchirová

marketing a komunikácia

Mesto Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.