Daň za odpad sa platí aj za novorodencov

 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo Svidníku 19 eur, povinnosť platí pre všetkých. Aj pre tých najmenších. V meste sa platí za daň nehnuteľností, za psa, užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. Zákon ukladá povinnosť platiť za odpad aj rodičom detí každého veku, už od ich narodenia. Výnimkou nie sú ani novorodenci. Bez ohľadu na to, koľko ho spotrebujú. Jeden z rodičov je preto povinný ohlásiť na území mesta informáciu o narodení svojho potomka. Hoci je tak, niektorým svidníckym rodi-čom sa to nepáči. „Dieťa, čo nemá ani rok, platí 19 eur za odpad? To nemyslia vážne. Oproti dospelému spotrebuje minimum a platí rovnako. Podľa mňa je to na hlavu,“ posťažovala sa na sociálnej sieti Facebook mamička Lucia. Podľa nej ho batoľa nemôže mať toľko odpadu ako dospelí. Tvrdí pritom, že oproti ostatným mamičkám ho jej dieťa spotrebuje minimum. „Moje dieťa nekonzumuje mlieko z krabičky, ani iný odpad kupovaný v obchode, ako sklíčka a kašičky. Presne viem, koľko toho vyhodím za deň a spočítam to asi tak na jednej ruke. Do-kopy nič nezje, keďže sa stále dojčí. Plienky používame látkové.“ Nie každé dieťa je však doj-čené a užíva ekoplienky, čiže odpad s „pamperskami“ či nádobami od jedla sa v každej do-mácnosti rýchlo napĺňa. V jej príspevku zverejnenom v rámci skupine Svidník – otvorene dis-kutovali i ďalší Svidníčania. „Je to katastrofa. Tiež mám ročného syna a nepočítam so zľavou,“ pridal sa svojím názorom Svidníčan. Reagujú však aj opačne a s poplatkom súhlasia. „Bohužiaľ, aj bábätko kaká a čúra a mení sa plienka. Dieťa vyprodukuje rovnaký podiel odpadu ako dospelí, či je to krabica od mliek, jogurty a iné,“ tvrdí Oľga. „19 eur na osobu v porovnaní s 31, ktoré sa platia v Košiciach, nie je až tak veľa. Možno sa zdá, že také malé dieťa priamo až tak veľa odpadu nevyprodukuje, ale nie je to až tak pravda. Nejde len o plienky,“ myslí si Martin. Podľa ďalších je všade problém so separáciou odpadu a treba vytvoriť iný systém a lepšie podmienky. „Cena je paušálna, odpadové hospodárstvo vo väčšine miest Slovenska vrátane Svidníka je zle nastavené. Mala by byť stanovená od množstva vyprodukovaného odpadu. Nevyseparovaný odpad by mal byť spoplatnený aj vyššou sumou, aby boli ľudia motivovaní separovať, kompostovať.“ ZA NAJMENŠÍCH SA PLATÍ VŠADE Vo Svidníku v súvislosti s odpadmi naposledy schválili Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 15/2012, ktorým sa mení VZN č. 10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplat-ku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 19 eur na osobu za rok. Za množstvový zber je to 0,85 eur/rok za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných staveb-ných odpadov (odvoz raz týždenne). Hovorkyňa MsÚ Jana Micenková potvrdila, že okrem dospelých platia za odpad v každom meste aj deti, odkedy prvýkrát otvoria očká. „Platia za odpad deti už od narodenia. To si nevymyslelo mesto, je to dané zákonom.“ Pre porovnanie, ako je na tom Svidník s poplatkami, zisťovali sme, koľko sa platí v okolitých mestách. Kým vo Svidníku platí trojčlenná rodina za odpad 57 eur, v neďalekých Giraltovciach je to okolo 50 eur, zrejme vzhľadom k tomu, že ide o menšie, nie okresné mesto (približne 16,50 na osobu). V Stropkove je to tiež o niečo menej, suma vyjde taktiež do 50 eur (okolo 15 eur/osoba). Vo väčších mestách cena stúpa. V Bardejove platia občania do 30 eur (okolo 28) na osobu, v Prešove a Košiciach je to orientačne nad 30 eur. Pri veľkých sumách vo veľkých mestách poskytujú úľavy aj na deti. V prípade mesta Košice ide u detí do päť rokov o zníženie vo výške 30 percent. Inde je zľava vo viacpočetnej rodine. Vzťahuje sa to na piate a ďalšie dieťa vo veku do 18 rokov, pokiaľ si poplatník neuplatní inú úľavu. V POPLATKOCH SÚ VIACERÉ ÚĽAVY Aj vo Svidníku sa však dajú uplatniť v istých prípadoch občianske úľavy. Maloleté deti ich síce nemajú, no napríklad študenti, ktorí nie sú Svidníčanmi, či niektorí seniori. „Poplatok za ko-munálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Svidník na základe žiadosti zníži, ak sa poplatník v určenom období dlhodobo (t. j. minimálne 90 po sebe nasledujúcich dní) zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,“ uvádza sa v čl. 34. Poplatok sa zníži o 50 %, ak poplatník navšte-vuje školu mimo mesta s výnimkou študentov denne dochádzajúcich do školy. Rovnako, o polovicu menej, platia turnusoví pracovníci, ktorí sú v zahraničí, a tú istú výhodu majú i občania starší ako 70 rokov. Úľava vo výške 30 % sa poskytuje občanom v hmotnej núdzi, dôchodcom nad 62 rokov a patrí tiež držiteľom preukazu ZŤP, ZŤP/S. Zníženie poplatku správca dane priznáva u daňovníkov s ťažkým zdravotným postihnutím, ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a v hmotnej núdzi. „Poplatok sa zníži o sumu zaplatenú v inej obci tým poplatníkom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, ktorí sa časť roka zdržiavajú mimo územia mesta a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste, kde sa počas roka zdržiavali. Od platenia poplatku sú v príslušnom kalendárnom roku oslobodení poplatníci, ktorí sa v určenom období celoročné zdržiavajú alebo zdržiavali mimo mesta Svidník,“ uvádza sa vo VZN. (mc)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.