HLAVNÝ KONTROLÓR: Podľa demografického vývoja postačujú v meste 3 základné ško-ly

Hlavný kontrolór mesta Ivan Sagan sa pustil do kontrolovania všetkých základných škôl v meste. Zistil, že v meste by podľa súčasných počtoch žiakov stačili tri základné školy a zjednodušila by sa aj finančná situácia v meste.

“Podľa vývoja počtu žiakova môžem konštatovať, že na ZŠ Komenského za 14 rokov t.j. od školského roku 2004/2005 do 2017/2018 poklesol počet o 204 žiakov (čo je pokles o 32,8 boda) a s tým je spojený aj pokles o 17,66 (čo je pokles o 26,75 boda) prepočítaný počet zamestnancov, na ZŠ 8.mája za to isté obdobie poklesol počet o 282 žiakov (čo je pokles o 47,0 boda) a s tým spojený aj pokles o 14,01 (čo je pokles o 24,66 boda) prepočítaný počet zamestnancov a že na ZŠ Karpatská poklesol počet o 91 žiakov (čo je pokles o 31,27 boda) a s tým spojený aj pokles o 7,75 (čo je pokles o 23,00 boda) prepočítaný počet zamestnancov. Za toto obdobie sa na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta znížil počet o 577 žiakov. Rapídny pokles žiakov až po školský rok 2012/2013, keď k nám prešli žiaci zo zrušených základných škôl v Mestisku (45 žiakov) a v Šarišskom Štiavniku (41 žiakov). Určitý pohyb tu nastal aj tým, že do Svidníku prišli žiaci aj iných blízkych dedín z rôznych dôvodov. V závere konštatujem, že päť základných škôl pre mesto Svidník bude nadštandard. Samotné mesto to neporieši, lebo to nie je len v jeho kompetencií. Podľa terajšieho demografického vývoja pre mesto postačujú 3 ZŠ a tým by sa zjednodušila aj finančná situácia mesta,” informoval hlavný kontrolór mesta Ivan Sagan.

NAJVYŠŠIA PRIEMERNÁ MZDA JE NA ZŠ KOMENSKÉHO

Najviac zarábajú učitelia na ZŠ Komenského. “Je to aj tým, že na tejto škole pracujú učitelia vo vyššom veku a prevažná väčšina pedagogických zamestnancov má 2.atestáciu, čím sú zvý́šené osobné náklady,” uviedol Sagan.

SAGAN: MESTO OBIŠLO ROZHODNUTIE POSLANCOV

Školy prekočili svoj rozpočet. “Vlastné príjmy boli vyššie ako schválený rozpočet, taktiež boli použité finančné prostriedky na hmotnú núdzu – školské potreby pre žiakov a stravovanie žiakov a z dôvodu vratiek z poistného (ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní). Tu neobstojí zdôvodnenie, že k prekročeniu miezd došlo z dôvodu vyšších vlastných príjmov, lebo vlastné príjmy môžu byť použité len a krytie prevádzkových nákladov a toto prekročenie môže byť len z dôvodu štátnych transferov, ktoré sú účelovo určené na osobné náklady.

Aj napriek tejto skutočnosti, primátor mesta podpísal príkazné listy na vyplatenie odmien pre riaditeľov ZŠ a to až do výšky 2-3 mesačných platov za práce vykonané nad rámec svojich povinnosti bez konkretizácie. Z čerpania miezd zisťujem, že ZŠ 8.mája najprv vyplatila na odstupnom svojím zamestnancom za mesiac jún 2017 sumu 12 988,76 EUR. Žiadosť na prefinancovanie tohto výdavku žiadalo vedenie školy ešte v I. polroku 2017, čo však poslanci neschválili. Následne ZŠ požiadala v dohodovacom konaní 7.7.2017 o dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov. Mám za to, že je to neprofesionálne riešenie vedenia školy v rozpore so schváleným rozpočtom. Mesto Svidník, ako ich zriaďovateľ následne obišlo rozhodnutie poslancov a to tak, že z celkovej čiastky, ktorú mesto obdŕžalo z dohodovacieho konania prerozdelilo podľa vlastného uváženia. Mesto sa takto rozhodlo aj v roku 2016, kedy celé dohodovacie konanie smerovalo na účet ZŠ 8.mája.Tu by som chcel ešte zdôrazniť, že aj keď riaditelia žiadajú dohadovacie konanie na dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov na osobné náklady každý rok, ich žiadosti zriaďovateľ nevyhovie a prerozdelí len podľa svojho subjektívneho názoru. Celé financovanie základných škôl nevyrieši dohodovacie konanie, pretože tu chýbajú systémové kroky, ktoré by viedli k plneniu schválených rozpočtov,” zdôraznil kontrolór. (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk