Výberové konanie na vedúcich jednotlivých odborov sa blíži

Vedúci jednotlivých odborov boli k 1. 1. 2019 odvolaní a poverení vedením odborov do času uskutočnenia a vyhodnotenia výberových konaní. O túto funkciu má záujem 5 ľudí, čoskoro sa uskutoční výberové konanie a odbory budú mať nových vedúcich.

Do volieb šla terajšia primátorka s jasnou predstavou, ako má mestský úrad vyzerať. Niektoré odbory by mali zaniknúť, niektoré sa rozšíria tak, aby bola zabezpečená efektivita a kvalitné služby úradu. „Je zrejmé, že úrad potrebuje zmeny – v samotnej štruktúre, definovaní pracovných náplní, v personálnom obsadení,“ upresnila Ivančová.

„Na výzvu o prihlásenie sa do výberového konania na pozíciu vedúceho odboru sme prijali 5 obálok. Po jednej obálke na odbory: výstavby a správy majetku, sociálnych služieb a správnych činností a financií a dve obálky na odbor regionálneho rozvoja,“ upresnila Kristína Tchirová, hovorkyňa mesta Svidník. Komisia zložená zo siefmich členov prehodnotí splnenie kritérií jednotlivých uchádzačov. Uchádzači budú o splnení kritérií a stanovení dátumu výberového konania upovedomení najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením. Výberové konanie je plánované na polovicu mesiaca marec.  (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk