VY SA PÝTATE, ADVOKÁT ODPOVEDÁ

 Ste vlastníkom pozemku a chcete ho previesť? Tento článok Vám priblíži načo si treba dať pozor. Ak vlastníte poľnohospodársky pozemok a chcete ho previesť, bude nevyhnutné sa podrobiť viacerých zákonným obmedzeniam vyplývajúcim predovšetkým z tzv. zákazu drobenia poľnohospodárskych pozemkov (podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, konkrétne jeho tretia časť s názvom „Opatrenia proti drobeniu pozemkov“) a tiež aj zo špeciálnej úpravy nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov (podľa zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku). Je potrebné zdôrazniť, že tieto zákonné obmedzenia sa týkajú predovšetkým pozemkov mimo zastavaného územia obce. Zákaz drobenia poľnohospodárskych pozemkov Zákaz drobenia poľnohospodárskych pozemkov je inštitútom, ktorý je v spoločnosti skôr známy a pri prevodoch znamená, že rozdelením jestvujúceho poľnohospodárskeho pozemku nemôže vzniknúť poľnohospodársky pozemok menší ako 2000 m2 alebo ak má vzniknúť poľnohospodársky pozemok o výmere medzi 2001 m2 až 20 000 m2, je nadobúdateľ povinný zaplatiť odvod stanovený percentuálne, z hodnoty prevádzanej poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu (v sadzbe 10% alebo 20% z hodnoty poľnohospodárskej pôdy). Samozrejme ako všade, aj tu, zákon stanovuje isté výnimky a to pre prípady, ak sa poľnohospodársky pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav, tiež ak ide o nadobudnutie v reštitúciách, ak sa od pozemku odčleňuje časť pozemku, ktorá sa zase pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára nový samostatný pozemok, alebo k ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady v území určenom územným plánom obce na záhradkárske a rekreačné účely. Keďže vo väčšine prípadov sú poľnohospodárske pozemky v podielovom spoluvlastníctve (v spoločnom vlastníctve viacerých spoluvlastníkov) a predmetom prevodu je tak len podiel na takomto pozemku, zákaz drobenia sa vzťahuje primerane aj na spoluvlastnícke podiely na pozemku, ktoré by takto mali vzniknúť. Špeciálna úprava nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov Na rozdiel do zákazu drobenia, doposiaľ nie celkom známymi sú zákonné obmedzenia podľa zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Tento zákon, ktorý s istými zmenami platí od 1. júna 2014, určuje zákonné obmedzenia nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov tým, že pri ich prevode stanovuje osobitný postup a určuje predpoklady, ktoré musia splniť ich nadobúdatelia. Zákon sa vzťahuje na odplatné (napr. kúpa, či zámena) ako aj na bezodplatné (napr. darovanie) prevody poľnohospodárskych pozemkov, pričom tento zákon zároveň definuje, čo sa za poľnohospodársky pozemok považuje (pozitívne vymedzenie poľnohospodárskeho pozemku) a čo sa zase za poľnohospodársky pozemok na účely nadobúdania nepovažuje. Istým spôsobom sa dá teda povedať, že „nie je poľnohospodársky pozemok ako poľnohospodársky pozemok“. I keď by sa na prvý pohľad z listu vlastníctva javilo, že sa jedná o poľnohospodársky pozemok (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty), zákon však za poľnohospodársky pozemok nepovažuje záhradu, pozemok v zastavanom území obce, pozemok mimo zastavaného územia obce, 1. ak je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov (napr. stavebný pozemok), 2. možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov (napr. brehy vodných tokov, pozemky v rôznych stupňoch ochrany a pod.), 3. je jeho výmera menšia ako 2 000 m2 alebo 4. je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok. Tu si je potrebné uvedomiť, že pri nadobúdaní poľnohospodárskych pozemkov sú výslovne uprednostnení tzv. agropodnikatelia, t. j. osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie osoby. Nemusí sa však jednať len o „veľkých hráčov v poľnohospodárstve“, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, podnikajúcich formou družstva, s.r.o.-čky, ale jedná sa aj o bežných tzv. SHR-károv (samostatne hospodáriacich roľníkov). Pri týchto nadobúdateľoch však rozhodujúcim kritériom je územná príslušnosť takýchto agropodnikateľov, čo znamená, že ako prvý má prednostné právo na nadobudnutie poľnohospodárskeho pozemku podnikateľ, ktorý hospodári v obci, kde nachádza prevádzaný pozemok, ako druhý v poradí nasleduje podnikateľ, ktorý hospodári v susediacej obci a ako tretí nasleduje podnikateľ, ktorý hospodári v inej obci. V krajnom prípade, ak ani jedna z takýchto osôb neprejaví záujem o nadobudnutie poľnohospodárskeho pozemku, môže prevádzajúci pozemok previesť na osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo aspoň 10 rokov, bez toho, aby vykonávala poľnohospodársku výrobu ako podnikanie, teda aj na bežného občana. Pred samotným nadobudnutím poľnohospodárskeho pozemku je tak potrebné absolvovať osobitný, vskutku „zaujímavý“, administratívny postup, ktorého úspešným zavŕšením je osvedčenie príslušného okresného úradu, pozemkového a lesného odboru, o splnení všetkých podmienok. V rámci tohto postupu je prevádzajúci povinný zverejniť ponuku na predaj svojho poľnohospodárskeho pozemku v registri na webe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a zároveň musí túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Absolvovanie osobitného administratívneho postupu pri prevode poľnohospodárskeho pozemku však nemusia absolvovať tri skupiny nadobúdateľov a to 1. agropodnikateľ, ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza; (podmienka trojročného vykonávania poľnohospodárskej výroby sa nevzťahuje tiež na mladého poľnohospodára) 2. spoluvlastník poľnohospodárskeho pozemku a 3. blízka osoba a osoba príbuzná. Záverom len dodávam, že na prvý pohľad zdanlivo jednoduchý prevod pozemku môže predstavovať vcelku zložitý a časovo náročný proces, pričom bez znalosti veci nemusí byť tento v konečnom dôsledku úspešný. Uvedené len potvrdzuje zásadu, ktorá platila už v rímskom práve, podľa ktorej „práva patria len bdelým" (pozorným, ostražitým, opatrným, starostlivým) 
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.