V Materskej škole Ľ. Štúra vo Svidníku „Učíme sa doma“

Vo svete nastala situácia, ktorá sa nedala predvídať a nedalo sa na ňu ani dostatočne pripraviť. Pandémia vírusu COVID-19 zmenila naše každodenné životy doma, ale aj v práci. Po zatvorení všetkých  škôl na Slovensku začali učitelia vyučovať z domu, ale o vzdelávaní detí z materských škôl nám neboli poskytnuté takmer žiadne informácie. Uvedomili sme si, že úplná strata kontaktu s deťmi a rodičmi naruší systematickú výchovu a vzdelávanie v materskej škole.

 

To bol dôvod, že naša materská škola na Ul. Ľudovíta Štúra vo Svidníku ako prvá začala realizovať vzdelávací proces z domu, lebo sme cítili zodpovednosť za dodržiavanie vzdelávacích návykov u detí. S rodičmi sme začali elektronicky komunikovať už 18. marca, kedy sme ich upozornili, že na webovom sídle našej MŠ Ľ. Štúra nájdu linky s rôznymi aktivitami pre deti. Zároveň sme začali posielať jednoduché, hravé a rodičom zrozumiteľné úlohy pre deti podľa učebných osnov Školského vzdelávacieho programu Zvedavko, ktoré sme prispôsobili domácim podmienkam. Náš systém vzdelávania spočíva v tom, že pani učiteľky posielajú úlohy deťom len zo svojej triedy, keďže je potrebné zohľadniť vekové osobitosti detí a sú realizované hravou formou – „Učíme sa doma.“ Plnenie jednotlivých úloh je samozrejme dobrovoľné, no opak je pravdou. Deti doma sú usilovné a pracovité, o čom svedčí aj veľa fotografií, pozdravov ku Dňu učiteľov, k Veľkej noci, ktoré nám rodičia so svojimi deťmi posielajú a ktoré nájdete na webovom sídle našej MŠ. Naše vzdelávanie z domu sa týka hlavne riešenia rôznych pracovných listov, grafomotorických činností, maľovania, kreslenia, vyrábania výrobkov podľa predlohy, učenia sa básničiek, spievanie naspievaných piesní učiteľkou, skladanie papiera, opakovanie si už známeho učiva prostredníctvom prezentácií, dokonca aj varenia podľa nakresleného receptu a podobne. Aktivity posielame priebežne, lebo každá pani učiteľka presne vie a pozná svoje deti v triede, v akej oblasti potrebuje rozvíjať svoj potenciál, aby napredovalo, aby sa zmysluplne učilo. Všetky učiteľky veríme, že rodičom ponúknuté nové kreatívne formy trávenia času s deťmi doma im pomôžu rýchlejšie prečkať čas návratu do materskej školy, na ktorý sa tak všetci spoločne tešíme. A samozrejme sa tešíme aj na nové detičky, ktoré sa majú možnosť v tomto čase zapísať do našej Materskej školy na ulici Ľ. Štúra a zúčastniť sa v budúcnosti všetkých hier a činností, ktoré v našej materskej škole ponúka výborný kvalifikovaný kolektív učiteliek. Tešíme sa na Vás.

 

Kolektív MŠ Ľ. Štúra


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk