Spojená škola je Zelená škola

Celoslovenská Rada programu Zelená škola vyhodnotila výsledky záverečného auditu. Naša škola patrí k tým, ktoré splnili všetky podmienky pre udelenie certifikátu "Zelená škola". Uvedené ocenenie spolu s vlajkou Zelená škola získala Spojená škola na obdobie dvoch školských rokov 2018 - 2020.

Tento certifikát bol udelený aj našej škole 17.10.2018 na slávnostnom odovzdávaní v bratislavskom Divadle Aréna.

A čo je to vlastne projekt „Zelená škola“? Ide o medzinárodný environmentálny program. Zapojených je doň 40-tisíc škôl v 53 krajinách sveta. Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a  aj Ministerstvo školstva tento projekt odporúča ako vhodný na realizáciu environmentálnej výchovy na školách. Uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).

Samotný program pozostáva z uplatňovania metodiky 7 krokov, t.j. vytvorenie kolégia Zelenej školy, vypracovanie auditu školy a na základe neho výber témy, ktorej sa chce škola venovať, vytvorenie environmentálneho akčného plánu, uskutočnenie naplánovaných aktivít a hodnotenie ich úspešnosti, pro-environmentálna výučba, informovanie a zapájanie širšej verejnosti do aktivít a napokon vytvorenie ekokódexu.

To všetko sa dialo aj v našej škole. V období školských rokov 2016/17 a 2017/18 žiaci Spojenej školy združení v Kolégiu Zelenej školy plnili už tretíkrát certifikačné obdobie. V úvode sme vypracovali EAP  /environmentálny akčný plán/ a vytýčili hlavné ciele:

- zvýšiť informovanosť o potrebe chrániť zdroje pitnej vody

- zvýšiť pitie pitnej vody z vodovodu o 10 %.

- vytvoriť v areáli školy bezzásahové chránené územie – Močiar Spojenej školy

Z týchto cieľov vyplynulo niekoľko aktivít,ktoré sme všetky aj uskutočnili:

-          vytvorili sme infostánok o programe Zelená škola a o našich uskutočnených a plánovaných aktivitách

-          vymysleli motivačné slogany a nalepili ich k umývadlám

-          absolvovali sme exkurziu v čističke odpadových vôd

-          zaujímavý bol Deň bez vody z plastovej fľaše

-          pripravili sme Čajové popoludnie – využili sme  bylinky z botanickej záhrady

-          zrealizovali prezentáciu na tému „Močiare – vysušovať či chrániť?“  s  dôrazom na  dôležitosť vody pre určité druhy biotopov a vysadili sme živý plot z vŕby okolo plochy močiara

V závere sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspešnej realizácii a tak sa stali držiteľmi certifikátu "Zelená škola" – koordinátorom Zeleného programu Ing. M. Tchirovi, Ing. Ľ. Michalovčíkovej, kolégiu Zelenej školy z radov žiakov ZŠ a SŠ, členom krúžku Zelená škola, ale aj o. z.  ROKA a organizácii Dukla Destination za spoluprácu pri aktivitách a všetkým zúčastneným, ktorí svojou snahou a prácou prispeli k získaniu v poradí tretieho certifikátu „Zelená škola“.

                                                                                            Kolégium Zelenej školy


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk