Rozprávkou bližšie k rusínskym deťom

Rozprávky majú vďačné poslanie.  Prinášajú deťom zábavu, ale majú aj svoj výchovný a vzdelávací rozmer pre rozvoj detského duchovného sveta, ich vnímania dobra a zla, čo je spravodlivé a čo krivé, estetického a umeleckého cítenia ako takého. Na tomto základe postavila autorka Ľudmila Šandalová scenár svojej v poradí už piatej rozprávky pre deti pod názvom Jurko a poklad.

Rozprávku bolo možné vidieť počas 6. ročníka Rusínskeho festivalu v Dome kultúry vo Svidníku dňa 22.5.2018 o 9:00 a 10:30 hod. Divadlo predstavili v rusínskom jazyku deťom všetkých základných škôl a verejnosti. Celý projekt, financovaný zo zdrojov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, zastrešovalo občianske združenie tota agentura v spolupráci so Základnou umeleckou školou vo Svidníku. Mladí herci literárno-dramatického odboru pod vedením pani učiteľky a režisérky Dariny Markovej sa svojich úloh zhostili úspešne. Zúročili na vysokej úrovni svoj herecký talent a prednes, zvládli excelentne aj rusínsky jazyk, ktorý u viacerých nie je ich materinským jazykom alebo jazykom, ktorým bežne rozprávajú. Cieľom projektu bolo hlavne zapojiť rusínsku národnostnú menšinu do aktivít na jej podporu a rozvoj, umožniť aj deťom iných odborov ZUŠ vo Svidníku aby ukázali širokej verejnosti svoju prácu a nadšenie. Pani učiteľka Mária Cimbová pripravila choreografiu a nacvičila s deťmi tanečného odboru tanec rozprávkových víl. Pán učiteľ Vladimír Makara mal vo svojich rukách scenografiu a deti výtvarného odboru sa zaslúžili o umelecké stvárnenie dvoch scén, na ktorých sa divadlo hralo. Do celého projektu boli zapojení ďalší nadšenci, spolupracovníci a pomocníci pri technickom a i. zabezpečovaní.

 Divadlo malo u detských aj dospelých divákov veľký ohlas. Príbeh mládenca Jurka, ktorý cíti zodpovednosť za svoju matku a dve sestry, ktorý ide do sveta hľadať poklad, aby svoju rodinu zabezpečil, sa rozvíja a prináša situácie, ťažké skúšky a nakoniec poznanie, čo je v živote dôležité.

Divadlo Jurko a poklad autorka scenára a riaditeľka občianskeho združenia Ľudmila Šandalová venovala pamiatke Jozefa Keselicu. Vo svojom príhovore v úvode okrem iného povedala:

"Dovoľte mi, žebŷ jem venovala dnešnij teatr, pjesu Jurko i poklad na joho pamjatku. Choču vŷslovity poďakovaňa, že Jožko, jak spravnŷj učiteľ nas učyl bŷty dobryma Rusynamy. Vin sam sja ňigda ne haňbyl povisty, že ja jem Rusyn. Kady chodyl, tady neunavňi spomynal majstra pop artu Andyho Warhola, našoho najslavňišoho Rusyna."

Ďalej uviedla: "Jožku, milŷj kamarade, vičnaja Tobi pamjať i blaženŷj pokoj, ďakujeme Ťi, budeme dale šŷryty Tvij odkaz."

Rozprávku Jurko a poklad bude možné vidieť na internetových sieťach po spracovaní videa. Scenár bude k dispozícii školám a organizáciám, ktoré by mali záujem o jeho naštudovanie.

Ďakujeme všetkým realizátorom a spolupracovníkom.

 

 

Ľudmila Šandalová

 

                                                                                         

 

 

 

 

 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk