Úspešne ukončenie projektu o vzdelávaní študentov z pohraničia

Mesto Svidník sa úspešne zapojilo do projektu „Podnikanie ako alternatíva odbornej prípravy mládeže” INT/EK/KAR/3/I/B/0091 v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Tento projekt realizujeme v spolupráci s vedúcim partnerom powiatom Rzeszów. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 – 2020.

V dňoch 5. a 6. apríl sa usku­točnila záverečná konferen­cia, na ktorej sa zhrnul celý projekt a odprezentovali sa príklady existujúcich vzde­lávacích systémov, spôsobov riešenia problémov v školstve spolu s očakávaniami trhu. Témou konferencie bolo tiež využitie IT v procese vzdelá­vania detí a mládeže. Hosťom konferencie bol odborník z Francúzska Thomas Grégo­ire Mathia, ktorý predstavil riešenia aplikované Európe v oblasti vzdelávania, kladúc dôraz na existujúce systémy vzdelávania, ktoré sa osved­čili v iných krajinách a ktoré najlepším spôsobom spája­jú potrebu a kompetencie na trhu práce so vzdelaním a znalosťami odovzdávaný­mi žiakom vo vyučovacom procese. Konferencie sa zú­častnili predstavitelia mesta Svidník a powiatu Rzeszów a tiež slovenskí a poľskí uči­telia.

Cieľom celého mikroprojektu bolo vytvoriť podmienky pre mládež z pohraničia na zís­kanie kompetencií v oblasti inteligentnej špecializácie, predovšetkým IT, ktoré ich lepšie pripravia na budúce zamestnanie. Získanie pove­domia o záujmoch mladých ľudí, ich vzdelávacích a pro­fesijných plánov je osožné pre lepšie prispôsobenie vzdelávacích programov a prístupu k žiakom. Vďaka získanými kompetenciám v oblasti moderných infor­mačných a komunikačných technológií, v súlade s aktu­álnymi a predpokladanými požiadavkami moderného sveta, bude mať mládež mož­nosť získať v budúcnosti lep­šie pracovné miesta alebo si otvoriť vlastný internetový obchod, či správne a efektív­ne využívať sociálne siete.

(-msu-)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk