Mestská polícia je v otázke prevencie na školách v meste úspešná

Mestská polícia vo Svidníku už dlhodobo plní aj úlohy na úseku prevencie kriminality v meste. To sa skladá z dvoch činností, a to vytvorenie kamerového systému v meste na zníženie kriminality v rámci mesta a preventívna činnosť na základných školách - práca s mládežou.

Kamerový systém je obsluhovaný formou chránenej dielne. V tomto roku budú počty kamier a aj miesta zvýšené. Staré kamery navyše čaká rekonštrukcia. Ďalšou, nemenej dôležitou činnosťou na úseku prevencie je prevencia na základných školách. „Na preventívnu činnosť na základných školách je v rámci mestskej polície vyčlenený jeden pracovník, v našom prípade ide o Mariána Mikitu, zástupcu náčelníka MsP. Ten v priebehu školského roku prichádza medzi žiakov a preberá s nimi témy preventívneho zamerania. Projekt je zameraný na cieľovú skupinu, a to hlavne na školskú mládež na 2. stupni základných škôl, vekovej skupiny 10 až 14 rokov,“ uviedol Jaroslav Antoník, náčelník Mestskej polície. V našom meste sa pod záštitou Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra SR realizoval preventívny projekt „Správaj sa normálne“. Táto prevencia sa už zo štátu nepodporuje, avšak, v pôsobnosti mesta a mestskej polície zostala i naďalej. Mestská polícia aj naďalej pokračuje v tom projekte, ktorý bol a je zameraný na preventívnu činnosť v rámci pôsobenia na školskú mládež formou prednášok na tematiku verejného poriadku, drog a ich následkov s použitím názorných brožúr a preventívnych kontrol prostredníctvom mestskej polície.

SÉRIA PREDNÁŠOK SA DOTKLA VŠETKÝCH PROBLEMATICKÝCH TÉM

Okrem prednášok pre študentov rôznych vekových kategórií sa v minulom roku uskutočnili i veľmi pútavé prednášky pre žiakov 5. ročníka, kde sa preberali témy z projektu Správaj sa normálne. Prvou z nich je téma „Priatelia policajti“, ktorej cieľom je priblížiť im činnosť polície, oboznámiť s jej druhmi a hlavnými úlohami a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie o polícii. Ďalšou témou je „Kto kradne, je zlodej“, ktorej cieľom je informovať o krádežiach a o predchádzaní krádežiam. Porozprávať o násilí i o normálnom spolunažívaní a informovať o linke pomoci je stredobodom témy „A pôjdeš v tom s nami“. Táto téma sa zaoberá výtržnosťami a vandalizmom. Téma s dopravnou problematikou je „To musíš vedieť“, ktorej cieľom je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, venovať pozornosť správaniu sa chodca v cestnej premávke. Asi najzaujímavejšie sú pre deti témy s problematikou závislostí „Zákerná droga“, „Bingo!“, „... za moje peniaze!“ a „Na zdravie! Ďakujem, radšej nie!“, ktorých spoločným cieľom je informovať o škodlivosti drogovej a alkoholovej závislosti a závislosti na výherných automatoch, ďalej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí svojmu okoliu, najmä rodine, a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život. Ďalšou, pre deti veľmi príťažlivou témou, je problematika zábavnej pyrotechniky „Odpáľ to do vzduchu!“. Cieľom je informovať o zábavnej pyrotechnike a predovšetkým poukázať na trvalé následky na zdraví ako dôsledku neodbornej manipulácie s výbušninami. Poslednou problematikou je problematika rasizmu a diskriminácie „Každý je iný!“, ktorej cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a ponižovaní, podporovať a šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom. Preventívna činnosť v roku 2017 bola zameraná aj na deti v rómskej komunite. Tu sa vykonali dve prednášky. V prednáškach bol kladený dôraz na zvýšenie právneho povedomia, ako aj uvedomenia si protiprávneho konania pri rôznych činnostiach, ktoré si deti často vo  svojom veku neuvedomujú a rodičia ich na nesprávnosť konania neupozorňujú. Išlo o záškoláctvo, drobné krádeže, násilie, ohrozovanie návykovými látkami, dodržiavanie dopravných predpisov týkajúcich sa chodcov a cyklistov. (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk