Správa hlavného kontrolóra ukázala na slabé miesta

Na rokovaní mestského zastupiteľstva nechýbala ani správa hlavného kontrolóra, ktorý poslancov oboznámila s výsledkami uskutočnených kontrol.

Minulý týždeň sme informovali čitateľov o kontrolách, ktoré vykonal hlavný kontrolór mesta Ivan Sagan. Omylom sme uviedli, že mesto pochybilo pri vyraďovaní a inventarizácii svojho majetku. Zdôrazňujeme však, že opak je pravdou.

V roku 2017 bolo na MsÚ vo Svidníku zaevidovaných 14 sťažnosti. “Keď hodnotím postup pri riešení prijatých sťažnosti, môžem konštatovať, že zo14 evidovaných sťažnosti spĺňajú podmienky § 3 a § 4 dovtedy platného VZN len 3 ktoré mali charakter žiadosti. Aj napriek tomu mestský úrad riešil podľa možností každú prijatú sťažnosť,” informoval Ivan Sagan. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že sťažnosti v roku 2017 boli vybavené s príslušnými právnymi normami.

DLH MESTA

Celková suma dlhu mesta podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31. decembru 2016 je 639 046,81 EUR, čo predstavuje 8,4% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2015, pri zákonom povolenom limite 60%. “Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátanie splátok úveru ŠFRB je 269 156,15 EUR čo predstavuje 3,53% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku pri zákonom povolenom limite 25 %,” uviedol Sagan.

CHÝBAJÚ POTVRDENIA

Pri úhradách vecného daru pri životných jubileách chýbajú potvrdenia a podpisy o prevzatí daru. “Aby nedochádzalo k zisteným nedostatkom doporučujem, odmenu k životnému jubileu vyplácať v najbližšom výplatnom termíne. Tým sa vyhneme administratívnym prácam ako je výber hotovosti do pokladne (bankový poplatok 2,- EUR), zdokumentovanie podpisu prevzatia peňažného daru a v samotnej podstate sa zjednoduší účtovanie takýchto finančných operácií,” uviedol hlavný kontrolór. Pri vyúčtovaní športových dní chýbajú výdavkové doklady, základná finančná kontrola, menné zoznamy zúčastnených, pri vyúčtovaní schôdzi ZO chýbajú pokladničné doklady, rozpis podanej stravy, základná finančná kontrola, zoznam zúčastnených. “Na vyúčtovanie vstupeniek na kultúrne podujatie chýbajú napr. preplácané vstupenky a základná finančná kontrola. Na vyúčtovaní poukážok na nákup vMAKOS, a.s. chýba potvrdenie oprevzatí poukážok (1 425,0 EUR),” uviedol kontrolór okrem iného vo svojej správe.  (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk