Ako zvládajú pandémiu svidnícke základné školy?

Koronavírus zasiahol aj do školských lavíc. Zo začiatku sa mnohým zdalo, že pôjde len o dvojtýždňové „prázdniny“, no nakoniec sú školáci doma oveľa dlhšie. U vedenia svidníckych základných škôl sme zisťovali, ako sa prispôsobili novej situácii, ako prebieha „domáca“ výučba, ako aj to, ako si na ňu deti zvykli.

 

ZŠ Komenského, Svidník

Niektorí žiaci si zvykli lepšie, iní zmenu privítali ťažšie...

Od riaditeľky ZŠ Komenského, Heleny Lacovej, sme sa dozvedeli, že na "domácu" výučbu si niektorí žiaci zvykli lepšie, iní túto zmenu privítali ťažšie. "Naši pedagógovia sa snažia, aby sa deti počas tejto formy výučby naučili čo najviac a aby to pre nich nepredstavovalo veľkú záťaž," povedala riaditeľka a dodala, že poďakovanei patrí všetkým učiteľom, rodičom a samozrejme i žiakom za to, že sa prispôsobili takejto forme vyučovania. „V tejto hektickej dobe ďakujeme predovšetkým našim rodičom, že to zvládajú, pretože celé bremeno je na nich. Učiteľom a v nespolednom rade samotným žiakom za prácu aj v týchto netradičných podmienkach. Vyjadrujem im touto cestou nielen vrelé poďakovanie, ale aj hlbokú úctu a prajeme všetkým pevné zdravie i veľa optimizmu,“ uzavrela.

 

ZŠ Ul.8.mája, Svidník

Výučba je zabezpečovaná aj prostredníctvom papierovej korešpondencie

Od riaditeľky ZŠ na Ul. 8.mája vo Svidníku, Jarmily Petnuchovej, sme sa dozvedeli, že hneď od 16.marca 2020 začali na stránke školy zverejňovať obsah vyučovania a úlohy pre žiakov, aby ich mali k dispozícii samotní žiaci, ale aj ich rodičia. „V tejto aktivite naďalej pokračujeme v týždenných intervaloch. V rámci tried a jednotlivých predmetov si výučbu koordinuje zodpovedný vyučujúci sám, pričom najčastejšie formy spätnej väzby sú prostredníctvom školského portálu edupage, mailovej komunikácie, portálu bezkriedy a taktiež využívaním online výučby,“ priblížila v úvode a dodala, že vyučujúci sa snažia prispôsobiť potrebám a možnostiam žiakov, to znamená, že neustále hľadajú atraktívnejšie a efektívnejšie spôsoby komunikácie so žiakmi. V prípade žiakov, ktorí nemajú dostatočné technické vybavenie, je výučba zabezpečovaná prostredníctvom papierovej korešpondencie. „Vzniknutá situácia prekvapila nielen nás, ale aj našu spoločnosť. Myslím si, že na začiatku si väčšina z nás myslela, že pôjde len o dva týždne a mnoho žiakov sa aj potešilo, že si urobia prázdniny. Pomerne skoro sme všetci pochopili, že to bude dlhodobejšia záležitosť. Žiaci a učitelia sa postupne adaptovali, ako najlepšie vedeli na vzniknutú situáciu a začali si zvykať na nový spôsob výučby. Úprimne, každému vyhovuje niečo iné, ale po siedmich týždňoch sa zrejme všetci zhodneme v tom, že žiakom chýba sociálny kontakt nielen so spolužiakmi, ale aj s ich vyučujúcimi. Predsa len, výklad učiteľa v triede, ktorý hneď reaguje na vzniknutý problém, pomôže, sa len ťažko dá realizovať prostredníctvom učenia na diaľku. Na druhej strane, táto situácia možno prispela k väčšej samostatnosti žiakov a osvojeniu si základných pravidiel samoštúdia, predovšetkým u žiakov vyšších ročníkov, čo sa im neskôr určite zíde počas stredoškolského štúdia.  Aj samotným pedagógom chýba kontakt so žiakmi, obzvlásť na základnej škole, kde je tento kontakt o čosi osobnejší.“ Riaditeľka Petnuchová v závere dodala, že je náročné obdobie aj pre učiteľov, ktorí neraz potrebujú otvoriť stovky mailov, aby skontrolovali zadané úlohy a napísali k nim komentár. „Touto cestou by som sa im chcela poďakovať za prácu, ktorú odvádzajú. Veľká vďaka patrí aj rodičom našich žiakov, ktorí sa taktiež museli prispôsobiť tejto náročnej situácii, často pri plnení si svojich ďalších povinností. Na záver by som nám všetkým chcela popriať hlavne veľa zdravia, trpezlivosti a verím, že sa čoskoro vrátime do školských lavíc.“

 

ZŠ – Spojená škola

Dostali sme sa do fázy, keď sa žiaci tešia do školy

Zuzana Rodáková, zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ (Spojená škola) nám prezradila, že pedagógovia sa za pochodu učili, ako robiť svoju prácu na diaľku. „Hneď od začiatku sme pristúpili k učeniu cez Edupage. Tí žiaci, ktorým to technické možnosti dovoľovali, pracovali s nami, pre iných úlohy posielajú dodnes na telefón či na rodičovské maily. Využili sme možnosť pre školy Microsoft Office 365 zadarmo a TEAMS, čo nám umožňuje chatovať, schôdzovať, uskutočňovať hovory, učiť sa a spolupracovať na jednom mieste. Väčšina učiteľov je aktívna a dokáže sa vynájsť,“ priblížila. Tak ako učitelia, aj žiaci si museli zvykať na takýto spôsob učenia. Podľa Z. Rodákovej je veľká záťaž práve na rodičoch, ktorí sa počas pandémie stali učiteľmi. „Podľa reakcie žiakov sa mnohým páči online vyučovanie cez Teams. Pozitívom tohto všetkého je, že sme sa dostali do fázy, keď sa žiaci tešia do školy. Na druhej strane sa domnievam, že po návrate do školských lavíc sa viac ako kedykoľvek predtým ukážu rozdiely v žiackych vedomostiach a zručnostiach. V každej domácnosti sú totiž iné podmienky na vzdelávaníe a iný je aj prístup rodičov nielen k učeniu sa, ale aj k samotným cieľom,“ dodala na záver.  

Portály využíva veľa škôl a siete sú preťažené

Vyučovanie je prerušené aj v ZŠ na ul. Karpatskej vo Svidníku. Každý z učiteľov má teda zabehntuý systém komunikácie s rodičmi a so žiakmi. „Učitelia prvého až štvrtého ročníka komunikujú hlavne s rodičmi prostredníctvom mailov, sociálnych sietí, telefónov, ale aj cez edupage.org a bezkriedy.sk, ku ktorým má prístup každý z rodičov. Pre žiakov druhého stupňa jednotliví učitelia zadávajú úlohy prostredníctvom edupage.org a portálu bezkriedy.sk, ktorý sme pri vyučovaní používali v minulosti,“ vysvetlil zástupca riaditeľky, Marián Vitko a dodal, že výčba na diaľku (dištančné vzdelávanie) predstavuje v slovenskom vzdelávacom kontexte výnimočnú situáciu. Školy na Slovensku, ani učitelia, neboli na súčasnú situáciu systematicky pripravovaní. „Každý škola rieši dištančné vzdelávanie podľa možností, ktoré je schopná realizovať. Sme veľmi radi, že vieme zabezpečiť vzdelávanie v takomto rozsahu a týmto zároveň ďakujeme všetkým žiakom, rodičom za spoluprácu a pomoc, pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí na uvedenú situáciu zareagovali,“ doplnil. Mariána Vitka sme sa opýtali aj na výhody a nevýhody „domáceho vzdelávania“. Podľa jeho slov za výhodu považuje to, že hodiny sa môžu konať aj v nezvyklom čase, čo by sa za bežných okolostí nestíhalo. „Pripravujú sa interaktívne prezentácie pre deti, preto je výučba pestrá, zaujímavá a interaktívna. Nesmelé deti sa počas dištančného vyučovania v atmosfére domova ľahšie uvoľnia, rodičia môžu byť pri vyučovaní a môžu pozitívne usmerňovať svoje deti. Vyberáme z tematických celkov to, čo je pre deti podstatné a nevyhnutné. Za nevýhodu tejto formy vzdelávania považujem to, že žiak nemá priamy kontakt s učiteľom. V mnohých domácnostiach sa navyše s jedným počítačom strieda viacero súrodencov a nájsť tú správnu formu, nástroj či online dostupný vzdelávací obsah nie je vždy jednoduché. Portály využíva veľa škôl a sú preťažené siete. Okrem toho, deťom chýbajú spolužiaci,“ povedal v závere.

 

ZŠ Ul. Karpatská, Svidník

Portály využíva veľa škôl a siete sú preťažené

Vyučovanie je prerušené aj v ZŠ na ul. Karpatskej vo Svidníku. Každý z učiteľov má teda zabehntuý systém komunikácie s rodičmi a so žiakmi. „Učitelia prvého až štvrtého ročníka komunikujú hlavne s rodičmi prostredníctvom mailov, sociálnych sietí, telefónov, ale aj cez edupage.org a bezkriedy.sk, ku ktorým má prístup každý z rodičov. Pre žiakov druhého stupňa jednotliví učitelia zadávajú úlohy prostredníctvom edupage.org a portálu bezkriedy.sk, ktorý sme pri vyučovaní používali v minulosti,“ vysvetlil zástupca riaditeľky, Marián Vitko a dodal, že výčba na diaľku (dištančné vzdelávanie) predstavuje v slovenskom vzdelávacom kontexte výnimočnú situáciu. Školy na Slovensku, ani učitelia, neboli na súčasnú situáciu systematicky pripravovaní. „Každý škola rieši dištančné vzdelávanie podľa možností, ktoré je schopná realizovať. Sme veľmi radi, že vieme zabezpečiť vzdelávanie v takomto rozsahu a týmto zároveň ďakujeme všetkým žiakom, rodičom za spoluprácu a pomoc, pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí na uvedenú situáciu zareagovali,“ doplnil. Mariána Vitka sme sa opýtali aj na výhody a nevýhody „domáceho vzdelávania“. Podľa jeho slov za výhodu považuje to, že hodiny sa môžu konať aj v nezvyklom čase, čo by sa za bežných okolostí nestíhalo. „Pripravujú sa interaktívne prezentácie pre deti, preto je výučba pestrá, zaujímavá a interaktívna. Nesmelé deti sa počas dištančného vyučovania v atmosfére domova ľahšie uvoľnia, rodičia môžu byť pri vyučovaní a môžu pozitívne usmerňovať svoje deti. Vyberáme z tematických celkov to, čo je pre deti podstatné a nevyhnutné. Za nevýhodu tejto formy vzdelávania považujem to, že žiak nemá priamy kontakt s učiteľom. V mnohých domácnostiach sa navyše s jedným počítačom strieda viacero súrodencov a nájsť tú správnu formu, nástroj či online dostupný vzdelávací obsah nie je vždy jednoduché. Portály využíva veľa škôl a sú preťažené siete. Okrem toho, deťom chýbajú spolužiaci,“ povedal v závere.

 

Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku

„Niektorým žiakom sme zapožičali notebooky“

Aj v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku už od prvého týždňa fungovali podľa pravidiel, na ktorých sa stihli dohodnúť pred uzavretím škôl. Od riaditeľky školy, Kataríny Hrižovej, sme zistili, že každý vyučujúci pripravoval úlohy a pomocné materiály za svoj predmet a posielal ich triednem učiteľovi do piatka. „Úlohy z výchou sme nezadávali samostatne, aplikovali sme ich v ostatných predmetoch. Triedny učiteľ zostavil týždenný plán úloh pre svoju triedu a zaslal svojim žiakom a rodičom. Úlohy sme zasielali raz týždenne, mali sme stanovené termíny a tým sme sa vlastne už od začiatku vyhli problémom, ktoré boli v médiách často prezentované. Rodičia i žiaci videli svoj plán už v nedeľu večer, počas týždňa sa nemenil a tak si mohli naplánovať plnenie podľa svojich podmienok. Už po prvom týždni som si však uvedomila, že vyučovanie zadávaním samoštúdia nemôže aj naďalej pokračovať len takou formou, je z dlhodobého hľadiska neefektívne. Žiakom chýbal osobný prístup učiteľa, jeho osobné zaangažovanie a vedenie žiakov vo vyučovacom procese. Veľmi nám záleží na našich žiakoch a preto sme hľadali spôsob realizácie online vyučovania.  V tomto čase si musíme všetci zvykať na nové veci. Aj my ,učitelia, sa musíme posúvať vo svojich poznatkoch vpred, aby sme mohli posúvať aj našich žiakov. Bola to nová výzva pre nás všetkých,“ priblížila.  Najskôr všetci pedagógovia absolvovali online pracovné porady, vzdelávali  sa vo využívaní týchto programov a aplikácií v nich. Od 6.apríla  spustili pre všetky triedy online vyučovanie podľa rozvrhu. „Aj keď osobný kontakt chýba a je nenahraditeľný, s online vyučovaním sme spokojní. Sme radi, že sa nám online vyučovanie podarilo vo veľmi krátkom čase spustiť a zrealizovať. Podľa požiadaviek žiakov, rodičov, učiteľov priebežne online rozvrh aktualizujeme. Sme šťastní, že sa opäť vidíme a počujeme. Deti sú super, bezprostredné a veľmi sa tešia na hodiny. A učitelia tiež. Ja vyučujem matematiku a chémiu a musím povedať, že sa veľmi teším na každú hodinu so svojimi žiakmi. Príprava na takú hodinu je určite oveľa náročnejšia, ale stojí to za to. Aj keď nám je jasné, že nie všetci sa dokážu pripojiť, online vyučovanie chápeme ako BONUS, ktorý môžu žiaci využívať. Naďalej sa spájame aj s tými, s ktorými sa online nemôžeme spojiť ( cez triedny mail, bezkriedy, telefón a podobne. ) Myslíme na každého,“ vysvetlila a dodala, že  niektoré rodiny mali problém s technikou a tak  im škola na tento čas zapožičala notebooky.  „Online porady máme raz týždenne, riešime aktuálne problémy, diskutujeme o tom, ako veci ešte vylepšiť, o nových nápadoch i o bežných veciach. Zo začiatku bola táto zmena pre žiakov náročná. Chápali uzavretie škôl ako prázdniny. Postupne sme sa však všetci „zladili“. „A už sa snažíme len vylepšovať na základe požiadaviek i pripomienok. Pre všetky triedy i učiteľov máme jednotný systém zadávania úloh, zverejňovania, využívania podporných webo i aplikácií na online hodiny. To určite veľmi pomohlo rodinám, ktoré majú viac školopovinných detí v rôznych triedach. Po dvoch mesiacoch vzdelávania na diaľku s určitosťou môžeme všetci povedať, že osobný prístup učiteľa je potrebný a zrejme nenahraditeľný. Žiadna technika to nenahradí. Mnohí rodičia spoznali našu prácu z iného pohľadu. Od septembra sme v našej škole spustili celoročnú aktivitu  „Žime HODNOTY“.  Myslím si, že nadčasovosť tejto témy sme si všetci mohli uvedomiť práve v tomto čase. Práve tento čas nám ukazuje, čo je dôležité a podstatné. A aj keď sme to tak  určite v kútiku duše všetci cítili, tento čas nám otvoril oči dokorán, že žiť HODNOTY sa oplatí. Byť každý deň darom pre druhého, navzájom si pomáhať, byť vďační, žiť podľa evanjeliových hodnôt. Tento čas sa javí ako negatívny, mnohí však veľa získame uvedomením si hodnoty každej chvíle strávenej nielen so svojou rodinou, ale aj so svojimi žiakmi, či kolegami,“ dodala na záver.

 

Základná umelecká škola vo Svidníku

Žiaci si začali uvedomovať zmysel každodennej návštevy školy

Vyučovací proces bol prerušený aj v Základnej umeleckej škole vo Svidníku. Pre učiteľov, ale i rodičov a samotných žiakov je to nová skúsenosť. Ako sme sa dozvedeli od riaditeľa školy, Marcela Prokopa, triedni učitelia dostali za povinnosť osloviť všetkých svojich žiakov, či ich rodičov a ponúknuť im formy a spôsoby vyučovania a spolupráce pre obdobie, kedy sme nútení zostať doma. „Sú prípady, kde internet, messenger, či Skype nerobia problém ani žiakom, ani  rodičom. No sú rodiny, kde spojenie na diaľku nie je možné zrealizovať. Učitelia sa aj napriek tomu spájajú so žiakmi a oslovujú ich telefonicky. Tento stav nie je ideálny ani optimálny, ale snažíme sa nestratiť kontakt so žiakmi a nadobudnutými vedomosťami,“ objasnil. Dištančné formy vzdelávania sú rôzne, väčšinou odkázané na internetové pripojenie, ktoré si vyžaduje technickú zručnosť žiaka i rodiča. „Vyučovanie je realizované online prostredníctvom videokonferečných aplikácií, elektronickou komunikáciou alebo telefonicky. Zaslané pokyny a úlohy je potrebné spracovať a výstup v našom prípade vo forme zvukovej nahrávky, videonahrávky či fotografie spätne zaslať učiteľovi na kontrolu. Stretli sme sa s prípadmi, kedy nielen žiaci, ale aj samotní rodičia odmietajú realizovať videonahrávky a zasielať ich učiteľovi. Tu sme však bezmocní. Chápeme, že žiaci sú zaťažení plnením si úloh od svojich učiteľov zo základných škôl, preto našou snahou je príjemne vyplniť čas muzicírovaním, či inak umelecky sa rozvíjať. V konečnom výsledku a hodnotení zo strany učiteľov môžeme skonštatovať, že u drvivej väčšiny žiakov prevláda chuť pracovať dištančnou formou, chcú hrať, cvičiť, maľovať či tancovať samostatne s podporou učiteľa na diaľku. Žiaci si po tejto skúsenosti plne uvedomujú zmysel každodennej návštevy školy a chuť vrátiť sa do škôl je s postupom času čoraz väčšia. Preto sa spoločne tešíme  na čas, kedy sa opäť stretneme a budeme sa vyučovať tak, ako tomu bolo pred vypuknutím pandémie.“ V závere dodal, že škola má pripravené prekvapenie pre Svidníčanov a širokú verejnosť vo forme virtuálneho koncertu z domáceho prostredia žiakov ZUŠ k sviatku medzinárodného Dňa matiek – 10.mája. „Jeho zverejnenie plánujeme na facebookovom profile mesta Svidník, ako aj na info kanáli mestskej káblovej televízie.“

 

-pk-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk