Nové nariadenie poupravuje pravidlá pre vylepovanie plagátov v meste

Nové nariadenie o vylepovaní plagátov na plochy vlastnené mestom Svidník mierne upravuje podmienky tak, aby boli aktuálne, podľa platnej legislatívy. V novom nariadení sú zahrnuté obsahové pravidlá, ktoré musí plagát spĺňať, spôsob objednávky vylepenia i cenník a povinnosti vlastníka vylepovacích plôch.

Svojvoľnému vylepovaniu plagátov v meste má brániť nová vyhláška. Uznesenie by malo byť prijaté v záujme zachovania kultúrnosti, estetického vzhľadu a poriadku pri vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta,“ vyjadril sa v návrhu Miroslav Novák, právnik mesta Svidník. Správcom výlepných plôch v podmienkach mesta je Mestský úrad, odbor školstva, kultúry, športu a mládeže vo Svidníku. Ten je povinný udržiavať výlepné plochy  v riadnom stave a odstraňovať neaktuálne plagáty alebo ich zvyšky. Rovnako má mestský úrad právo vylepenie odmietnuť, ak ide o nevhodný obsah plagátu. I obsahová stránka takýchto plagátov má totiž svoje pravidlá. Plagát nesmie žiadnym spôsobom ohrozovať mravnosť, propagovať násilie, znevažovať ľudskú dôstojnosť, urážať národnostné a náboženské cítenie, nesmie propagovať zdraviu škodlivé produkty, fašizmus, rasizmus. Vylepovanie plagátov na výlepné plochy je možné objednať na základe záväznej objednávky, ktorú predloží pôvodca plagátu spolu s plagátmi výlučne písomnou formou, najmenej dva dni pred termínom realizácie vylepovania plagátov a za príslušný poplatok. Od spoplatnenia je oslobodené vylepovanie plagátov propagujúcich kultúrno-spoločenské a športové podujatia, ktorých spoluorganizátorom je mesto Svidník. Údržba a vylepovanie nových plagátov by malo prebiehať vždy v utorok a vo štvrtok. Za nedodržanie tohto nariadenia môže byť uložená pokuta podľa zákona o priestupkoch alebo v zmysle zákona o obecnom zriadení. (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk