Týždenník DUKLA č. 1/2

Týždenník občanov podduklianskeho regiónu vydáva KORONA, n.o., gen. Svobodu 691/14, 089 01 Svidník, IČO 37 887 939, člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku - AVRT, a jej reklamnej siete REGIONET. Vychádza každý pondelok. Cena 0,40 €. Šéfredaktor: Veronika Lazoríková, Adresa redakcie: Sov. hrdinov 165/62, Svidník, 089 01 (oproti budove AB), mobil: 0911 665 600, e-mail: redakcia@e-dukla.sk. Redakčná uzávierka vrátane inzercie: v piatok do 12.00 hod., pre športové spravodajstvo v nedeľu. Príspevky redakcia nevracia, tiež si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené články a obsah nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa. Rozširuje: Slovenská pošta, KAPA DAB a súkromní predajcovia. 

Elektronická sadzba: Pete Kostura Tlač: Rotaprint, s.r.o. Registrácia na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 824/08, ISSN 1335 6798.


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk