Slávnostné odovzdanie členských legitimácií novoprijatým členom na Dukle

Predseda ZO SZPB vo Svid­níku Milan Maguľák za prí­tomnosti členov výboru pri 73. Výročí oslobodenia mesta Svidník slávnostne odovzdal novoprijatým členom Micha­lovi Harvišovi a Petrovi Na­stišinovi členskú legitimáciu na pamätníku českosloven­skej armády na Dukle.

Novoprijatým členom z úprimného srdca zablahoželal a poprial im veľa zdravia, šťastia, lásky, osobných úspe­chov a rodinnú pohodu.

V príhovore pripomenul predseda Mi­lan Maguľák, že boje o Duklu v roku 1944 si vyžiadali krutú daň.

Nikdy nezabúdajme na hrdinov, ktorí na „oltár slobody“ položili to najvzác­nejšie, svoje životy. Dukla videla bojo­vať a umierať našich a sovietskych vo­jakov. Svoje životy počas týchto bitiek položili desaťtisíce vojakov, nehovori­ac o ťažko ranených a nezvestných.

Preto nech Dukla zostane mementom i pre ďalšie storočie, aby sa podobné tragédie už nikdy nezopakovali. Veď položiť život za životy iných je najväč­ším hrdinstvom. Mgr. Jozef Žižák


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk